Аналiтико-синтетична переробка інформації icon

Аналiтико-синтетична переробка інформації
Скачати 264.88 Kb.
НазваАналiтико-синтетична переробка інформації
Дата04.06.2012
Розмір264.88 Kb.
ТипДокументи

Аналiтико-синтетична переробка інформації


Дисципліна "Аналітико-синтетична переробка документної інформації" є нормативним курсом циклу професійно-орієнтованих дисциплін.Мета навчання дисципліни - формування системи теоретичних і методичних знань про різні види, процеси, операції аналітико-синтетичної переробки документів. 
У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
знати:
- основні поняття "інформаційний аналіз", "інформаційний синтез", "аналітико-синтетична переробка";
- види аналітико-синтетичної переробки документів;
- види оглядово-аналітичної документації та методики її підготовки;
вміти:
- здійснювати аналітико-синтетичну переробку документної інформації;
- здійснювати процес згортання інформації і доводити її до користувачів;
- систематизувати документи всіх типів і видів за різними класифікаційними системами;
- розробляти оглядово - аналітичну документацію.
Критерії успішності - отримання позитивної оцінки при виконанні практичних і лабораторних робіт, індивідуальних завдань і контрольних робіт у повному обсязі.
Засоби діагностики успішності навчання - комплекти індивідуальних завдань, тестових і практичних контрольних завдань для підсумкової експертизи знань.
Зв`язок з іншими дисциплінами - курс ґрунтується на вивченні дисциплін документно-комунікаційного циклу.


Архiвознавство


Навчальна дисципліна "Архівознавство" є нормативною та входить до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки.

^ Мета вивчення дисципліни - засвоєння знань та придбання навичок, необхідних для роботи в сучасних діловодних службах; системах та мережах; державних та відомчих архівах; архівах організацій, установ, підприємств; зберігання  та використання документів, які не функціонують у теперішній час у діловодстві.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

- основні законодавчі та нормативні документи, що забезпечують архівну справу в Україні;

- основні сучасні українські архівні установи;

- організацію, характер, специфіку роботи різних архівів, архівних систем і мереж;

- принципи та умови існування архівів в організаціях, установах, на підприємствах;

- порядок поточного зберігання документів в організаціях, установах, на підприємствах  та порядок прийняття документів на архівне зберігання;

- обов`язки працівника архіву;

- історію розвитку архівної справи;

вміти:

- користуватися законодавчими та нормативними документами, що забезпечують архівну справу в Україні;

- користуватися друкованими архівними документами;

- працювати в читальній залі архіву;

- забезпечувати поточне зберігання документів в організаціях, установах, на підприємствах та передачу (прийом) документів на державне зберігання;

- виконувати обов`язки архівіста діловодної служби організації, установи, підприємства.

^ Критерії успішності - отримання оцінки диференційного заліку.

Засоби діагностики успішності навчання - виконання індивідуального завдання, контрольних і практичних робіт.

^ Зв`язок з іншими дисциплінами. - "Архівознавство" пов`язано з наступними дисциплінами: "Документознавство", "Діловодство", "Документно-інформаційні комунікації".

Набуті знання та вміння використовуються при вивченні дисциплін "Інформаційно-аналітична діяльність" та "Аналітико-синтетична переробка інформації".


Вступ до фаху


Навчальна дисципліна "Вступ до фаху" є нормативною і входить до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки.

       ^ Мета навчання дисципліни - ознайомити студентів з загальними вимогами до рівня підготовки спеціалістів; засвоєння системних вимог до професійних знань, умінь і навичок спеціалістів, об`єктів і видів професійної діяльності

       У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

       знати:

-          напрямки, форми і принципи організації праці документознавця;

-          методи використання робочого часу для раціональної організації праці;

-          теоретичні й методичні питання регламентації організації праці;

-          елементи організації праці: розподіл і кооперація праці, організація трудових процесів, організація робочих місць.

вміти:

-          розробляти і впроваджувати раціональні форми організації власної праці;

-          розробляти пропозиції щодо підвищення ефективності праці у структурному підрозділі, установі;

-          визначити затрати часу на виконання документаційних робіт в умовах раціонального використання робочого часу;

-          визначати відволікаючі фактори, аналізувати їх, знаходити шляхи їх усунення;

-          дотримуватися правових норм, регламентуючих нормативів праці підрозділу, відділу.

^ Критерії успішності - отримання позитивної оцінки при захисті лабораторних робіт і написанні контрольної роботи у тестовій формі.

       Засоби діагностики успішності навчання - комплект тестових завдань.

       Зв`язок з іншими дисциплінами - дисципліна "Вступ до фаху" пов`язана з дисциплінами: "Організація праці", "Нормування праці", "Управління персоналом".

 

Документне забезпечення дiяльностi органiзацiй (за фаховим спрямуванням)


Навчальна дисципліна «Документаційне забезпечення діяльності установи (за фаховим спрямуванням)» є нормативною і входить до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки.

Мета вивчення дисципліни - засвоєння знань та придбання навичок, необхідних для організації документаційного забезпечення діяльності установ різного рівня, форми власності та галузі.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

-         роль та місце документаційного забезпечення в діяльності установ, організацій, підприємств усіх форм власності;

-         організацію управління документацією;

-         нормативно-методичну базу документаційного забезпечення діяльності установи;

вміти:

-         визначати характерні особливості окремих типів та видів документів;

-         класифікувати масив документів установи, користуючись системою документації;

-         працювати з документами, які входять до спеціальних систем документації.

^ Критерії успішності - отримання позитивної оцінки при виконанні практичних робіт, участі у семінарських знаяттях, написанні контрольних робіт та індивідуального завдання.

^ Засоби діагностики успішності навчання - комплекти завдань для практичних і семінарських занять, тестових контрольних робіт, індивідуальних завдань.

^ Зв`язок з іншими дисциплінами. «Документаційне забезпечення діяльності установи (за фаховім спрямуванням)» є визначальною дисципліною при підготовці бакалаврів напрямку «Культура» - фахів «Документознавство та інформаційна діяльність» та «Інтелектуальна власність та документознавство». Їй передує вивчення дисципліни «Документознавство», «Документні комунікації», «Архівознавство», «Управлінське документознаство».


Документно-iнформацiйнi комунікації


Навчальна дисципліна "Документно-iнформацiйнi комунiкацiї" є нормативною і входить до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки.

^ Мета вивчення дисципліни - ознайомлення з сучасною системою документно-інформаційних комунікацій, організаційними основами їх діяльності та інформаційним забезпеченням, вироблення наочної уяви про соціальні інститути як центри первинно- і вторинно-документної інформації, формування умінь і навичок аналізувати особливості документно-комунікаційної моделі того чи іншого соціального інституту, каналів передачі інформації.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

- завдання і функції соціальних інститутів у системі документних комунікацій;

- основні напрямки, форми використання документів у соціальних інститутах;

- основні процеси документної діяльності;

- загальні риси й особливості документно-інформаційних систем первинної і вторинної природи, їх інформаційні ресурси та інформаційні послуги.

вміти:

- подати у вигляді схеми соціально-комунікаційну модель архіву, бібліотеки, бібліографічної агенції та ін.;

- визначити канали, які використовує окремий соціальний інститут для передачі інформації на внутрішньому і зовнішньому рівнях;

- аналізувати документно-комунікаційні процеси у соціальних закладах.

^ Критерії успішності - отримання позитивної оцінки при захисті індивідуального завдання та складанні контрольних робіт у тестовій формі.

Засоби діагностики успішності навчання - комплект тестових завдань.

Зв`язок з іншими дисциплінами - Дисципліні "Документно-інформаційної комунікації" передує вивчення дисциплін "Документознавство" і "Архівознавство". Дисципліна пов`язана з бібліотекознавством, архівознавством, книгознавством, музеєзнавством. Набуті знання і вміння можуть бути використані при подальшому вивченні дисциплін документно-інформаційного циклу.


Документознавство


Навчальна дисципліна "Документознавство" є базовою дисципліною і входить до циклу фундаментальної підготовки студентів, що вивчають предмети документно-комунікаційного циклу.

^ Мета вивчення дисципліни - засвоєння знань та набуття навичок, необхідних для виявлення сутності, структури, функцій і видової належності документів, що становлять основу документної комунікації,  засвоєння теорії документа, методологічних основ дослідження документа, вивчення ролі документа у суспільстві та простеження історичної еволюції документів та документаційної бази.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

- сучасний стан документознавчих студій, розвитку науки та навчальної дисципліни;

- концепції провідних учених-документознавців;

- спеціальну документознавчу термінологію;

- функції, структуру, ознаки документа;

- основні етапи історичного розвитку документа та документаційної бази суспільства;

 - специфіку документаційних баз різних історичних періодів, види і типи документів;

- правила інтерпретації змісту документа;

- основні методології дослідження документа;

вміти:

- визначати основні складові документа, аналізувати формуляр документа;

- володіти навичками коректної інтерпретації документа як джерела інформації;

- аналізувати зміст документа, визначати час його створення, ймовірне авторство,

історико-психологічний та соціокультурний контекст створення документа;

- характеризувати матеріальну основу, елементи внутрішньої і зовнішньої структури документа, його реквізити, аналізувати мову документа;

- виявляти вид документів за інформаційною, матеріальною складовою та умовами побутування;

^ Критерії успішності - отримання позитивної оцінки при виконанні завдань практичних і семінарських занять, модульних контрольних робіт, індивідуальних завдань .

^ Засоби діагностики успішності навчання - комплекти завдань для практичних та семінарських занять, контрольних тестових завдань, індивідуальних завдань.

^ Зв`язок з іншими дисциплінами - дисципліна є провідною, базовою при підготовці бакалаврів за спеціальністю "Документознавство та інформаційна діяльність". Як інтегративна дисципліна пов`язана із "Діловодством", "Документно-інформаційними комунікаціями", "Архівознавством", "Джерелознавством", "Аналітико-синтетичною переробкою документної інформації", "Правознавством", "Історією України".


Дiловодство


Навчальна дисципліна "Діловодство" є нормативною і входить до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки.

       ^ Мета навчання дисципліни – формування знань і навичок сучасного діловодства, необхідних для організації роботи діловодних служб, систем та мереж, а також для правильного складання та оформлення документів у процесі здійснення управлінської діяльності

       У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

       знати:

-          історію розвитку діловодства;

-          основні законодавчі та нормативні документи, що забезпечують діловодство в Україні;

-          системи документації, які використовуються у сучасному діловодстві;

-          організацію, характер, специфіку різних діловодних служб, систем та мереж, їх структуру, завдання, функції, посадовий та кількісний склад;

-          принципи документообігу в організаціях, установах, на підприємствах;

-          порядок поточного зберігання документів в організаціях, установах, на підприємствах та порядок передачі документів на архівне зберігання;

-          обов’язки діловода системи, мережі або структурного підрозділу в організації, установі, на підприємстві.

вміти:

-          користуватись законодавчими та нормативними документами, що забезпечують діловодство в Україні;

-          створювати документи, які функціонують у сучасному діловодстві;

-          забезпечувати документообіг в організації, установі, на підприємстві;

-          забезпечувати поточне зберігання документів в організаціях, установах на підприємствах та передачу документів на архівне зберігання;

-          виконувати обов’язки діловода системи, мережі або структурного підрозділу в організації, установі, на підприємстві.

^ Критерії успішності – отримання позитивної оцінки при виконанні індивідуальних завдань, тестових контрольних робіт.

       Засоби діагностики успішності навчання – комплекти тестових завдань для контрольних робіт, індивідуальні завдання.

       ^ Зв’язок з іншими дисциплінами. «Діловодство» є однією з дисциплін при підготовці бакалаврів фахів «Документознавство та інформаційна діяльність». Їй передує вивчення дисципліни «Документознавство». Набуті знання та вміння використовуються при вивченні дисциплін «Документні комунікації» та «Архівознавство».


Етикет i протокол


Навчальна дисципліна "Етикет і протокол" входить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки (за вибором навчального закладу).

 ^ Мета вивчення дисципліни - надання знань та формування вмінь з теоретичних та практичних основ дотримання дипломатичного протоколу та етикету.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

 • нормативно-правові національні та міжнародні бази, які забезпечують та регулюють діяльність дипломатичної служби;

 • стан сучасних міжнародних відносин;

 • форми та принципи діяльності багатосторонньої дипломатії (міжнародних нарад, конференцій тощо);

 • методи та засоби дипломатичної комунікації, основні види документів дипломатичного листування;

 • основні та базові принципи дипломатичного протоколу та етикету;

 • техніку ведення переговорів;

 • форми та правила вітань;

           вміти:


 • складати документи дипломатичного рівня;

 • дотримуватися правил міжнародного етикету під час проведення дипломатичних зустрічей тощо.

^ Критерії успішності - отримання позитивної оцінки при проведенні семінарів, написанні контрольної роботи та захисті індивідуального завдання.

Засоби діагностики успішності навчання - комплекти питань до семінарських занять, завдань для контрольної роботи, тема індивідуального завдання.

^ Зв`язок з іншими дисциплінами -  дисципліна пов`язана з філософією, логікою. Набуті знання і вміння використовуються при вивченні дисципліни «Етика і психологія ділового спілкування».

Загальна теорiя та методологiя культури


Навчальна дисципліна "Загальна теорія та методологія культури" входить до циклу дисциплін за вибором студента.

^ Мета вивчення дисципліни - засвоєння знань про культуру як специфічний та унікальний феномен людства; набуття знань з теорії культури; усвідомлення категорії культури як системи, ознайомлення з класичними та новітніми культурологічними концепціями.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

-  сутність, форми, функції та типи культури;

-  основні культурологічні концепції та школи;

-  етапи розвитку світової та української культурологьічноь думки;

-  особливості функціонування культури в умовах нової соціальної реальності.

вміти:

-  орієнтуватися в сучасній культурологічній літературі;

-  орієнтуватися в світовому та вітчизняному соціокультурних процесах;

-  самостійно осмислювати та оцінювати події та суспільні явища.

-  використовувати наукові та культурні досягнення світової цивілізації;


- ставитися з повагою до різних культур, релігій, дотримуватися загальнолюдських норм і цінностей;

- вносити посильний внесок в гармонізацію людських відносин;

- аналізувати явища духовного життя, орієнтуватися у багатому світі духовної культури людства.

^ Критерії успішності - отримання позитивної оцінки при відповіді на семінарах, виконанні тестових контрольних робіт, .

Засоби діагностики успішності навчання - комплекти завдань для контрольних робіт, семінарських занять.

^ Зв`язок з іншими дисциплінами - набуті знання і вміння використовуються при вивченні суміжних дисциплін: "Філософія", "Семіотика", "Релігієзнавство" та ін.

Інформаційно-аналітична діяльність


Навчальна дисципліна "Інформаційно-аналітична діяльність" є нормативною і входить до циклу фундаментальних (загально-наукових) і професійно-орієнтованих дисциплін.

^ Мета вивчення дисципліни - розуміння та засвоєння сутності, структури, сукупності проблем пов`язаних з раціоналізацією використання інформації, структурно-змістовних компонентів інформаційної діяльності організації залежно від її професійної сфери. Формування знань та придбання навичок інформаційно-аналітичної діяльності як галузі інформаційної індустрії.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

- компонентну структуру і види інформаційно-аналітичної діяльності;

- визначення потреб в інформаційно-аналітичних продуктах і послугах;

- інформаційні ресурси держави;

- види і методику підготовки інформаційних документів;

вміти:

- застосовувати базові інформаційно-аналітичні технології;

- визначати основні канали розповсюдження інформації;

- проводити інформаційне моделювання, прогнозування, експертизу, моніторинг;

- здійснювати інформаційно-аналітичний супровід управління, бізнесу, науково-виробничої діяльності.

^ Критерії успішності - отримання позитивної оцінки при виконанні лабораторних і практичних робіт, написанні контрольних робіт та індивідуального завдання.

^ Засоби діагностики успішності навчання - завдання для практичних та лабораторних занять, комплекти тестових завдань для контрольних робіт, індивідуальні завдання.

^ Зв`язок з іншими дисциплінами - дисципліна є нормативною при підготовці бакалаврів напряму "Культура". Їй передує вивчення дисциплін "Документознавство", "Основи організації праці документознавця", "Теорія і практика документних комунікацій", "Лінгвістичні основи документознавства", "Справочинство". Паралельно з дисципліною "Інформаційно-аналітична діяльність" викладається дисципліна "Аналітико-синтетична переробка документної інформації".

Набуті знання і вміння використовуються при вивченні дисципліни "Організація та управління діяльністю інформаційних установ".

Історія організації діловодства в Україні


Навчальна дисципліна "Історія організації діловодства в Україні" входить до циклу дисциплін за вибором студента.

^ Мета вивчення дисципліни - засвоєння знань про основні етапи становлення, розвитку та еволюції діловодства у вітчизняних адміністративних структурах від найдавніших часів до здобуття Україною незалежності; формування професійних та дослідницьких якостей документознавців.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

-        основні історичні етапи формування вітчизняного діловодства;

-        специфічні риси системи діловодства на кожному історичному етапі;

-        взаємозв`язок між системою управління державою та організацією діловодства;

-        спадкоємність діловодних традицій, зв`язок між сучасним станом діловодства та попередніми етапами його еволюції;

-        історію нормативно-правового регламентування діловодства;

вміти:

-        узагальнювати і систематизувати історичний матеріал;

-        грамотно використовувати спеціальні діловодні терміни;

-        пояснювати історико-функціональну роль того чи іншого елементу діловодної системи;

-        застосовувати здобуті знання у сфері організації діловодства та документообігу в державній та недержавній установі;

^ Критерії успішності - отримання позитивної оцінки за підсумкову контрольну роботу.

Засоби діагностики успішності навчання - комплект завдань для контрольної роботи.

^ Зв`язок з іншими дисциплінами - тісно пов`язана з дисциплінами "Документознавство", "Діловодство", "Архівознавство", "Історія України". Набуті знання і вміння використовуються при вивченні дисциплін "Документно-інформаційні комунікації", "Історичне та літературне джерелознавство", "Управлінське документознавство".


Історія та теорія держави і права


Навчальна дисципліна "Історія та теорія держави і права" входить до циклу дисциплін вільного вибору студента для спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність"

^ Мета вивчення дисципліни полягає в осмисленні державно-правового розвитку, засвоєнні знань та придбанні навичок, необхідних для роботи у державному апараті.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

- основні положення теорії державознавства та юриспруденції;

- основні права та обов`язки, закріплені в різних галузях права, в першу чергу, конституційному;

- характер і зміст соціальних процесів, що регулюються правом;

- загальний напрям і тенденції розвитку державного будівництва в Україні і світі;

- загальний напрям і тенденції розвитку правового регулювання в Україні і світі;

вміти:

- здійснити правовий аналіз конкретних суспільних відносин;

- застосувати отриманні правові знання у практичній діяльності, роз`яснювати правові ситуації;

- самостійно поповнювати, систематизувати та застосовувати правові знання;

- орієнтуватися в питаннях правового характеру обраної професії;

- оцінити сучасний стан політико-правого розвитку в Україні і світі, гіпотетичні можливості і наслідки здійснення тих чи інших варіантів реформування політико-правовго життя.

^ Критерії успішності: отримання позитивної оцінки при складанні контрольних робіт.

Засоби діагностики успішності навчання: комплект тестових завдань.

Зв`язок з іншими дисциплінами: "Історія та теорія держави і права" пов`язана з такими дисциплінами як "Історія України", "Філософія", "Прикладна політологія", "Основи менеджменту", "Організація державного апарату України", "Основи державного управління"


Лiнгвiстичнi основи документознавства


Навчальна дисципліна "Лінгвістичні основи документознавства" є нормативною і входить до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки. Мета вивчення дисципліни - засвоєння знань та придбання навичок, необхідних для укладання та редагування текстових документів з урахуванням норм стилів української мови.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
Знати:
- мовні одиниці;
- норми літературної мови;
- стилі мови, їх засоби;
- характерні ознаки офіційно-ділового, наукового та публіцистичного стилів;
- вимоги до оформлення текстових документів та їх реквізитів;
- особливості графічного оформлення складових частин текстових документів;
Вміти:
- користуватися орфографічними, орфоепічними, графічними, лексичними, фразеологічними, морфологічними, синтаксичними, пунктуаційними, стилістичними нормами;
- складати і правильно оформлювати різні види документів;
- аналізувати тексти документів;
- редагувати текст і особливості оформлення.
Критерії успішності - отримання позитивної оцінки при складанні індивідуального завдання, контрольних робіт і тем практичних і семінарських занять.
Засоби діагностики успішності навчання - комплекти тестових завдань, тем індивідуальних завдань. 
Зв`язок з іншими дисциплінами - пов`язана з такими дисциплінами як "Українська мова (за професійним спрямуванням)", "Документознавство", "Діловодство", "Архівознавство".


Мiжнародний протокол та етикет


Навчальна дисципліна "Міжнародний протокол і етикет" входить до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки.

^ Мета вивчення дисципліни - надання знань та формування вмінь з теоретичних та практичних основ дотримання міжнародного протоколу та етикету.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

 • нормативно-правові національні та міжнародні бази, які забезпечують та регулюють діяльність дипломатичної служби;

 • стан сучасних міжнародних відносин;

 • форми та принципи діяльності багатосторонньої дипломатії (міжнародних нарад, конференцій тощо);

 • методи та засоби міжнародної комунікації;

 • основні та базові принципи протоколу та етикету;

 • техніку ведення переговорів;

 • форми та правила вітань;

           вміти:


 • складати документи дипломатичного рівня;

 • дотримуватися правил міжнародного етикету під час проведення дипломатичних зустрічей тощо.

^ Критерії успішності - отримання позитивної оцінки при проведенні семінарів, написанні контрольних робіт та захисті індивідуального завдання.

Засоби діагностики успішності навчання - комлект тем індивідуальних завдвнь, контрольних робіт (тестів).

^ Зв`язок з іншими дисциплінами -  дисципліна пов`язана з філософією, логікою. Набуті знання і вміння використовуються при вивченні дисципліни «Етика і психологія ділового спілкування».


Науково-дослiдна робота


Навчальна дисципліна "Науково-дослідна робота" є нормативною і входить до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки.

^ Мета вивчення дисципліни - засвоєння теоретичних основ, питань методики, технології та організації науково-дослідницької діяльності

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

- мати уявлення про науку як специфічну сферу людської діяльності;

- закономірності функціонування та розвитку науки;

- основні наукові принципи та методи;

- основи організації науково-дослідної діяльності;

- основні вимоги до підготовки наукових робіт різного рівня та характеру.

вміти:

- володіти навичками наукового дослідження і творчої роботи;

- володіти методологією і методами наукового дослідження;

- використовувати методи наукового пізнання в навчанні та практичній діяльності;

- підготувати згідно наукових вимог реферати, курсові, дипломні та ін. роботи;

^ Критерії успішності - отримання позитивної оцінки при проведені семінарів, практичних занять, написані контрольних робіт.

Засоби діагностики успішності навчання - комплекти питань до семінарських занять, завдань для контрольних робіт.

^ Зв`язок з іншими дисциплінами - вивченню дисципліни "Науково-дослідна робота" передує вивчення «Філософії», «Семіотики», «Інформаційно-аналітичної діяльності» та ін.


Органiзацiя та управлiння дiяльнiстю iнформацiйних установ


Навчальна дисципліна "Організація та управління діяльністю інформаційних установ" є нормативною і входить до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки.

^ Мета вивчення дисципліни - формування знань та придбання навичок, необхідних для роботи у сучасних інформаційних установах, організаціях, вільна професійна орієнтація у системах та мережах інформаційних потоків, спрямування курсу управління організацією.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

- технологічний зміст діяльності інформаційних установ;

- основні вимоги до інформаційного забезпечення установ;

- теоретичні основи інформаційних процесів в установах;

- специфіку спілкування в процесі інформаційної діяльності;

- методи і технічні засоби діяльності інформаційних установ;

- еволюцію оргванізації та управління діяльністю інформаційних установ;

- правове та договірно-правове регулювання діяльності в інформаційних установах;

вміти:

- професійно оцінювати ідеї, пропозиції, рекомендації для прийняття управлінських рішень в галузі інформаційної діяльності;

- скеровувати інформаційний процес колективних заходів;

- підвищувати рівень достовірності інформаціїї, забезпечувати її зберігання;

- формувати, удосконалювати інформаційні потоки, стискати інформацію в інформаційних потоках;

- застосовувати методи і технічні засоби інформаційної діяльності в установах;

- удосконалювати роботу інформаційних та інформаційно-аналітичних служб, підрозділів, секторів;

- здійснювати економічний аналіз та оцінку ефективності діяльності інформаційних та інформаційно-аналітичних установ.

^ Критерії успішності - отримання позитивних оцінок на практичних заняттях, при виконанні контрольної роботи та складанні заліку.

Засоби діагностики успішності навчання - опитування на практичних заняттях, комплекти тестових завдань для проведення поточного контролю, залікові завдання.

^ Зв`язок з іншими дисциплінами. "Організація та управління діяльністю інформаційних установ" є завершальною дисципліною при підготовці бакалаврів напрямку "Культура" - "Документознавство та інформаційна діяльність" та "Інтелектуальна власність та документознавство". Їй передує вивчення дисципліни "Інформаційно-аналітична діяльність".


Риторика

Навчальна дисципліна "Риторика" входить до циклу дисциплін за вибором вищого навчального закладу.

^ Мета вивчення дисципліни -  оволодіння вміннями та навичками мовного впливу на слухачів у процесі комунікації.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

-         поняття літературної мови, її норми, стилі;

-         комунікативні якості «гарної» мови;

-         історію розвитку ораторського мистецтва, видатних представників риторики стародавніх часів та сучасності;

-         роди й види ораторського мовлення;

-         закони риторики;

-         етапи підготовки до публічної промови;

-         композицію промови;

-         засоби мовлення (тропи та фігури);

-         типи прийому та передачі інформації;

-         особливості діалогічної та монологічної форми мовлення;

вміти:

-         розрізняти основні жанри (роди й види) ораторського мистецтва;

-         підготувати публічну промову;

-         встановлювати контакт зі співрозмовником шляхом використання законів управління мисленнєво-мовленнєвою діяльністю.

^ Критерії успішності - отримання позитивної оцінки при написанні індивідуального завдання та контрольних робіт .

Засоби діагностики успішності навчання - комплекти питань до семінарських занять, тестових завдань, теми рефератів.

^ Зв`язок з іншими дисциплінами -  дисципліна пов`язана з філософією, логікою. Набуті знання й вміння використовуються при вивченні дисципліни «Етика і психологія ділового спілкування».


Семiотика

авчальна дисципліна "Семіотика" є нормативною і входить до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки.Мета вивчення дисципліни - формування уявлення про семіотику як наукову дисципліну, ознайомлення з головними поняттями семіотики й семіотичними практиками аналізу, набуття практичних навичок використання семіотичного підходу до роботи з різного роду текстами.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
знати:
- етапи формування семіотики як наукової дисципліни;
- основні семіотичні поняття;
- основні семіотичні теорії; 
- межі та можливості семіотичного дослідження.
вміти:
- застосовувати техніки семіотичного аналізу до різного роду текстів;
- самостійно аналізувати літературу з семіотики та окремих її розділів.
Критерії успішності - отримання позитивної оцінки при проведенні семінарів, написанні контрольної роботи та виконанні індивідуального завдання.
Засоби діагностики успішності навчання - комплекти питань до семінарських занять, тестових завдань для контрольних робіт, індивідуальних завдань.
Зв`язок з іншими дисциплінами - дисципліна вивчається при підготовці бакалаврів та магістрів з напрямку "Культура".
Набуті знання і вміння використовуються при вивченні суміжних дисциплін: "Культурологія", "Філософія", "Загальна теорія культури" та ін.


Структуризацiя тексту

Навчальна дисципліна "структуризація тексту" входить до циклу дисциплін за вибором вищого навчального закладу.

^ Мета вивчення дисципліни -  оволодіння вміннями та навичками правильної побудови тексту.  

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

-         загальні положення про текст;

-          структуру тексту;

-         типи текстів;

-         аспекти теорії тексту;

вміти:

-         відтворювати текст як модель комунікативного акту;

-         аналізувати текст за його типами;

-         виконувати текстологічний аналіз;

-         аналізувати синтаксичні одиниці тексту.

^ Критерії успішності - отримання позитивної оцінки при захисті індивідуального завдання та складанні контрольних робіт.

Засоби діагностики успішності навчання - комплекти питань до семінарських занять, тестових завдань, тема індивідуального завдання.

^ Зв`язок з іншими дисциплінами -  дисципліна пов`язана з дисциплінами «Лінгвістичні основи документознавства», «Українська мова професійного спрямування», «Діловодство».


Теорiя i практика референтської i офiсної діяльності

Навчальна дисципліна "Теорія та практика референтської та офісної діяльності" є нормативною і входить до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки.

       ^ Мета навчання дисципліни - формування системи знань щодо особливостей організації референтської та офісної діяльності у сучасних державних та відомчих установах.

       У результаті вивчення дисципліни студент повинен

       знати:

-          основні особливості референтської та офісної діяльності;

-          функції референта;

-          форми організації бездокументного обслуговування;

-          обов`язки референта.

вміти:

-          користуватися інструментарієм референтської та офісної діяльності на рівні тлумачення та використання у професійній діяльності;

-          визначати особливості етики взаємовідносин між керівником та співробітниками;

-          орієнтуватись у структурі референтської та офісної діяльності.

^ Критерії успішності - отримання позитивної оцінки при виконанні індивідуальних завдань, тестових контрольних робіт.

       Засоби діагностики успішності навчання - комплект тестових завдань, індивідуальні завдання.

       ^ Зв`язок з іншими дисциплінами - "Теорія та практика референтської та офісної діяльності" пов`язана з такими навчальними дисциплінами: "Документознавство", "Іміджелогія", "Етика", "Менеджмент", "Психологія".


Управлiнське документознавство

Навчальна дисципліна «Управлінське документознавство» є нормативною і входить до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки.

Мета вивчення дисципліни - знайомство студентiв з управлінським документознавством як чинним напрямом у структурі спеціального документознавства, завданнями управлінського документознавства як наукової дисципліни, сучасним трактуванням поняття „управлінський документ, формуванням і розвитком систем управлінської документації, сучасними системами класифікації управлінських документів, напрямами уніфікації і стандартизації управлінської документації; засвоєння знань та набуття навичок, необхідних для роботи у сучасних службах діловодства, системах та мережах, розробки, складання, використання документів, які функціонують у теперішній час у діловодстві підприємств, установ, організацій усіх форм власності.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

 - об`єкт, предмет, структуру, методи і міждисциплінарні зв`язки управлінського документознавства як наукової дисципліни;

- основні етапи виникнення і розвитку управлінських документів;

- соціальну роль, ознаки і властивості управлінського документа, його структурні елементи та реквізити;

- основні законодавчі та нормативні документи, що забезпечують діловодство в Україні;

- сучасні системи документації, які використовуються в діловодстві підприємств, установ, організацій усіх форм власності;

- принципи документообігу в організаціях, установах на підприємствах;

вміти:

- користуватись законодавчими та нормативними документами, що забезпечують діловодство в Україні;

- створювати документи, які функціонують у сучасному діловодстві;

- забезпечувати документообіг в організації, установі, на підприємстві.

^ Критерії успішності - отримання позитивної оцінки при виконанні практичних робіт, участі в семінарських заняттях, написанні індивідуального завдання та контрольних робіт.

^ Засоби діагностики успішності навчання - комплекти тестових завдань для контрольних робіт, індивідуальні завдання, завдання для практичних і семінарських занять.

^ Зв`язок з іншими дисциплінами. «Управлінське документознавство» є визначальною дисципліною при підготовці бакалаврів напрямку «Культура» - фахів «Документознавство та інформаційна діяльність» та «Інтелектуальна власність і документознавство». Їй передує вивчення дисципліни «Документознавство», «Документні комунікації», «Архівознавство». Набуті знання та вміння використовуються при вивченні дисципліни «Документне забезпечення діяльності установи (за фаховим спрямуванням)».


Iмiджелогiя

Навчальна дисципліна "Іміджелогія" входить до циклу дисциплін гуманітарної підготовки (за вибором навчального закладу).

^ Мета вивчення дисципліни - формування системи знань про закономірності створення і функціонування іміджу як специфічної та атрибутивної складової комунікативного процесу.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

- закономірності формування і функціонування іміджу;

- форми організації іміджмейкерської діяльності;

- основні вимоги до проведення іміджінгових кампаній;

- прийоми та засоби створення індивідуального та корпоративного іміджу у різних сферах життя суспільства.

вміти:

- користуватись інструментарієм іміджелогії на рівні відтворення, тлумачення і використання в повсякденному житті та в професійній діяльності;

- орієнтуватись у структурі іміджінгової діяльності;

- визначати іміджінгові стратегії в умовах сучасного інформаційного суспільства. 

^ Критерії успішності - отримання позитивної оцінки при виступах на семінарах, виконанні завдань на практичних заняттях, написанні контрольної роботи та індивідуального завдання.

^ Засоби діагностики успішності навчання - плани семінарських та практичних занять, комплекти завдань для індивідуальної та контрольної робіт.

Зв`язок з іншими дисциплінами - "Іміджелогія" пов`язана з такими дисциплінами як "Політологія", "Філософія", "Етика", "Менеджмент", "Психологія".


Iсторичне та лiтературне джерелознавство

Навчальна дисципліна "Історичне та літературне джерелознавство" є нормативною та входить до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки.

^ Мета вивчення дисципліни - засвоєння знань та придбання навичок, необхідних для роботи з історичними та літературними джерелами інформації; з`ясування їх походження, форми, змісту, ступеня повноти, достойменності, фактографічної точності.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

- давні історичні та літературні джерела інформації;

- середньовічні історичні та літературні джерела інформації;

- новочасні історичні та літературні джерела інформації;

- новітні історичні та літературні джерела інформації;

вміти:

- користуватися історичними та літературними джерелами інформації;

- критично підходити до вивчення змісту історичних та літературних джерел інформації;

- аналізувати історичні та літературні джерела інформації у їх сукупності, взаємозв`язку та взаємодії;

- використовувати новітні методи наукового дослідження історичних та літературних джерел інформації - технічні, електронні, обчислювальні, математичні тощо.

^ Критерії успішності - отримання позитивної оцінки при участі в семінарських заняттях, написанні індивідуального завдання та контрольної роботи.

Засоби діагностики успішності навчання - комплекти індивідуальних завдань, тестових завдань для контрольної роботи.

Зв`язок з іншими дисциплінами. -" Історичне та літературне джерелознавство " є визначальною дисципліною при підготовці бакалаврів напряму "Культура" за спеціальностями "Документознавство та інформаційна діяльність" та "Інтелектуальна власність і документознавство". Їй передує вивчення дисциплін "Документознавство", «Архівознавство», "Діловодство", "Документні комунікації", «Культурологія».

Схожі:

Аналiтико-синтетична переробка інформації iconАналiтико-синтетична переробка інформації
move to 0-922126
Аналiтико-синтетична переробка інформації iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Аналітико-синтетична переробка інформації» для студентів напряму 020105
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Аналітико-синтетична переробка інформації”...
Аналiтико-синтетична переробка інформації iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки
Програма фахових вступних випробувань складена на підставі навчальної програми з дисциплін “Документознавство”, “Теоретичні засади...
Аналiтико-синтетична переробка інформації iconДокументи
1. /Виробництво _ переробка продукц_х рослинництва/Агрох_м_я.doc
2. /Виробництво...

Аналiтико-синтетична переробка інформації iconМетодичні рекомендації щодо вивчення дисципліни "Переробка вiдходiв коксохiмiчного виробництва"; розрахунки прикладів по відповідним розділам; додатковий матеріал зроблено у вигляді таблиць; індивідуальні завдання
Переробка вiдходiв коксохiмiчного виробництва для студентів, які навчаються за спеціальністю
Аналiтико-синтетична переробка інформації iconМетодичні рекомендації щодо вивчення дисципліни " Низькотемпературна та енерготехнологічна переробка палив "; розрахунки прикладів по відповідним розділам; додатковий матеріал зроблено у вигляді таблиць; індивідуальні завдання
...
Аналiтико-синтетична переробка інформації iconМетодичні рекомендації щодо вивчення дисципліни "Переробка хімічних продуктів коксування і напівкоксування твердих горючих копалин"
Переробка хімічних продуктів коксування і напівкоксування твердих горючих копалин для студентів, які навчаються за напрямом
Аналiтико-синтетична переробка інформації iconІнформація І повідомлення. Властивості інформації. Види інформації. Інформація І шум та їх взаємоперетворення. Зберігання інформації. Одиниці вимірювання обсягів інформації на носіях. Кодування інформації в комп’ютері. Формула Хартлі
Програма базується на знаннях, здобутих учнями середніх шкіл на курсах інформатики, алгебри та геометрії
Аналiтико-синтетична переробка інформації iconДокументи
1. /4 курс/_нформац_йний менеджмент..doc
2. /4...

Аналiтико-синтетична переробка інформації iconВикористання відновлюваних джерел енергії: «Комплексна переробка вторинних сировинних ресурсів (відходів виробництв) на виробництво біопалива»
«Комплексна переробка вторинних сировинних ресурсів (відходів виробництв) на виробництво біопалива»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи