Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» icon

Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Скачати 66.82 Kb.
НазваБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Дата08.06.2012
Розмір66.82 Kb.
ТипДокументи

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра гігієни та екології


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

на методичній нараді кафедри

гігієни та екології

«____»__________ 2007 року

Протокол №_____


Завідувач кафедри

професор Л.І.Власик


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

для організації самостійної роботи студентів

Тема: «Вплив наслідків аварії на Чорнобильській АЕС на стан здоров’я населення в Україні»

(6 годин)


Навчальний предмет:

Гігієна з основами екології2 курс медичного факультету №4

з відділенням молодших медичних і

фармацевтичних фахівців

спеціальність – фармація, ОКР – молодший спеціаліст, кваліфікація – фармацевт, заочна форма навчанняМетодичну розробку склав

доцент кафедри гігієни та екології

Кметь Т.І.ЧЕРНІВЦІ-2007


^ 1.Актуальність теми.

Інтенсивний розвиток атомної енергетики у всьому світі приводить до збільшення аварійних ситуацій на АЕС. Це в певній мірі є ризиком забруднення довкілля радіоактивними речовинами. Аварії, що сталися на Чорнобильській АЕС (1986 р.), має планетарне значення і її наслідки ще тривалий час будуть негативно впливати на здоровя населення. Крім цього певний внесок у забруднення довкілля радіоактивними речовинами вкладає видобування, переробка та збагачення уранових руд.

За рахунок указаних джерел, а також природного опромінення та опромінення під час медичних обстежень населення в деяких випадках отримує дози, які перевищують допустимі і негативно впливають на стан здоровя.

Викладене зумовлює актуальність вивчення вказаної теми.


 1. Навчальна мета:

^ 2.1.Студент повинен знати:

 • екологічні та гігієнічні аспекти Чорнобильської катастрофи;

 • основні положення та принципи Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97).

^ 2.2.Студент повинен вміти:

 • користуватись нормативними документами з радіаційної безпеки.


3. Матеріали доаудиторної самостійної роботи.

 1. Базові знання, вміння, навички,необхідні для вивчення теми.

^ Міжпредметна інтеграція:

Назва дисципліни та відповідної кафедри

Знати

Вміти

Попередні дисципліни

Фізика (кафедра медичної фізики)

 • види іонізуючого випромі-нювання та їх фізична характеристика
Паталогічна фізіологія (кафед-ра паталогічної фізіології)

 • біологічна дія іонізуючого випромінювання
Рентгенологія, радіологія (кафедра онкології, променевої діагностики та радіаційної медицини)

 • використання радіоактивних речовин та іонізуючого випромінювання у медицині
Внутрішньопредметна інтеграція

Комунальна гігієна

 • природні джерела іонізую-чого випромінювання


 1. ^ Зміст теми.

Джерела іонізуючого випромінювання бувають природного та техногенного походження.

Джерела природного іонізуючого опромінення бувають зовнішні і внутрішні.

Зовнішні природні джерела іонізуючого опромінення у свою чергу поділяються на космічного та земного походження. Після цього студенти дають характеристику первинному та вторинному космічному випромінюванню.

Далі розглядаються джерела іонізуючого випромінювання земного походження. Дається характеристика зовнішнього та внутрішнього опромінення. Наголошується, що на сьогоднішній день досить актуальним є проблема забруднення довкілля родоном (219, 220, 222 та ін.). Розглядаються можливі варіанти вирішення цієї проблеми.

Висвітлюючи питання техногенних джерел іонізуючих випромінювань наголошується, що з часу створення ядерної зброї найбільше забруднення довкілля радіоактивними речовинами відбулася внаслідок наземних ядерних вибухів, випробувань ядерних зарядів в атмосфері та під водою. Після прийняття Міжнародної Конвенції про заборону ядерних випробувань це питання було закрито. Однак зараз почали використовувати боєзаряди до складу яких входить уран, що на думку багатьох вчених негативно впливає на довкілля та здоровя населення.

У звязку з розвитком атомної енергетики збільшилось видобування урану, що в певній мірі збільшує забруднення навколишнього середовища радіоактивними речовинами. Що стосується АЕС, то сучасні технології дозволяють будувати їх екологічно безпечними. Однак найбільшу небезпеку в плані можливого забруднення довкілля представляють процеси видалення і зберігання відходів ядерного палива. Причому утилізація останніх є актуальною для всіх країн з атомною енергетикою.

Суттєва доля у сумарній дозі опромінення населення належить медичним обстеженням з застосуванням радіоактивних ізотопів та іонізуючих випромінювань. При цьому найбільша питома вага припадає на флюрографічні обстеження, як на найбільш масові.

Після висвітлення основних джерел природного та техногенного опромінення, розглядається питання наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Наголошується, що в результаті аварії на ЧАЕС у навколишнє середовище відбувся викид великої кількості радіоактивного йоду (I131), цезію (Cs137) та стронцію (Sr98). Вони забруднили повітря, воду, грунт. Тому ці радіонукліди пооступали в організм людей через органи дихання, перорально і частково через шкіру (радіоактивний йод).

Після цього дається характеристика кожному радіоактивному ізотопу - шлях надходження в організм, розподіл, дія та виведення з організму.

Розглядаються екологічні, гігієнічні та медичні наслідки аварії на ЧАЕС.

Далі дається характеристика територій, що зазнали радіоактивного забруднення у 1986 році. Детально розглядається І зона (відчуження), ІІ (безумовного /обовязкового/ відселення), ІІІ ( зона гарантованого доброовільного відселення) та ІV зона (посиленого радіоекологічного контролю). Наразі пропонується II зону називати зоною ризикованого проживання населення.

Крім цього, студенти повинні знати категорії осіб, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи.

При розгляді Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97), наголошується, що при їх розробці враховані рекомендації Міжнародної комісії з радіаційного захисту (МКРЗ), що базуються на концепції лінійної безпороговості залежності ефекту від сумарної ефективної дози, а також досвід вітчизняних і зарубіжних вчених та окремі положення НРБ 76/87 рр. Зазначається, що НРБУ-97 базуються на трьох основних принципах радіаційної безпеки:

 • принцип обгрунтування опромінення;

 • принцип оптимізації захисту;

 • принцип неперевищення основних дозових лімітів.

Надалі ці основні принципи грунтовно розглядаються окремо.

 1. Рекомендована література:

 1. Габович Р.Д., Познанский С.С., Шахбазян Г.Х. Гигиена. - Вища школа, 1983. - С.43-45.

 2. Даценко І.І., Габович Р.Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології. - Київ.: Здоров’я, 1999. - С.135-150.

 3. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.112.97 №62 /Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних і протиепідемічних питань. К., 1998, Т.7, Ч.1, С.153-271

 4. Пивоваров Ю.П., Гоева О.Э., Величко А.А. Руководство к лабораторным знятиям по гигиене. - М.: Медицина, 1983. С.114-116.

 5. Загальна гігієна. Пропедевтика гігієни /За ред. Є.Г.Гончарука/. - К.: Вища школа, 1995 .- С.254-277.

Додаткова

1.Радіаційна медицина /За ред. О.В.Ковальського. - К.: Вища школа, 1993. - 121 с.

2.Радиация. Дозы, эффекты, риск. - М.: Мир, 1988. - 80 с.

3. Кириллов В.Ф., Черкасов Е.Ф. Радиационная гигиена. - М.: Медицина, 1982. - С. 17-102, 141-148, 158-167.


^ 3.4. Матеріали для самоконтролю:

А. Питання для самоконтролю:

 1. Природні джерела іонізуючого випромінювання:

  1. Космічне випромінювання (первинне та вторинне).

  2. Джерела зовнішнього та внутрішнього опромінення земного походження.

  3. Радон - як джерело іонізуючого випромінювання.

 1. Антропогенне радіоактивне забруднення навколишнього середовища у звязку з розвитком атомної енергетики.

 2. Радіоактивне опромінення в результаті ядерних вибухів та при медичних обстеженнях.

 3. Основні дозоутворюючі радіонукліди та їх характеристика (стронцій, цезій, йод).

4.1.Шляхи надходження радіонуклудів в організм, їх розподіл та виведення.

 1. Особливості Чорнобильської катастрофи, її гігієнічні та медичні аспекти.

 2. Категорії зон територій, що піддалися радіоактивному забрудненню та їх характеристика:

6.1. Зона відчуження.

6.2. Зона безумовного (обовязкового) відселення.

6.3. Зона гарантованого добровільного відселення.

6.4. Зона посиленого радіоекологічного контролю.

 1. Нова концепція радіаційного захисту населення (1999).

 2. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97) та їх основні принципи.

  1. Принцип обгрунтування опромінення.

  2. Принцип оптимізації захисту.

  3. Принцип неперевищення основних дозових лімітів.

Схожі:

Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Перспективи екологічної конверсії промислового та сільськогосподарського виробництв»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Безпека життєдіяльності в умовах повсякденного життя, у побуті та на виробництві»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Техніка безпеки при виробництві синтетичних хіміко-фармацевтичних препаратів»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Вплив навколишнього середовища на здоров населення. Наслідки аварій на аес.»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Охорона праці І техніка безпеки у виробництві синтетичних хіміко-фармацевтичних препаратів»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Правові основи щодо захисту населення І територій від надзвичайних ситуацій»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Теоретичні основи та методика гігієнічного нормування вмісту шкідливих речовин у ґрунті»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Медико-соціальні проблеми, значення та засоби профілактики шкідливих звичок І наркоманій»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Гігієнічна характеристика засобів індивідуального захисту від шкідливих факторів виробничого середовища»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Охорона праці І техніка безпеки при роботі з отруйними лікарськими речовинами в аптечних закладах»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи