Харківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв, С. В. Нестеренко методичні вказівки icon

Харківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв, С. В. Нестеренко методичні вказівки
Скачати 415.93 Kb.
НазваХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв, С. В. Нестеренко методичні вказівки
Дата08.06.2012
Розмір415.93 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


С.Л. Дмитрієв, С.В. Нестеренко


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до виконання розрахунково-графічної роботи

з дисципліни


ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА”


(для студентів денної форми навчання спеціалізації 6.092200 – “Охорона праці на електричному транспорті”)


та індивідуального семестрового завдання з дисципліни


ОСНОВИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ”


(для студентів денної форми навчання спеціалізації 6.092100 –“Охорона праці в будівництві”)


^

ХАРКІВ – ХНАМГ – 2008Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Пожежна безпека” (для студентів денної форми навчання спеціалізації 6.092200 – “Охорона праці на електричному транспорті”) та індивідуального семестрового завдання з дисципліни “Основи пожежної безпеки” (для студентів денної форми навчання спеціалізації 6.092100 – “Охорона праці в будівництві”) / Укл.: Дмитрієв С.Л., Нестеренко С.В. – Харків: ХНАМГ, 2008. - 15с.


Укладачі: С.Л. Дмитрієв, С.В. Нестеренко


Рецензент: доц. каф. БЖД Ю.І. Жигло


^
Рекомендовано кафедрою БЖД, протокол № 8 від 27.01.08


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Робочою програмою навчальної дисципліни “Пожежна безпека” передбачається виконання студентами розрахунково-графічної роботи (РГР), а робочою програмою навчальної дисципліни “Основи пожежної безпеки” – виконання індивідуального семестрового завдання (ІСЗ) з основних тем у порядку реалізації бюджету часу, відведеного навчальним планом на самостійне вивчення курсу.

Мета виконання розрахунково-графічної роботи і індивідуальних семестрових завдань:

  • активізація творчих здібностей студентів і розвиток навичок роботи з технічною і нормативною літературою;

  • придбання досвіду самостійного вирішення інженерних задач, пов'язаних з пожежною безпекою у майбутній виробничій діяльності.

До змісту РГР або ІСЗ входять завдання, в яких необхідно:

1) встановити категорію за вибухопожежною і пожежною небезпекою цеху і будівлі;

2) визначити площу пожежного відсіку для будівлі;

3) визначити розрахунковий час евакуації людей із зали для глядачів кінотеатру й оцінити його пожежну безпеку;

4) визначити необхідний об’єм протипожежного запасу води, необхідну тривалість його поповнення і додатковий об’єм протипожежного запасу води для зовнішнього пожежогасіння виробничої будівлі;

5) визначити необхідну площу легкоскиданої конструкції і коефіцієнт скидання для цеху компресії етилену;

6) здійснити оцінку потенціалу на корпусі цистерни при наливанні в неї легкозаймистої рідини;

7) визначити необхідні межі вогнестійкості основних будівельних конструкцій виробничої будівлі.

Завдання мають текстовий і графічний матеріал. Обсяг РГР або ІСЗ має становити 8-12 сторінок тексту набраного на комп’ютері.

Завдання: для РГР – №1,3,4,5,6; для ІСЗ – №1,2,3,4,5,7.

  1. ^

    ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СЕМЕСТРОВОГО

ЗАВДАННЯРГР і ІСЗ виконують на аркушах формату А4 у вигляді розрахунково-пояснювальної записки. На обкладинці робиться напис: “Розрахунково-графічна робота” або “Індивідуальне семестрове завдання з … (вказують дисципліну)”, крім того дають назву міністерства, академії, кафедри, прізвище студента, групу, курс навчання, факультет, прізвище і посаду викладача, який здійснює керівництво самостійною роботою студента. На останній сторінці наводять список використаної літератури.

Повністю виконану й оформлену роботу здають викладачеві на перевірку не пізніше, ніж за два тижні до початку екзаменаційної сесії. Задачі, що ввійшли в семестрове завдання, виконують за варіантом, який відповідає номеру студента за списком.

Без виконаного і позитивно захищеного при співбесіді РГР або ІСЗ студент не допускається до екзамену.

  1. ЗМІСТ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ^

ЗАВДАННЯ №1. Встановити категорію за вибухопожежною і пожежною небезпекою цеху і будівлі, в якій він розташований.


ВИХІДНІ ДАНІ:

У приміщенні цеху, де проводиться очищення поверхонь, знежирення і фарбування виробів, знаходяться ємкості з розчинником – ацетоном. Максимально можлива кількість ацетону в одній ємкості Е, л.

Вільний об’єм приміщення цеху V, м3. Площа цеху складає X, % від сумарної площі виробничої будівлі, в якій розташовано цех.

Густина ацетону ?= 0,794 г/см3. Молекулярна маса, Мац =58,08 г. Температура повітря у приміщенні і температура розчинника складають 25°С. Тиск насиченої пари ацетону Рнас.= 26,26 кПа. Негерметичність будинку характеризується коефіцієнтом Кн.

Вихідні дані наведені в таблиці варіантів завдань.

ПОТРІБНО:

Приймаючи за аварійну ситуацію пошкодження найбільшої ємкості ацетону, в результаті якої вся рідина вилилася назовні й випаровується:

1. Визначити масу ацетону, що випарувався, з поверхні розливу протягом t = 1800 с. Аварійна вентиляція цеху забезпечена автоматичним пуском, електропостачанням за першою категорією надійності і працює з кратністю повітрообміну в приміщенні, рівною 2, забезпечуючи рухливість повітря 0,5 м/с.

2. Підрахувати розрахунковий надлишковий тиск, що розвивається у приміщенні цеху при згорянні вибухонебезпечного середовища, яке утворилося в ньому протягом 30 хв. після виникнення аварії.

3. Встановити категорію приміщення цеху за вибухопожежною і пожежною небезпекою.

4. Встановити категорію виробничої будівлі за вибухопожежною і пожежною небезпекою, в якій розташовано цех.


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Методичні вказівки містять приклад вирішення для вихідних даних: Е = 120л; Vп = 5000 м3; Х = 12%; Кн = 3,0.

1. Масу mи випаруваної при аварії ЛЗР (ацетону) визначають згідно з методикою, яка викладена на стор.218-220 [1]:

mи = wи Fи t, кг,

де wи – швидкість випаровування ацетону, кг/м2∙с;

wи=10 -6 ?Pнас, кг/м2 ∙с,

? – коефіцієнт, що враховує ефективність вентиляції приміщення залежно від швидкості й температури повітря над поверхнею випаровування для вказаних значень ? = 4,5 [9]; М – відносна молекулярна маса рідини (ацетону) М =58,08; Pнас – тиск насичених парів ацетону при температурі в цеху, кПа;

wи =10-64,526,26 = 0,0009, кг/м2 ∙с,

Fи – поверхня випаровування ацетону, що вилився на підлогу, м2. Приймається, що 1 л ацетону розливається на площі в 0,5 м2. Тоді

Fи = 120 0,5 = 60 м2,

t – час випаровування ацетону, с.

Тоді

mи = wи Fи t = 0,0009 60 1800 ? 97,2 кг.

2. Розрахунковий надлишковий тиск у приміщенні цеху при згорянні парів ацетону знаходять згідно з методиками, що викладені у [1,2,9]:

, кПа,

де НТ – теплота згоряння пальної речовини, у даному випадку парів ацетону, кДж/кг. Для ацетону НТ = 40∙103 кДж/кг; Ро – початковий тиск, кПа. Ро = 101 кПа; z – коефіцієнт, що характеризує ступень участі горючої речовини, що потрапляє у приміщення, в утворенні вибухонебезпечного середовища. Для ацетону z = 0,3; k – коефіцієнт, що враховує роботу аварійної вентиляції. Прийняти k = 4; m – маса горючої речовини – парів ацетону, що беруть участь у вибуху, кг

m = mи ? 97,2 кг;


VП – вільний об'єм приміщення, м3. VП = 5000 м3; ср – питома теплоємність газоповітряного середовища в приміщенні, кДж/кг∙К. Прийняти, що вона дорівнює теплоємності повітря – ср = 1 кДж/кг∙К; ? – щільність газового середовища у приміщенні, кг/м3. Прийняти її рівною щільності повітря ? = 1,2 кг/м3; kH – коефіцієнт, який враховує негерметичність виробничої будівлі. Залежно від конкретних умов приймає значення 2ч3, в даному випадку прийняти kH = 3; Т0 – температура у приміщенні, К; Т0 = 273 + 25 = 298 К.


Величина надлишкового тиску в приміщенні цеху при спалаху парів ацетону складе:

.

3. Оскільки як ∆Р > 5 кПа, то приміщення цеху відноситься до категорії “А” за вибухопожежонебезпекою [1,9].

4. Виробнича будівля в цілому також відноситься до категорії “А” за вибухопожежонебезпекою, тому що площа цеху, віднесена нами до категорії “А”, більше 5% площі всіх приміщень будівлі. За будівлею вона дорівнює 12%, що значно більше 5%.


^ ЗАВДАННЯ №2. Визначити площу пожежного відсіку для будівлі, в якій розміщено виробництво віднесене за пожежною небезпекою до категорії “В”.

ВИХІДНІ ДАНІ:

Найменша межа вогнестійкості однієї з несучих конструкцій будівлі Пмін= 60 хв. Коефіцієнт безпеки Ко = 1,1. Гарантована витрата води Q, л/с. Час до початку гасіння пожежі – ∆?о, хв. Інтенсивність подачі засобів гасіння I, л/м2·с. Коефіцієнт об'ємності ? = 1.

Вихідні дані наведені в таблиці варіантів завдань.

ПОТРІБНО:

1. Розрахувати нормативний час гасіння пожежі при заданій інтенсивності подачі засобів гасіння (води).

2. Розрахувати припустиму для заданих умов площу пожежного відсіку.

3. Розраховану площу пожежного відсіку порівняти з нормативною (див. табл.1 [6]).

^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


Методичні вказівки містять приклад розрахунку для вихідних даних:

Q = 200 л/с, ?? = 5 хв., І = 0,1 л/м3·с.

1. Нормативний час гасіння пожежі визначають за формулою:2. Тоді припустима площа пожежного відсіку

.


^ ЗАВДАННЯ №3. Визначити розрахунковий час евакуації людей із зали для глядачів кінотеатру й оцінити його пожежну безпеку.

ВИХІДНІ ДАНІ:

Будівля кінотеатру II ступеня вогнестійкості. Зала для глядачів має n рядів по m місць у кожному і 3 ряди з числом місць 16,14,12.

Для виходу людей призначені двоє дверей завширшки 260 см. Ширина проходу в b, м. Відстань між спинками крісел 0,9 м. Довжина ряду m·0,5м. Схема зали для глядачів наведена на стор.243, в [3].

Вихідні дані наведені в таблиці варіантів завдань.

ПОТРІБНО:

1. Визначити загальне число глядачів.
2. Скласти схему евакуації людей з кінотеатру

3. Визначити розрахунковий час евакуації людей з кінотеатру.

4. Оцінити пожежну безпеку кінотеатру за фактором евакуації.

^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

1. При вирішенні задачі скористатися стор. 312-322 в [4] і стор.237-245 в [3].

2. Необхідний час евакуації для залів кінотеатрів об’ємом до 10000 м3 прийняти 2 хв. згідно з ДБН В.2.2-16-2005 Культурно-видовищні та дозвіллєві зак-лади.

3. Розрахунковий час евакуації визначити за методикою, викладеною в згаданих літературних джерелах.

4. Оцінку пожежної безпеки кінотеатру дати на основі порівняння величин розрахункового і необхідного часу евакуації.


^ ЗАВДАННЯ №4. Визначити необхідний об’єм протипожежного запасу води, необхідну тривалість його поповнення і додатковий об’єм протипожежного запасу води для зовнішнього пожежогасіння виробничого будинку.^ ВИХІДНІ ДАНІ:

Виробнича будівля шириною – В без світлоаераційних ліхтарів має об’єм – Vм3, ступінь вогнестійкості – СО, категорію виробництва за пожежною небезпекою – К. Будівля розташована на території підприємства загальною площею – S. Дебіт джерела водопостачання – d = 2,5 л/с.

Вихідні дані наведені в таблиці варіантів завдань.

ПОТРІБНО:

1. Визначити необхідні витрати води на гасіння можливої одночасної кількості пожеж на території підприємства.

2. Визначити тривалість пожежогасіння.

3. Установити об'єм непорушного запасу води для пожежогасіння.

4. Визначити час відновлення запасу води для пожежогасіння.

5. Обґрунтувати кількість і об'єм пожежних резервуарів на території підприємства.


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

1. Завдання виконують з використанням [1] стор.258-262 і СНиП 2.04.02-84 стор.4-7.

2. Після визначення за [5] витрат води на гасіння кількості можливих одночасних пожеж на території підприємства і тривалості гасіння пожеж встановити об’єм непорушного запасу води для пожежогасіння за формулою


Q = q · n · ? · 3600,


де q – витрати води на зовнішнє пожежогасіння виробничих будівель на одну пожежу; n – кількість одночасних пожеж; ? – тривалість гасіння пожежі.

3. З урахуванням нормативного часу відновлення непорушного запасу води визначити додатковий об'єм протипожежного запасу води. Для цього визначають фактичний час ?ф поповнення об’єму непорушного запасу води за формулою


.


Далі порівнюючи ?ф з ?н, яке визначають за [5], отримують коефіцієнт для визначення додаткового об’єму запасу води за формулою


,

і знаходять додатковий об’єм запасу води за формулою

Сума основного об’єму запасу води для пожежогасіння і додаткового дає загальний об’єм протипожежного запасу води для заданого об'єкта.

4. Об'єм пожежного резервуару на території об’єкта не повинен перевищувати 100 м3.


^ ЗАВДАННЯ №5. Визначити необхідну площу легкоскиданої конструкції і коефіцієнт скидання для цеху компресії етилену, віднесеного до категорії “А” за вибухопожежонебезпекою.


^ ВИХІДНІ ДАНІ:

Об’єм виробничої будівлі складає Vп мЗ. Температура продуктів горіння етиленповітряної суміші Тг = 2395 К; початкова температура То = 291 К. Нормальна швидкість поширення полум'я UH = 0,63 м/с; тиск, що допускається, за умови несучої здатності основних конструкцій на дію вибухового навантаження становить ∆Рприп., кПа; коефіцієнт, що враховує турбулізацію полум'я та інтенсивність вибухового горіння залежно від ступеня заповнення приміщення устаткуванням і трубопроводами , щільність продуктів горіння = 1,23 кг/м3.

Вихідні дані наведені в таблиці варіантів завдань.

ПОТРІБНО:

1. Визначити ступінь розширення газів у разі вибуху етиленповітряної суміші ?.

2. Визначити потрібний коефіцієнт скидання kск.

3. Порівняти розрахункове значення коефіцієнта скидання з нормативним і прийняти відповідне проектне рішення.

4. Визначити потрібну за розрахунком площу легкоскиданої конструкції в будівлі цеху F і порівняти її з нормативною.

^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

1. Ступінь розширення продуктів горіння визначають згідно з формулою

? = Тг/ То .

2. Потрібний коефіцієнт скидання знаходять з виразу [1]:

, м23

3. Згідно із СНиП 2.09.02-85 для будівель категорії А значення коефіцієнта скидання повинно відповідати вимогам

kск ? 0,05, м23.

4. Площина легкоскиданої конструкції

F= kск∙Vп, м2.


^ ЗАВДАННЯ №6. Здійснити оцінку потенціалу на корпусі цистерни при наливанні в неї легкозаймистої рідини (ЛЗР).

ВИХІДНІ ДАНІ:

ЛЗР – бензин зі швидкістю ?, л/хв. наливають в ізольовану цистерну місткістю ^ М, л. Швидкість електризації бензину дорівнює q =1,1·10-8 А·с/л.

ПОТРІБНО:

Визначити, в якому випадку буде забезпечена безпека від можливих розрядів статичної електрики.

Вихідні дані наведені в таблиці варіантів завдань.

^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Методичні вказівки містять зразковий розрахунок для вихідних даних:

М = 1000 л, ? = 100 л/хв.

1. Визначити потенціал на цистерні до кінця наливу. Загальний заряд, переданий електризованим бензином цистерні Q, складе

Q = q · М, Кл,

Q = 1,1·10-8 ·1000 = 11·10-6, Кл.

2. Електричну ємність цистерни прийняти рівною ^ С =10-9 Ф, тоді потенціал на її корпусі до кінця наливу буде

U = Q/С,

U = 11·10-6/10-9 = 11·103, В.

При даному потенціалі у випадку виникнення розряду енергію іскри між цистерною і землею розрахувати за формулою

Е = 0,5 СU2, Дж,

Е = 0,5·10-9 ·121·106 = 60,5·10-3 ,

тоді як для запалення бензину досить іскри з енергією Emin = 0,9·10-3Дж.

3. Отже потенціал на цистерні повинен бути не більше

, В,

=1350 В.

4. Для зменшення потенціалу до припустимої величини Uдоп необхідно передбачити заземлення, величину опору якого визначають з виразу


,Ом,

Ом.

При цьому час повного розряду буде:

Т = 3? = 3RC, с

Т= 3·10-9·73,6·109 = 220,8 с.

Приймаючи до уваги, що у вибухонебезпечному середовищі постійна часу релаксації повинна бути ?доп ? 0,001с, необхідно мати заземлюючий пристрій з опором

Rдоп ? ?доп/С, Ом,

Rдоп ? ?доп/С = 0,001/10 -9 = 106 Ом.

5. Тоді потенціал на корпусі цистерни не перевищить

, В,

.


^ ЗАВДАННЯ №7. Визначити необхідні межі вогнестійкості основних будівельних конструкцій виробничої будівлі, в якій розміщується виробництво, віднесене за пожежною небезпекою до категорії “В”.

^ ВИХІДНІ ДАНІ:

Будівля багатоповерхова, площа протипожежних відсіків – Fвід, м2. Гарантована витрата води для пожежогасіння – Q, л/с. Інтенсивність подачі води – I, л/(м2·с). Площа поверхні горіння дорівнює площі відсіку. Питома маса горючих речовин М = 75 кг/м2, масова швидкість вигоряння речовин – n, кг/(м2·год.). Час до початку гасіння: при привізній техніці ?tо = 20 хв., при наявності стаціонарних систем пожежогасіння ?tо = 10 хв.

ПОТРІБНО:

Визначити необхідні межі вогнестійкості будівельних конструкцій стін, колон, перекриттів, покриттів і перегородок.

Вихідні дані наведені в таблиці варіантів завдань.

^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Методичні вказівки містять розрахунок для вихідних даних:

Fвід = 4000м2, Q = 180 л/с, ?tо = 20 хв., І = 0,1 л/(м2·с).

1. Визначити нормативний час гасіння пожежі.

За формулою


tн = [5,2/(I – 0,05)]0,578, хв.,


маємо


tн = [5,2/(0,1 – 0,05)]0,578 = 14,6 хв.


2. Визначити ефективну площу гасіння f


f = Q/I , м2,


f = 180/0,1 = 1800м2.


Як бачимо,


Fвід = 4000м2 > f = 1800м2.


  1. Визначити необхідні межі вогнестійкості для випадку подачі засобів гасіння привізною технікою:


Мнеоб = kc (Fгop ·I·tн/Q + ∆tо),


де Мнеоб необхідна межа вогнестійкості; kc – коефіцієнт запасу, що гарантує певну надійність конструкції при пожежі (для стін і колон = 2, перекриттів і покриттів = 1, перегородок = 0,5); Fгop – можлива площа пожежі (Fгop=Fвід), м2;

стін і колон


Мнеоб = kc (Fгop·I·tн/Q + ∆tо) =2·(4000·0,1·14,6/180+20) = 105 хв.;


перекриттів і покриттів


Мнеоб = 1 (4000·0,1·14,6/180+20) =52 хв.;


Перегородок


Мнеоб = 0,5 (4000·0,1 ·14,6/180+20) =26 хв.

4. Визначити необхідні межі вогнестійкості для випадку подачі засобів гасіння стаціонарними системами:

стін і колон


Мнеоб = 2 (4000·0,1·14,6/180 +10) =85 хв.;


перекриттів і покриттів


ПTP = 1 (4000·0,1·14,6/180 + 10) =42 хв.;


Перегородок


ПTP = 0,5 (4000·0,1·14,6/180 + 10)= 21 хв.


5. Визначаємо тривалість пожежі при вільному горінні:


t = M/?·z·n,


де ? – коефіцієнт зміни масової швидкості, прийняти =1; z – коефіцієнт неповноти згоряння, прийняти =1;


t = 75/1·1·50 = 1,5 год.


6. Зробити висновок про доцільність застосування стаціонарних систем пожежогасіння.

Результати вирішення прикладу показують, що межа вогнестійкості перекриттів, покриттів і перегородок, передбачена нормами, менше вільної тривалості пожежі. Це підтверджує доцільність використання систем пожежогасіння.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


1. В.А. Пчелинцев и др. Охрана труда в строительстве. -М.: Высш. шк, 1991.

2. В.И. Русин и др. Охрана труда в строительстве. Инженерные решения. Справочник. -К.: Будівельник, 1990.

3. Г.Г. Орлов Инженерные решения по охране труда в строительстве. Справочник строителя. -М.: Стройиздат, 1985.

4. Г.Г. Орлов Охрана труда в строительстве. -М.: Стройиздат, 1984.

5. СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

6. СНиП 2.09.02-85 Производственные здания.

7. СНиП 2.08.02-89 Общественные здания и сооружения.

8. А.П. Рожков Пожежна безпека: Навч. посібник. -К.: Пожінформтехніка, 1999. -256 с.

9. НАПБ Б.07.005-86. ОНТП 24-86 Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности.


^ ТАБЛИЦЯ ВАРІАНТІВ ЗАВДАНЬ

№ за списком

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

^ ЗАВДАННЯ №1

Е, л

80

100

120

140

160

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

Vп, тис. м3

6,0

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9

7,0

7,1

7,2

7,3

7,4

7,5

7,6

7,7

7,8

7,9

8,0

8,1

8,2

8,3

X, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

KН

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3,0

2,9

2,8

2,7

2,6

2,5

2,4

2,3

2,2

2,1

1,9

1,8

^ ЗАВДАННЯ №2

Q, л/с

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

240

230

220

210

200

190

180

170

160

150

140

??0, хв.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

7

8

9

10

11

I, л/м2с

0,08

0,09

0,1

0,11

0,12

0,13

0,14

0,15

0,16

0,17

0,18

0,19

0,2

0,19

0,18

0,17

0,16

0,15

0,14

0,13

0,12

0,11

0,1

0,09

^ ЗАВДАННЯ №3

n

23

22

21

20

21

22

23

24

25

26

27

28

28

27

26

25

24

23

22

21

20

22

24

26

m

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

32

31

30

29

28

27

28

26

25

24

23

b, м

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,4

2,3

2,2

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,4

2,3

2,2

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,4

2,3

2,2

^ ЗАВДАННЯ №4

B, м

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

V, тис. м3

25

30

35

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

CO

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

K

Б

А

Б

А

Б

А

Б

А

Б

А

Б

А

Б

А

Б

А

Б

А

Б

А

Б

А

Б

А

S, га

50

55

60

65

70

75

80

90

100

110

120

130

140

150

155

160

165

170

175

180

85

190

95

195

^ ЗАВДАННЯ №5

Vп,тис.м3

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

13,5

14,0

12,5

11,5

10,5

9,5

8,5

7,5

6,5

5,4

5,3

5,2

5,1

?Pприп., кПА

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

4,5

?

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,4

3,3

3,2

3,1

3,0

2,9

2,8

2,7

2,6

2,5

2,4

2,3

2,2

^ ЗАВДАННЯ №6

?, л/хв

90

100

110

120

130

125

115

105

95

85

80

75

70

65

100

105

110

115

120

125

130

135

140

145

М, л

2100

2050

2000

1950

1900

1850

1800

1750

1700

1650

1600

1550

1500

1450

1400

1350

1300

1250

1200

1150

1110

1050

1000

950

^ ЗАВДАННЯ №7

Fвід, м2

4000

4100

4200

4300

4400

4500

4600

4700

4800

3900

3800

4000

4100

4200

4300

4400

4500

4600

4700

4800

3900

3800

4900

3700

Q, л/с

130

135

140

145

150

155

160

165

170

175

180

185

130

135

140

145

150

155

160

165

170

175

180

185

I, л/(м2·с)

0,08

0,09

0,1

0,11

0,12

0,13

0,14

0,15

0,16

0,17

0,18

0,19

0,2

0,19

0,18

0,17

0,16

0,15

0,14

0,13

0,12

0,11

0,1

0,09

n, кг/(м2·ч)

35

40

45

50

55

60

65

70

35

40

45

50

55

60

65

70

35

40

45

50

55

60

65

70
^ НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ


Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Пожежна безпека” (для студентів денної форми навчання спеціалізації 6.092200 – “Охорона праці на електричному транспорті”) і індивідуального семестрового завдання з дисципліни “Основи пожежної безпеки” (для студентів денної форми навчання спеціалізації 6.092100 – “Охорона праці в будівництві”).


Укладачі: Сергій Львович Дмитрієв,

Світлана Володимирівна Нестеренко


Відповідальний за випуск: Б.М. Коржик


Редактор: М.З. Аляб'євПлан 2008, поз.181МПідп. до друку 17.04.08

Формат 60х84

Папір офісний

Друк на ризографі

Умовн.-друк. арк. – 0,9

Обл.-вид. арк - 1,4


Тираж 50 прим.

Зам №61002, Харків, ХНАМ Г, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМ ГСхожі:

Харківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв, С. В. Нестеренко методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Пожежна профілактика в будівництві” (для магістрів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Харківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв, С. В. Нестеренко методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки до виконаня контрольньної роботи
Методичні вказівки до виконаня контрольньної роботи з дисципліни «Охорона праці» (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки...
Харківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв, С. В. Нестеренко методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму...
Харківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв, С. В. Нестеренко методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Охорона праці ” (для бакалаврів 4-го курсів заочної форми навчання напряму підготовки 060101 – «Будівництво» спеціалізації “Охорона...
Харківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв, С. В. Нестеренко методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки до проведення практичних занять
Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму...
Харківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв, С. В. Нестеренко методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Пожежна профілактика в будівництві” (для бакалаврів 4-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 060101 – «Будівництво» спеціалізації...
Харківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв, С. В. Нестеренко методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Пожежна профілактика в будівництві” (для спеціалістів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Харківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв, С. В. Нестеренко методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Пожежна профілактика в будівництві” (для магістрів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Харківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв, С. В. Нестеренко методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Конспект лекцій з дисципліни “Основи пожежної безпеки” (для студентів денної форми навчання напряму підготовки 060101 – «Будівництво»”...
Харківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв, С. В. Нестеренко методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Конспект лекцій з дисципліни “Пожежна безпека” (для студентів денної форми навчання напряму підготовки 050702 – «Електромехінка»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи