Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 icon

Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
НазваЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
Сторінка1/3
Дата04.06.2012
Розмір0.73 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування» для студентів напряму 6.051002 –

метрологія, стандартизація та сертифікація


Дніпропетровськ НМетАУ 2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

^ НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування» для студентів напряму 6.051002 –

метрологія, стандартизація та сертифікація


Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № 1 від 30.01.2012


Дніпропетровськ НМетАУ 2012


УДК 681.3

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування» для студентів напряму 6.051002 – метрологія, стандартизація та сертифікація /Укл. Мосьпан Н.М. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. – 33 с.

 


Викладені робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування», наведені теми для виконання лабораторних робіт, варіанти створення баз даних, а також питання для контролю знань.

Призначена для студентів напряму 6.051002 – метрологія, стандартизація та сертифікація заочної форми навчання.

   


Укладач Н.М. Мосьпан, канд. техн. наук, доц.

 

Відповідальний за випуск     А.М. Должанський, д-р техн. наук, проф.

 

Рецензент О.М. Головко, д-р техн. наук, проф. (НМетАУ)

 

 


ВСТУП


Навчальна дисципліна «Обчислювальна техніка та програмування» входить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки бакалаврів з метрології, стандартизації та сертифікації.

Мета вивчення дисципліни - засвоєння базових знань компонентів програмно-апаратного забезпечення сучасних обчислювальної техніки та програмування.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати: компоненти сучасних комп’ютерів та їх параметри, зовнішнє забезпечення персонального комп’ютера (ПК), типи операційних систем (ОС) та основні засоби роботи з інтерфейсами сучасних ОС, засоби обробки текстової інформації, засоби обробки даних та графіки за допомогою електронних таблиць.

вміти: аналізувати склад ПК, виконувати дії з обробки текстової інформації, виконувати інженерні розрахунки, які пов’язані з виконуванням математичних дій, побудовою діаграм та графіків.

Критерії успішності – отримання заліку та позитивної оцінки при захисті контрольних робіт та написанні екзаменаційного тесту.

Засоби діагностики успішності навчання – комплект вихідних даних для контрольних робіт, комплекти білетів у тестовій формі.

Зв’язок з іншими дисциплінами - опануванню дисципліни передує вивчення дисциплін «Вища математика», «Комп'ютерна графіка»; вона є основою наступного вивчення дисципліни «Інформаційні технології та програмне забезпечення випробувальних систем».

Набуті знання і вміння використовуються при виконанні курсових і дипломної робіт.


^ 1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Відповідно до навчального плану з підготовки бакалаврів за напрямом 6.051002 – метрологія, стандартизація та сертифікація загальний обсяг дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування» для студентів заочної форми навчання – 216 академічних години. Розподіл годин за семестрами, видами занять і видами контролю наведено в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

Розподіл навчальних годин за семестрами, видами занять та видами контролю

Семестр

(курс)

Усього годин

Види занять

Вид контролю

Аудиторні, години

Самостійна

робота, години

Лек.

Прак.

Лаб.

ІII

(ІІ)

80

4

-

8

68

Індивідуальна контрольна робота, залік

ІV

(ІІ)

136

4

-

16

116

Індивідуальна контрольна робота, екзамен

Усього:

216

8

-

24

184

Індивідуальні контрольні роботи, залік, екзамен


При вивченні дисципліни планується контролювання викладачем самостійної роботи, яка передбачає:

- самостійне вивчення розділів дисципліни, які не викладаються на лекціях;

- вивчення лекційного матеріалу;

- виконання контрольних робіт.

Виконана і оформлена за встановленими правилами контрольна робота здається в деканат. Після одержаної зарахованої контрольної роботи необхідно врахувати всі зазначені викладачем зауваження і внести необхідні виправлення.


^ 2. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Ливанов А.Ю. Компьютер шаг за шагом / А.Ю. Ливанов. – М.: «25 КАДР», 2006. – 336 с.

2. Рональд У. Ларсеню. Инженерные расчеты в Excel. /Рональд У. Ларсеню. Пер. с англ. Изд. Дом «Вильямс». – 2002. – 544 с.

3. Методичні вказівки: Текстовий редактор Word / Укл.: І.А.Соловйова, Д.Ю. Клюєв. – Дніпропетровськ: НМетАУ. – 2000. – 76 с.

4. Гайдышев И.П. Решение научных и инженерных задач средствами Excel, VBA и C/C++ / И.П. Гайдышев. – СПб.: БХВ - Петербург, 2004. – 512 с.

5. Методические указания по изучению раздела “Операционная среда Microsoft Windows” дисциплины “Информатика” для студентов всех специальностей. Часть 1 и 2. Операционная система. Текстовый редактор Word, электронные таблицы Excel /Н.Л. Дорош, В.Б. Зворыкин, А.И. Михалев, Д.А. Лысый и др. – Днепропетровск: ДМетАУ, 1997. – 46 с.

6. Методические указания по изучению раздела “Операционная среда Microsoft Windows” дисциплины “Информатика” для студентов всех специальностей. Часть 3. Операционная среда “Windows95/98” / Н.Л. Дорош, А.И. Михалев, Д.А. Лысый, В.Н. Пасынков. – Днепропетровск: ДМетАУ, 1999. – 41 с.


^ 3. ПРОГРАМА І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Розподіл навчальних годин за темами і видами занять наведено в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1

Розподіл навчальних годин за темами і видами занять

№№ тем

Назва розділу / теми та її зміст

Ауди­торні, години

Лекції, години

Лабо­ратор­ні, години

Самос­тійне вивчен­ня, години

1

Сучасна ПЕОМ

2

2

-

12

2

Операційні системи

2

2

-

12Продовження таблиці 3.1

№№ тем

Назва розділу / теми та її зміст

Ауди­торні, години

Лекції, години

Лабо­ратор­ні, години

Самос­тійне вивчен­ня, години

3

Засвоєння призначених для користувача функцій операційних систем

4

-

4

22

4

Основні настройки, команди та програми Windows

4

-

4

22
Усього:

12

4

8

68Залік

5

Програми, що входять до сімейства Microsoft Office. Призначення та можливості текстових редакторів. Початок роботи в текстовому редакторі Microsoft Word

2

2

-

12

6

Призначення та можливості числових редакторів. Початок роботи в числовому редакторі Microsoft Excel

2

2

-

12

7

Створення та редагування текстового файлу

4

-

4

23

8

Додаткові можливості текстового редактора

4

-

4

23

9

Створення та редагування числового файлу

4

-

4

23

10

Додаткові можливості числового редактора

4

-

4

23
Усього:

20

4

16

116Екзамен

Відповідно до навчальної програми студент зобов'язаний засвоїти всі теми дисципліни. Нижче наводяться зміст робочої програми дисципліни і методичні вказівки до вивчення окремих тем з підрозділом на лекційне та самостійне вивчення.


^ Тема 1. Сучасна ПЕОМ

Лекційний матеріал (2 години)

Основні елементи, що входять до складу системного блоку та класифікація комп’ютерів. Представлення інформації в комп’ютері. Стандартні Windows додатки, типи файлів.

^ Самостійне вивчення (12 годин)

Застосовні методи та апаратура збору, передачі, обробки та накопичення інформації. Порівняльний аналіз існуючих типів пристроїв вводу-виводу інформації. Сукупність методів та програмно-технічних засобів для обробки інформації. Комунікаційні пристрої.

Питання для самоперевірки

1. Що з себе представляє системний блок?

2. Що таке «чіпсет»?

3. З яких мікросхем складається чіпсет?

4. Що показує розрядність процесора?

5. Який пристрій ПЕОМ володіє найбільшою швидкістю обміну інформацією?

6. Які пристрої ПЕОМ відносяться до пристроїв мультимедіа?

7. Як інформація надходить до процесора?

8. На що вказує «шина адреси»?

9. Що таке «кеш-пам'ять»?


Тема 2. Операційні системи

Лекційний матеріал (2 години)

Призначення та основні функції операційних систем. Поняття файлової системи. Операційні системи для комп'ютерів типу IBM РС. Оболонки операційних систем.

^ Самостійне вивчення (12 годин)

Загальні характеристики програмного забезпечення. Поняття каталогів. Робота з папками та організація файлів на дисках. Переміщення та копіювання папок, файлів. Створення ярликів програм. Атрибути папок, файлів та ярликів.

Питання для самоперевірки

1. Що таке операційна система (ОС)?

2. Які операції бере на себе виконання ОС?

3. Які сімейства ОС набули найбільшого поширення для ПК?

4. Охарактеризуйте багатозадачні ОС.

5. Охарактеризуйте однозадачні ОС.

6. Як підрозділяються багатозадачні ОС залежно від областей використання?

7. Що таке «файлова система»?

8. Що таке «кластер»?


Тема 5. Програми, що входять до сімейства Microsoft Office. Призначення та можливості текстових редакторів. Початок роботи в текстовому редакторі Microsoft Word

Лекційний матеріал (2 години)

Вбудовані текстові програми Windows. Відображення текстової інформації. Створення, відкривання, збереження та захист документів. Налаштування робочого вікна. Змінення настройок відображення та команд. Створення та редагування тексту.

^ Самостійне вивчення (12 годин)

Особливості програм, що працюють з текстовою інформацію. Пошук та заміна інформації в документі. Друк документа.

Питання для самоперевірки

1. Назвіть відмінності між текстовими процесорами і текстовими редакторами.

2. Назвіть основні можливості текстового процесора Microsoft Word.

3. Що таке «автозаміна»?

4. Що дозволяє автотекст?

5. Що таке «буфер обміну»?

6. Що таке «попередній перегляд»?

7. Які можна виділити типи документів? Дайте їх характеристику.

8. Які формати збереження файлів використовуються, окрім основного формату "Документ Word"?

9. Які існують способи виділення тексту в текстовому редакторі Microsoft Word?

10. Що таке «кернінг»?

11. Як здійснюється вставка спеціальних символів?

12. Як здійснюється вставка таблиць?


Тема 6. Призначення та можливості числових редакторів. Початок роботи в числовому редакторі Microsoft Excel

Лекційний матеріал (2 години)

Загальні відомості про табличні редактори. Відображення числової інформації. Основні поняття. Налаштування робочого вікна. Створення електронних баз даних. Обробка даних. Створення діаграм. Типи діаграм.

^ Самостійне вивчення (12 годин)

Додаткові програми, за допомогою яких можна провести розрахунки.

Питання для самоперевірки

1. Що таке Microsoft Excel?

2. Перерахуйте основні можливості Microsoft Excel.

3. З чого складається адреса комірки?

4. Що таке «Легенда»?

5. Що таке «діапазон комірок»?

6. Що називається «Робочою книгою»?

7. З чого складається робочий аркуш?

8. Дайте характеристику відносного посилання.

9. Дайте характеристику абсолютного посилання.

10. Яку команду використовують, щоб змінити формат відображення даних в поточній комірці або вибраному діапазоні?

11. Що таке «Автозавершення»?

12. Як змінити спосіб адресації?


^ 4. ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ


При вивченні дисципліни заняття проводяться в комп'ютерному класі кафедри “Якість, стандартизація та сертифікація”, де студенти виконують наступні лабораторні заняття.


^ Тема 3. Засвоєння призначених для користувача функцій операційних систем

Системне меню. Програми архівації даних. Ознайомлення з робочим середовищем програми створення баз даних. Створення та редагування таблиць за допомогою «Майстра таблиць» з використанням ПЕОМ та у відповідності з інструкціями викладача.


^ Тема 4. Основні настройки, команди та програми Windows

Настройка панелі задач і меню «Пуск». Отримання відомостей про систему. Команди «Виконати», «Знайти». Налаштування екрана і клавіатури. Параметри мови і вибір стандартів. Створення ярликів додатків.


^ Тема 7. Створення та редагування текстового файлу

Інтерфейс Microsoft Word. Створення елементарної одиниці тексту. Форматування тексту. Засоби виділення тексту. Створення списків та їх форматування та сортування. Використання табуляції. Автоматичне форматування тексту та стилі. Орфографія, граматика, посилання та ін.


^ Тема 8. Додаткові можливості текстового редактора

Додавання та редагування таблиць. Створення колонок. Робота з графічними об’єктами. Додавання графіків, діаграм та малюнків. Редактор формул.


Тема 9. Створення та редагування числового файлу

Інтерфейс Microsoft Excel. Створення робочої книги. Складові робочої книги. Редагування комірок. Копіювання та автозаповнення даних.


Тема 10. Додаткові можливості числового редактора

Діапазон даних. Введення формул. Основні та додаткові функції. Копіювання формул. Додавання та форматування діаграм.


^ 5. КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ


При опануванні дисципліни передбачено виконання двох контрольних робіт з обов'язковим використанням ПЕОМ.


5.1. Варіанти індивідуальних контрольних завдань з дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування» (ІІІ семестр)

Тема контрольної роботи: створення завантажувально-аварійних дисків для операційних систем MS-DOS, Windows 95/98/ME/NT/2000/XP, Linux і порівняльний аналіз особливостей операційних систем по механізмах управління пам'яттю і файлових системах.

Контрольна робота повинна складатися з наступних розділів:

1. Постановка завдання. Загальні принципи створення завантажувальних і аварійних дисків.

2. Опис етапів створення завантажувальних і аварійних дисків для вибраної версії ОС.

3. Перелік основних конфігураційних файлів з коментарями призначення завантажуваних драйверів, а також тестуючих програм.

4. Опис основних особливостей і порівняльний аналіз вибраних операційних систем по механізмах управління пам'яттю і файлових системах.

Для вибору варіанта завдання використовуються дві таблиці.

Таблиця 5.1 визначає вибір варіанта створюваного завантажувального диска. Спосіб створення вибирається самостійно.

Таблиця 5.1

Остання цифра номера залікової книжки студента

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

MS-

DOS

Win

95

Win

98

Win

ME

Win

NT

Win

2000

Win

XP

Win

95

Win

98

Win

XP


Таблиця 5.2 визначає вибір варіантів операційних систем для порівняльного аналізу.


Таблиця 5.2

Передостання цифра номера залікової книжки студента

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Win 98

Win NT

Win 2000

Linux

Linux

Linux

Linux

Win XP

Win XP

Win 98

MS-

DOS

Win

95

Win

98

Win

98

Win

98

Win

2000

Win

XP

Win

98

Win

ME

Win

XP


  1   2   3

Схожі:

Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Неметалеві матеріали» для студентів напряму...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Техніка та технологія галузі» для студентів...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інформаційні технології та програмне забезпечення...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Теорія І практика управління соціально-економічними...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
«Нормативно-технічний документообіг» для студентів напряму 051002 метрологія
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
Маркетинг інформаційних продуктів та послуг для студентів напряму 020105 – документознавство та інформаційна діяльність
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Органічна хімія” для студентів напряму 051301...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Органічна хімія” для студентів напряму 051301...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інформаційні системи І технології в обліку»...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від Дніпропетровськ нметау 2009
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи технічної творчості» для студентів напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи