С. Л. Дмитрієв методичні вказівки icon

С. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Скачати 112.04 Kb.
НазваС. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Дата08.06.2012
Розмір112.04 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


С.Л. Дмитрієв


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до самостійної роботи з дисципліни


ОСНОВИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ”


(для студентів денної форми навчання

спеціалізації 6.092100 – “Охорона праці в будівництві ”)


Харків – ХНАМГ – 2008

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Основи пожежної безпеки” (для студентів денної форми навчання спеціалізації 6.092100 – “Охорона праці в будівництві ”) / Укл.: Дмитрієв С.Л. –Харків: ХНАМГ, 2008. – 8с.


Укладач: С.Л. Дмитрієв


Рецензент: к.т.н. доцент кафедри В.І. Заіченко


Рекомендовано кафедрою “Безпека життєдіяльності”,

протокол № 10 від 14.02.2008 р.
ВСТУП


Відповідно до робочої програми навчальної дисципліни “Основи пожежної безпеки” розроблені ці методичні вказівки, які передбачають поглиблену проробку студентами найбільш важливих тем дисципліни самостійно. Самостійна робота студентів є одним з основних способів засвоєння навчального матеріалу, що вивчається студентами у вільний від обов’язкових занять час.

Згідно з навчальним планом спеціалізації “Охорона праці в будівництві” на самостійне вивчення дисципліни “Основи пожежної безпеки” відведені 102 години.

В обсяг матеріалу, що підлягає самостійному вивченню студентами входять: нормативна та правова документація, навчальна та науково-технічна література з пожежної безпеки, інструктивні матеріали, методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, конспект лекцій.

Формою контролю самостійної роботи студентів є звіт, який подають викладачу за 2 тижня до закінчення семестру. При відсутності звіту – студента не допускають до складання іспиту.


^ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
Вид самостійної роботи

Тривалість у годинах

1.

Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до лабораторних робіт та оформлення звітів


45

2.

Самостійне опанування окремих питань дисципліни

35

3.

Відвідування пожежно-технічної виставки

4

4.

Написання реферату

10

5.

Оформлення звіту про виконану самостійну роботу

8
Всього

102


1.Самостійна робота студентів

1.1. Мета самостійної роботи

Мета самостійної роботи студентів з дисципліни “Основи пожежної безпеки”:

  • закріплення, викладених на лекційних заняттях, основних теоретичних положень курсу;

  • спонукання і активізація творчих здібностей студента, розвиток навичок роботи з технічною літературою і ресурсами мережі INTERNET;

  • поглиблене ознайомлення з правовою та нормативною літературою з питань пожежної безпеки;

  • якісна підготовка до виконання лабораторних робіт та складання звітів.

Завдання для виконання самостійної роботи студентів:

  • відпрацювання та практичних навичок з аналізу пожежонебезпечності об'єкта;

  • набуття досвіду щодо пропонування інженерних рішень системи попередження пожежі і протипожежного захисту.

^ 1.2. Зміст самостійної роботи


Однією з важливих вимог підготовки фахівців з охорони праці є відпрацювання студентами навичок і здатності самостійного набуття знань і умінь, необхідних для вирішення питань, щодо вимог пожежної безпеки. Робоча програма курсу передбачає не тільки вивчення студентами визначеної науково-технічної, правової і нормативної інформації, а й організацію самостійно-пізнавальної діяльності шляхом роботи з технічною літературою і нормативною документацією з питань пожежної безпеки.

Запланована послідовність вивчення дисципліни відповідає темам і змісту робочої програми. Вивчення нової теми починається після повного пророблення і освоєння попереднього матеріалу. Студенти здійснюють самоконтроль знань за кожною із тем шляхом відповідей на основні запитання робочої програми.

При підготовці до наступного лекційного заняття (згідно з робочою програмою) за рахунок бюджету часу, який відведено навчальним планом на самостійне вивчення курсу, студент працює з рекомендованою літературою і нормативними документами з метою поглиблення, розширення і закріплення лекційного матеріалу.


^ 1.3. Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до лабораторних

робіт та оформлення звітів


Протягом семестру студент повинен при підготовці до лабораторних робіт вивчити матеріал лекцій та додаткову літературу згідно з наведеним нижче переліком. Розрахунок часу здійснено на основі того, що на вивчення лекційного матеріалу відведено по 2 год. на кожну лекцію, а на підготовку до лабораторних робіт та оформлення звітів – 1,5 год. на кожне заняття.

Структурно до дисципліни “Основи пожежної безпеки” входять такі складові частини:

1. Основні поняття та значення пожежної безпеки.

2. Пожежонебезпечні властивості речовин і матеріалів.

3. Пожежовибухонебезпечність об'єкта.

4. Система попередження пожеж.

5. Система протипожежного захисту.

6. Система організаційно-технічних заходів.


Теми для самостійного вивчення окремих питань дисципліни:
з/п

Найменування тем

Кількість

годин

1

Головні причини виникнення пожеж. Динаміка пожеж в Україні. Головні тенденції.

1

2

Загальна характеристика пожежі та необхідні умови для її виникнення

2

3

Показники пожежовибухонебезпечності речовин

3

4

Основні промислові джерела загоряння:

Відкритий вогонь, розжарені продукти горіння та нагріті поверхні. Тепловий прояв електричної, механічної, сонячної та ядерної енергії, а також хімічних реакцій.

2

5

Основні причини виникнення горючого середовища на промислових підприємствах

2

6

Проведення аналізу пожежної небезпеки об’єктів

2

7

Загальні принципи організації протипожежного захисту промислового підприємства

2

8

Методика організації і проведення протипожежних інструктажів, вивчення правил пожежної безпеки та заходів протипожежної пропаганди

1

9

Рекомендації щодо розробки інструкцій про заходи пожежної безпеки

2

10

Рекомендації щодо організації роботи добровільних пожежних дружин

1

11

Організація і методи роботи пожежно-технічних комісій

2

12

Забезпечення належного стану пожежної безпеки на території промислових підприємств

1

13

Утримання виробничих споруд, будівель, приміщень

1

14

Запобігання виникненню пожеж у виробничому електроустаткуванні

2

15

Пожежна безпека під час проведення вогневих робіт

2

16

Призначення й види первинних засобів пожежогасіння

2

17

Класифікація вогнегасників. Основні вимоги до вогнегасників

2

18

Організація гасіння пожеж на виробництві. Способи та умови припинення горіння

2

19

Дії у випадку виникнення пожежі

1

20

Підготовка об'єкта до можливої пожежі

2
Всього

35


^ 2. Контрольні заходи з дисципліни

Обов’язковим елементом процесу пізнання і навчання є контроль знань. Тому викладач використовує перевірку знань, умінь та навичок студентів для внесення коректив у навчальний процес.

Розроблена робоча програма передбачає поточний і підсумковий контроль знань за графіком, який затверджують кафедра та декан.


^ 2.1. Поточний контроль знань

Викладач використовує результати поточного контролю не тільки для оцінки рівня знань студентів, а й для коректив навчального процесу. Крім того, може бути з’ясована необхідність в проведенні додаткових консультацій по неясним задля студентів окремих питань, в проведенні додаткових занять, тощо.

Поточний контроль виконання студентами лабораторного практикуму здійснюється у формі контрольного опитування перед початком лабораторної роботи і співбесіди при захисті лабораторної роботи з кожним студентом. Для цього виділяється час на опитування студентів на кожному лабораторному занятті. У спеціальному журналі фіксуються результати захисту лабораторної роботи кожним студентом.

Поточний контроль знань з питань, які розглядають на лекціях, здійснюють у формі тестів, складених за тематикою проведених лекцій.


^ 2.2. Підсумковий контроль


Підсумковий контроль визначає систему і структуру знань студента в цілому і є заключним з дисципліни.

Після закінчення занять 8-го семестру студенти складають іспит по отриманим знанням. Результати складання іспиту фіксують у заліковій відомості та надають до деканату.

До складання екзамену допускають студентів, які успішно засвоїли лекційний матеріал та пророблені питання, що винесені на самостійну підготовку, а також виконали й захистили всі лабораторні роботи, що підлягали вивченню.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


Нормативна та правова документація:


Закон України "Про пожежну безпеку".

НАПБ Б.02.005-2003. Типове положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затверджене приказом МНС України від 29.09.2003 г. № 368.

НАПБ А.01.001-2004. Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.02.004-2004. Положення про добровільні пожежні дружини (команди), затверджене наказом МНС України №70 від 11.02.04р.

НАПБ Б.02.003-2004. Типове положення про пожежно-технічну комісію, затверджене наказом МНС України №70 від 11.02.04р.

НАПБ Б.02.010-2003. Типове положення про службу пожежної безпеки.

НАПБ Б.06.001-2003. Перелік посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання й перевірку знань із питань пожежної безпеки й порядок його організації.

НАПБ Б.03.001-2004. Типові норми належності вогнегасників.

НАПБ Б.01.008-2004. Правила експлуатації вогнегасників.


Навчальна та науково-технічна література з пожежної безпеки:

Рожков А.П. Пожежна безпека на виробництві. –К., 1997. -448с.

Пожарная безопасность: Уч. пособ. / А.Н. Баратов, В.А. Пчелинцев. -М.: изд. АСВ, 1997. -176 с.

Пожежна безпека. Нормативні акти. тт. 1-13. Протипожежні вимоги в галузі проектування та будівництва., -К: ТОВ “Пожінформтехніка” 1997 - 2007.

Основи охорони праці: Підручник./ За ред. К. Н. Тка­чука і М. О. Халімовського. -К.: Основа, 2003. -472 с. (Розд.4. Пожежна безпека).

Основи охорони праці: Навчальний посібник / За ред. проф. В.В.Бере-зуцького. -Х.: Факт, 2005. -480 с. (Розд.5. Пожежна безпека).


Інструктивні матеріали:


ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

НАПБ Б.07.005-86. ОНТП 24-86. Определение категорий помещений и

зданий по взрывопожарной пожарной опасности.

ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

СНиП 2.04.02-84. "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". СНиП 2.04.01-85. "Внутренний водопровод и канализация зданий".

СНиП 2.04.05-91. "Отопление, вентиляция и кондиционирование".

НАПБ Б.06.004-97. "Перелік однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації".

ДБН В.2.5-13-98. "Пожежна автоматика будинків і споруд".

ГОСТ 27331-87. Пожарная техника. Классификация пожаров.


Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт:

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Основи пожежної безпеки” (для студентів спеціалізації 6.092100 “Охорона праці в будівництві ”).


Ресурси Інтернет:

http://www.0-1.ru/ Всё о пожарной безопасности.

http://secpro.narod.ru/ Проектирование систем инженерного оборудования и систем безопасности.

http://fireman.ru/bd/nd.htm Нормативные документы.

http://www.dnop.kiev.ua Нормативные документы.

http://mns.gov.ua сайт МНС України.

http://normativ.com.ua Нормативные документы.

Конспект лекцій

^ НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ


Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Основи пожежної безпеки” (для студентів денної форми навчання спеціалізації 6.092100 – “Охорона праці в будівництві ”).


Укладач: Сергій Львович Дмитрієв


Редактор: М.З.Аляб’єв
План 2008, поз. 198 М

Підп. до друку 03.03.08 Формат 60  84/ 16 Папір офісний

Друк на ризографі Умовн.-друк.арк. 0,5 Обл.-вид.арк. 1,0

Тираж 40 прим. Замовл .№


61002, Харків, ХНАМГ, вул.Революції,12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГСхожі:

С. Л. Дмитрієв методичні вказівки iconС. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Охорона праці” (для студентів заочного факультету спеціальності...
С. Л. Дмитрієв методичні вказівки iconС. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “Пожежна безпека” для студентів денної форми навчання напряму підготовки...
С. Л. Дмитрієв методичні вказівки iconС. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Пожежна профілактика в будівництві” (для студентів спеціалізації 092100, 092101,...
С. Л. Дмитрієв методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки до виконаня контрольньної роботи
Методичні вказівки до виконаня контрольньної роботи з дисципліни «Охорона праці» (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки...
С. Л. Дмитрієв методичні вказівки iconГ. В. Стадник методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з розділу “Електробезпека” (для студентів денної І заочної форм Академії). Укл....
С. Л. Дмитрієв методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв, С. В. Нестеренко методичні вказівки
Охорона праці на електричному транспорті”) та індивідуального семестрового завдання з дисципліни “Основи пожежної безпеки” (для студентів...
С. Л. Дмитрієв методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Пожежна профілактика в будівництві” (для магістрів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
С. Л. Дмитрієв методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму...
С. Л. Дмитрієв методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Охорона праці ” (для бакалаврів 4-го курсів заочної форми навчання напряму підготовки 060101 – «Будівництво» спеціалізації “Охорона...
С. Л. Дмитрієв методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки до проведення практичних занять
Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи