Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки icon

Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Скачати 304.13 Kb.
НазваХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Дата08.06.2012
Розмір304.13 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


З КУРСУ


«БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ В УМОВАХ РИНКУ»


(для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальностей 7.090603 – „Електротехнічні системи електроспоживання”

та 7.090605 – „Світлотехніка та джерела світла”)


ХАРКІВ – ХНАМГ – 2007

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу „Бізнес-планування в умовах ринку” (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальностей 7.090603 – „Електротехнічні системи електроспоживання” та 7.090605 – „Світлотехніка та джерела світла”).

Укл.: Великих К.О.- Харків: ХНАМГ, 2007 – 16 с.


Укладач: К.О.Великих, к.е.н., доц.


Рецензент: О.А.Карлова, к.е.н., доц.


Рекомендовано кафедрою «менеджменту та маркетингу в міському господарстві», протокол № 5 від 23.11.2007р.

^ ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

Відповідно до навчального плану студенти заочного навчання спеціальностей "Електротехнічні системи електроспоживання” та „Світлотехніка і джерела світла" вивчають дисципліну "Бізнес - планування в умовах ринку". Виконання контрольної роботи є однією з важливіших форм самостійної роботи студентів. Мета виконання - перевірка знань студентів з основни­х тем курсу, вдосконалення їх роботи з нормативними джерелами.


Керівництво виконанням контрольної роботи здійснюють викладачі кафедри "Менеджменту та маркетингу в міському господарст­ві" у вигляді індивідуальних консультацій при прямому спілкуванні та у письмовому вигляді. Джерелом інформації є завдання для контрольної роботи.


Контрольна робота містить вирішення п'яти задач, кожна з яких є однотипною для всіх студентів і обирається за варіантами. Варі­ант завдання визначається відповідно до останньої цифри присвоєного студенту навчального шифру.

За узгодженням з викладачем студент може обрати для виконання контрольної роботи індивідуальне завдання, що не входить до рекомендованого переліку, але відповідає профілю роботи підприємства, де працює студент. Перевага віддається підприємствам електромереж.


Оформлення контрольної роботи має відповідати вимогам ЄСКД і в кожній задачі містити:


 1. Умови задачі або зміст запитання.

 2. Вирішення задачі: відповідні розрахунки, формули, таблиці, ілюстрації /схеми, графіки, рисунки/, з роз'ясненнями застосованих методів розрахунку, отриманих величин основних показників. У разі використання рекомендованих форм /див. додаток/ вони виз­начаються в роботі як таблиці І, 2 і т.д.

 3. Список використовуваних студентом літературних джерел і нормативних матеріалів. У разі отримання студентом ексклюзивного
  завдання, воно виконується на базі конкретних статистичних показників підприємства.


Контрольна робота має бути подана для перевірки не пізніше встановленого строку. Після перевірки вона має бути захищена студентом. Якщо контрольна робота не зарахована, студент виконує її повторно з урахуванням зауважень рецензента.


Примітка: Для скорочення технічних розрахунків у завданнях 2,3,4 використовуються умовні вихідні дані для підприємств з не­великим обсягом виробництва.

Таблиця 1 - Вихідні дані для розрахунку річної виробничої програми

Найменування

показника

Умовні познач.

Одиниця

виміру

Варіанти

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.Річна програма

Ni
Виріб А

NА

шт.

8100

7900

6900

7500

8000

7350

6840

8320

715

7630

Виріб Б

NБ

-"-

10100

9800

9650

10140

8580

9100

8450

10100

9830

9620

Виріб В

NВ

-"-

3100

2850

2760

2910

3200

315

2860

2780

2680

3000

Виріб Г

NГ

-"-

5290

4290

4900

5100

4750

484

4930

5150

4780

4830

Виріб Д

NД

-"-

13800

14100

14130

13750

1300

1386

14050

13600

14150

13040

2. Трудомісткість за виробами

ti
Виріб А

tА

н-год.

3,0

3,2

3,4

3,1

2,0

3,7

3,8

2,0

3,1

3,3

Виріб Б

tБ

-"-

3,0

4,0

4,1

3,8

4,3

3,0

4,3

2,7

2,0

4,0

Виріб В

tВ

-"-

11,6

11,0

12,3

12,1

11,8

11,0

12,3

12,2

12,3

12,0

Виріб Г

tГ

-"-

2,0

2,0

3,1

2,8

3,2

3,2

3,3

2,8

3,4

3,3

Виріб Д

tД

-"-

6,1

5,8

5,7

6,0

6,1

6,2

5,8

6,1

5,7

5,0

3. Собівартість виробів

Ċi
Виріб А

ĊА

грн. за один.

9,0

10,0

11,0

10,5

10,0

9,3

12,0

9,4

10,3

10,0

Виріб Б

ĊБ

-"-

8,5

20,0

21,0

19,0

19,7

17,8

23,0

19,6

20,4

20,0

Виріб В

ĊВ

-"-

180

183

184

181

170

178

183

184

185

186

Виріб Г

ĊГ

-"-

15,6

16,4

15,8

14,9

16,3

17,0

16,4

14,5

16,5

15,4

Виріб Д

ĊД

-"-

3,1

2,3

2,1

2,7

2,4

2,3

2,3

2,5

2,4

2,6

4. Рівень рентабельності виробу

Рі


Виріб А

РА

%

10,1

10,3

10,1

10,2

11,0

10,9

9,1

8,7

9,3

8,9

Виріб Б

РБ

-"-

11,2

10,9

10,8

11,3

9,4

9,5

8,9

10,1

11,3

12,1

Виріб В

РВ

-"-

8,3

7,9

8,3

6,9

8,4

7,9

8,3

8,1

9,2

9,1

Виріб Г

РГ

-"-

15,1

14,9

13,8

14,6

14,8

12,9

13,1

13,4

13,8

14,0

Виріб Д

РД

-"-


^ 2. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

2.1. Характеристика обраного підприємства: його призначення, завдання, види продукції, що випускається /послуг/, основний технологічний процес, зміст і схема управління підприємством, ви­робнича структура, вид підприємства /форма власності/ і зміст еко­номічного механізму роботи підприємства.

2.2. Планування виробничої програми підприємства.

На підставі наведених в табл. 1 умовних даних розрахувати ви­робничу програму на 200 рік за трудомісткістю і у вартісному вираженні за цінами.

2.3. Розрахунок кількості обладнання на основі виробничої програми визначити чисельність необхідного обладнання за групами.


Таблиця 2 - Вихідні дані


Види робіт або операцій

Норматив пит. ваги трудомісткості на вид робіт, %

Середній коефіцієнт завантаження обладнання

Можливий

фонд часу роботи одиниці облад­нання на рік, год.

при 1-й зміні

при 2-х змінах

1

2

3

4

5

1.Складальні роботи на конвеєрах

25-30

0,6-0,7

1,0-1,1

3850-3790

2.Металорізальні операції на верстатах

22-27

0,5-0,6

1,0-1,05

3670-3630

3.Випробні роботи на стендах

4-6

0,2-0,3

0,5-0,6

3550-3640

4.Транспортні роботи

8-10

0,6-0,7

1,0-1,1

3660-3750

5.Ручні операції

30-352.4. Розрахунок середньооблікової кількості промислово-вироб­ничого персоналу підприємства.

На основі трудомісткості і нормативів /чисельності/ визначи­ти кількість працюючих за категоріями.

Таблиця 3 - Вихідні дані

Найменування показника

Умовні позначення

Одиниця виміру

Чисельні межі показника

1

2

3

4

1.Ефективний фонд роботи на рік одного робітника

Феф

год.

1630-1750

2.Коефіцієнт виконання

норм виробітку основними робітниками /підрядни­ками/

Квн

-

1,01-1,25

3.Норматив чисельності допоміжних і обслуговуючих робітників

?допобс

%

18-21% до чисельності осн.р.

4. Норматив чисельності спе­ціалістів /ІТР/

?ітр

%

7-15% до чисельності всіх робітників

5.Інші службовці

?сл

%

0,7-1% до чисельності робітників ІТР

6.Керівники

чкер

осіб

3-5 осіб на 100

працюючих

7.Коефіцієнт переведення явочної чисельності до облі­кової

Кпер

-

1,11-1,20

2.5. Визначення річної продуктивності /виробітку/ одного працюючого.


^ 3. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

3.1. Характеристика якого-небудь промислового підприємства здійснюється на підставі планових і звітних даних і повинна містити:

 1. Стислу історію становлення підприємства;

 2. Його призначення і завдання;

 3. Види продукції, яка випускається, і послуг з кількісними характеристиками /об'єм товарної продукції, що реалізується в на­туральному і грошовому вираженні/;

 4. Стислий опис основного технологічного процесу в цілому на підприємстві;

5. Відповідно до п.4 нарисувати й стисло описати виробничу структуру підприємства;

6. Нарисувати схему управління підприємства і його підпорядко­ваність. Якщо підприємство невелике, то п.5 і п.6 можуть бути об'єднані;

 1. Вид підприємства на сучасному етапі /форма власності/ і економічний механізм роботи підприємства;

 2. Основні техніко-економічні показники за попередній рік:

 • обсяг продукції, млн.грн.;

 • облікова чисельність ПВП;

 • загальний фонд заробітної плати;

 • продуктивність праці;

 • прибуток підприємства.

Відповідь на це завдання робиться в текстовій формі (5-6 сто­рінок) і схеми управління (одна або дві).

^ 3.2. Планування виробничої програми підприємства

Виробнича програма підприємства являє собою перелік продук­ції, яка випускається, і послуг у заданій номенклатурі та асортимен­ті. Об'єми виробничої програми можуть бути у вигляді валової про­дукції, товарної продукції й тієї, що реалізується. На даній нав­чальній ситуації розраховується товарна продукція, яка вимірюєть­ся в натуральному /шт., компл. і інш./, трудовому /нормо-годин/ і грошовому /грн./ вираженні.

У свою чергу, товарна продукція в грошовому вираженні має бути
розрахована за собівартістю і за цінами.

Загальна річна трудомісткість річної виробничої програми /Тр/ визначається так:


TP = NA * tA + NБ * tБ + NВ * tВ + NГ * tГ + NД * tД. (1)


Аналогічно розраховується товарна продукція за собівартістю:


, грн. (2)


Товарна продукція в діючих цінах /умовно/ визначається з урахуванням рентабельності /Р/ кожного виробу:


Ці = Ĉі (1+Р) , грн. (3)


Розрахунки за даною задачею мають бути оформлені таблицею (див. додаток 1). Умовні позначення надані у вихідних даних (табл.1).

^ 3.3. Розрахунок кількості необхідного обладнання

Основними даними для розрахунку кількості одиниць необхідного обладнання визначеної групи /ni/ для виконання виробничої про­грами служить: річна трудомісткість за видами робіт /Тір/; можливий фонд часу роботи обладнання даної групи протягом року, в нормо-годинах /Фг/; коефіцієнт завантаження обладнання даної групи /Кзоі/; при однозмінному і двозмінному режимі роботи буде:


. (4)


Вихідні дані надані в табл. 2, де відсутні конкретні цифри за варіантами. Однак варіантність забезпечується межами кожного показника. Отриману за формулою (4) цифру округляємо до цілої. Змінність роботи обладнання (1) або (2) не обов'язково однакова для всіх груп обладнання. Так, наприклад, складальна група може пра­цювати в двозмінному режимі, решта - в однозмінному, можуть бути й інші варіанти, які приймають студенти.

Розрахунки можуть бути оформлені у вигляді тексту і таблиці (див. додаток 2), що більш наочно. У додатку 2 графа 2 повинна до­рівнювати 100%; графа 3 в підсумку повинна дорівнювати загальній трудомісткості виробничої програми /Тр/, розрахунок за графами 4-8 за ручними роботами не виробляється, що пояснюється метою роз­рахунку даного розділу. В графі 8 слід вказати два-три види облад­нання.


^ 3.4. Розрахунок середньооблікової чисельності

промислово - виробничого персоналу


Згідно з діючою методологією загальна чисельність ПВП визнача­ється як сума чисельності за відповідними групами і категоріями. Весь промислово-виробничий персонал поділяється на робітників (чр) і службовців (чсл). Робітники в свою чергу поді­ляються на основних (чосн) , допоміжних (чдоп) і обслуговую­чих (чобс). Чисельність за всіма трьома категоріями робітників визначається різними методами залежно від організації і форм оплати праці. Чисельність службовців залежить від загальної кількості робітників. Облікова кількість будь-якої групи і категорії пра­цюючих визначається з урахуванням коефіцієнта переводу /Кпер/ від явочної чисельності до облікової /формули (5)-(13).

осіб (5)

-''- (6)

-''- (7)

-"- (8)

Розрахунок чисельності слід починати з основних робітників, тому що це та категорія робітників, які створюють продукцію безпосередньо і впли­вають на її обсяг. В нашій навчальній ситуації основні робітники оплачуються за відрядною формою оплати праці, у зв'язку з чим їх кіль­кість може бути розраховано за трудомісткістю виробничої програми:

, осіб (9)

Чисельність допоміжних і обслуговуючих робітників може бути
визначена, виходячи з умов за нормативом від чисельності основних
робітників:

, осіб (10)

Чисельність групи "службовці" визначається за підставою норма­тивів, наданих у завданні, порядок розрахунку стандартний: спеціа­лісти /ІТР/, інші службовці, керівники:

; осіб (11)

; (12)

.. (13)

Розрахунок облікової чисельності підприємства може бути оформ­лений в таблиці (додаток3).

Структура чисельності визначається в такому порядку: спочатку визначається питома вага за групами робітників і службовців, а потім усередині цих груп.

3.5. Продуктивність праці визначається таким загальноприйнятим методом, як відношення товарної продукції за рік до середньооблікової чисельності працюючих.


ДОДАТКИ


Додаток 1

Планування виробничої програмиПерелік товарної продукціїШт.


Трудомісткість,

нормо - год

У вартісному вираженні, грн.

Примітки

на одиницю

на обсяг

собівартість

по цінах

на одиницю

на обсяг

рентабельність

сума

Виріб А

Виріб Б

Виріб В

Виріб Г

Виріб Д

Підсумок

Додаток 2

Розрахунок кількості обладнанняВиди робіт

Розподіл трудомісткості

Коефіцієнт завантаження обладнання, Кз.о.

Можливий фонд роботи обладнання, в рік, год.

Кількість одиниць обладнання, шт.

Види

обладнання

Норматив, %

нормо-год.

при одній зміні

при двох змінах

1

2

3

4

5

6

7

8

1.Складальні


2.Металорізальні


3.Випробувальні


4.Транспортні


5.Ручні


Підсумок

100%
Додаток 3

Облікова чисельність промислово-виробничого персоналу


№ п/п

Групи і категорії ПВП

Чисельність, осіб

Структура, %

1

Робітники – всього


в тому числі: основні


допоміжні


обслуговуючі2

Службовці - всього


в тому числі : спеціалісти (ІТР)


керівники


службовці3

Підсумок
100 %Список літератури 1. Попов І. Бізнес-планування. – М.: Финансы и статистика, 2000.- 672с.

 2. Буров В. Бізнес-план фірми: Теорія і практика.- М.: Тандем, 2000.-176с.

 3. Пивоваров К. Бізнес-планування.- М.:Маркетинг, 2001.-164с.

 4. Маслюк В.Є. Планування діяльності підприємства. – К.: 2002. – 252с.

 5. К.Барроу, П.Барроу, Р.Браун. Бізнес-план. – К.: Знання, 2001. – 285с.

 6. Шепеленко Г.І. Економіка, організація і планування виробництва на підприємстві.- Ростов-на-Дону, 2002. – 541с.

Навчальне видання


Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу „Бізнес-планування в умовах ринку” (для студентів 5 курсу заочної форми навчання 7.090603 – „Електротехнічні системи електроспоживання” та 7.090605 – „Світлотехніка та джерела світла”).


Укладач: Ксенія Олександрівна Великих


Редактор: М.З.Аляб’єв


Коректор: З.І. Зайцева


План 2007, поз.590 М

Підп.до друку 27.11.07 Формат 60*84/16 Папір офісний

Друк на ризографі Умовн.-друк. арк 0,9 Обл.-вид. арк. 1,4

Замовл. № Тираж 50 прим.

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12


Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12

Схожі:

Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки до виконаня контрольньної роботи
Методичні вказівки до виконаня контрольньної роботи з дисципліни «Охорона праці» (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Пожежна профілактика в будівництві” (для магістрів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Охорона праці ” (для бакалаврів 4-го курсів заочної форми навчання напряму підготовки 060101 – «Будівництво» спеціалізації “Охорона...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки до проведення практичних занять
Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни ”Особливості економіки підприємств міського господарства” (для студентів...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки

Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства о. О. Воронков, Т. Б. Воронкова
Харківська національна академія міського господарства, вул. Революції, 12, Харків, 61002 Електронна адреса: rectorat@ksame kharkov...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства писаревський Ілля Матвійович
...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства а. І. Усіна, І. С. Баландіна Методичні вказівки
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи