Харківська національна академія міського господарства л. А. Нохріна, О. М. Кравець Програма І робоча програма icon

Харківська національна академія міського господарства л. А. Нохріна, О. М. Кравець Програма І робоча програма
НазваХарківська національна академія міського господарства л. А. Нохріна, О. М. Кравець Програма І робоча програма
Сторінка1/7
Дата08.06.2012
Розмір0.81 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Л.А. Нохріна, О.М. Кравець


Програма і робоча програма

навчальної дисципліни

Вступ до гостинності”

(для студ. І курсу денної форми навчання

напряму підготовки 0502 „Менеджмент”)


ХАРКІВ – ХНАМГ – 2007

Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Вступ до гостинності” (для студ. І курсу денної форми навчання напряму підготовки 0502 „Менеджмент”). /Укл.: Нохріна Л.А., Кравець О.М. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 55 с.Укладачі

Л.А. Нохріна,

О.М. Кравець


Рецензент:

доц. кафедри туризму і готельного господарства ХНАМГ, канд. геогр. наук Поколодна М.М.^ Рекомендовано кафедрою туризму і готельного господарства, протокол засідання № 3 від «25» жовтня 2007 р.

ЗМІСТ

ВСТУП ....................................................……………………………

1. Програма навчальної дисципліни .............................

1.1. Мета, предмет та місце дисципліни .................................

1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни .......................

1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги ......................................

1.4. Рекомендована основна навчальна література ...............

1.5.Анотація програми навчальної дисципліни .....................

2. Робоча програма навчальної дисципліни ............

  1. Кваліфікаційні вимоги до студентів у

сфері гостинності ...............................................................................

2.2. Тематичний план навчальної дисципліни .......................

2.3. Зміст навчальної дисципліни за змістовими

модулями .............................................................................................

2.4. Плани лекцій ......................................................................

2.5. Плани практичних занять ..............................................

2.6. Індивідуальне завдання .....................................................

2.6.1. Варіанти контрольних робіт .......................................

2.7. Самостійна робота студентів ............................................

2.8. Контрольні запитання для самодіагностики ...................

2.9. Індивідуально-консультативна робота .......................

2.10. Методики активізації процесу навчання .......................

2.11. Система поточного та підсумкового контролю

знань студентів ..............................................................................................

  1. Рекомендована література .............................................

2.12.1. Нормативно-правові акти ............................................

2.12.2. Основна література ......................................................

2.12.3. Додаткова література....................................................

2.12.4. Ресурси мережі Internet ................................................

Додаток а „Бланк для проведення тестування з дисципліни „Вступ до гостинності”.......................................................................

4

5

5

6

7

8

9

12


13

14


16

23

25

27

30

32

35

40

41


44

50

50

51

52

53


54

ВСТУП


Індустрія гостинності на думку провідних науковців, економістів і спостерігачів – сфера людської діяльності, приречена на бурхливий розвиток у ХХІ сторіччі. Саме тому сьогодні гострої потреби набуває нове покоління менеджерів-керівників, менеджерів-лідерів, здатних прийняти на себе відповідальність за вдосконалення індустрії гостинності та туризму, впровадження в діяльність підприємств галузі інноваційних ідей в умовах змін мікро- та макрооточення з дотриманням відповідності світовим стандартам якості та сервісу.

Виступаючи своєрідним екскурсом привабливою індустрією гостинності та туризму: подорожам, проживанню, харчуванню, проведенню зустрічей, конференцій та виставок, відпочинку й організації вільного часу, дисципліна „Вступ до гостинності” надає студентам найрізноманітніші можливості для побудування кар’єри.


^ 1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Програма навчальної дисципліни „Вступ до гостинності” розроблена для студентів напряму підготовки 0502 „Менеджмент” професійного спрямування 6.050200 „Менеджмент організацій” (варіативна компонента „Менеджмент готельного, курортного та туристського сервісу”).


  1. ^ Мета, предмет та місце дисципліни


Метою вивчення дисципліни „Вступ до гостинності” є формування системи теоретичних знань з проблем розвитку та сучасного стану індустрії гостинності для фундаментальної та спеціальної освіти; знайомство з професійною термінологією (згідно до СВО ХДАМГ Варіативної частини освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 0502 „Менеджмент” професійного спрямування 6.050200 „Менеджмент організацій” (варіативна компонента „Менеджмент готельного, курортного та туристського сервісу”).

Предметом вивчення у дисципліні є загальні поняття з туризму, менеджменту готельного, курортного та ресторанного бізнесу, міжнародної та державної нормативно-правової бази з питань туристської діяльності; міжнародні та внутрішні аспекти, масштаби операцій, які впливають на індустрію гостинності в ХХІ столітті: напрямки, проблеми.

В структурно-логічній схемі підготовки бакалавра дисципліна „Вступ до гостинності” є вихідною та передує вивченню дисциплін професійного блоку. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця наведено у таблиці 1.


Таблиця 1 – Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця

Перелік дисциплін, на які безпосередньо спирається вивчення даної дисципліни

Перелік дисциплін, вивчення яких безпосередньо спирається на дану дисципліну

вихідна;

передує вивченню дисциплін

професійного блоку

Організація туризму

Матеріально-технічна база готелів

Геоінформаційні системи

Технічна експлуатація готелів і туркомплексів

Технологія обслуговування в готелях і туркомплексах

Економіка і ціноутворення в підприємствах туріндустрії

Планування і організація турмаршрутів


^ 1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни


Модуль 1. Вступ до гостинності (2,5 / 90) (кредити/годин)

Змістові модулі:

Змістовий модуль (ЗМ) 1.1. Готельний та ресторанний бізнес

Обов’язкові укрупнені навчальні елементи:

 1. Поняття, структура та еволюція гостинності.

 2. Готельний бізнес: розвиток, класифікація, інтеграція. Організація та управлінська структура готелю.

 3. Ресторанний бізнес: розвиток, концепція, класифікація.

Змістовий модуль 1.2. Туристська діяльність

Обов’язкові укрупнені навчальні елементи:

 1. Туристська діяльність: поняття, розвиток, мотивація, вплив туризму.

 2. Нормативно-правові засади туристської діяльності.

Змістовий модуль 1.3. Основи менеджменту та маркетингу в індустрії гостинності

Обов’язкові укрупнені навчальні елементи:

 1. Вступ до менеджменту гостинності.

 2. Загальні поняття, сутність, роль менеджменту в туристській індустрії.

 3. Основи маркетингу в індустрії туризму і гостинності.

 4. Кар’єрний ріст в індустрії гостинності.


^ 1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги


Освітньо-кваліфікаційні вимоги до вивчення дисципліни „Вступ до гостинності” наведені у табл. 2.

Таблиця 2 – Освітньо-кваліфікаційні вимоги до вивчення дисципліни

Вміння та знання

Сфери діяльності

(соціальна)

Функції діяльності

1

2

3

працювати з фіксованою інформацією, з довідковою літературою; складати тексти доповідей, виступів, статей

здатність до ефективної ко­мунікаційної взаємодії, у тому числі засобами інформаційних технологій

Організаційна

використовувати оргтехніку, документально оформляти управлінські рішення, вести кореспонденцію

застосовувати сучасні комп’ютерні технології як інструментарій підготовки та руху документів

володіти методами збирання інформації

забезпечувати високий рівень трудової, виробничої дисципліни

нести соціальну відповідальність за діяльність праці

підтримувати етику управлінської діяльності

забезпечувати культуру процесів управління, культуру умов праці

сприяти піднесенню кваліфікаційного рівня працівників, вивченню іноземних мов та оволодіння прогресивними засобами обслуговування клієнтів


здатність до засвоєння нових знань, самовдосконалення
Продовження таблиці 2

1

2

3

сприяти розвитку творчого потенціалу працівників, заохочувати за новаторські ідеїстворювати умови для підвищення культури підлеглих, для їх безперервного навчання

займати активну життєву та громадянську позицію

контролювати дотримання підлеглими правил внутрішнього розпорядку

нести соціальну відповідальність за діяльність праці

Контрольна


^ 1.4. Рекомендована основна навчальна література


 1. Закон України „Про внесення змін в Закон України „Про туризм” від 18 листопада 2003 року № 1282 – ІV.

 2. Державна програма розвитку туризму на 2002-2010 роки. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2002 року № 583.

 3. Основні напрямки розвитку туризму в Україні до 2010 року. Схвалено Указом Президента України від 10 серпня 1999 року № 973/99.

 4. Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57.

 5. ДСТУ 4268:2003. Національний стандарт України „Послуги туристичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги”.

 6. ДСТУ 4269:2003. Національний стандарт України „Послуги туристичні. Класифікація готелів”.

 7. Гаагская декларация по туризму. Гаага, 14 апреля 1989 года.

 8. Глобальный этический кодекс туризма. Сантьяго (Чили), 1 сентября 1999 года.

 9. Кодекс туриста.

 10. Манильская декларация по мировому туризму. Принята Всемирной Конференцией по туризму, проходившей в Маниле (Филиппины) с 27 сентября по 10 октября 1980 года.

 11. Манильская декларация по социальному воздействию туризма. Принята 22 мая 1997 года в г. Маниле (Филиппины).

 12. Устав Всемирной туристской организации (ВТО). Мехико, 27 сентября 1970 года.

 13. Хартия туризма.

 14. Уокер Дж. Р. Введение в гостеприимство: Учеб. пособие / Пер. с англ. – 2-е изд. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 607 с.

 15. Волков Ю.Ф. Введение в гостиничный и туристский бизнес / Серия „Учебники, учебные пособия”. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 352 с.

 16. Биржаков М.Б. Введение в туризм: Учебник. – Издание 8-е, перераб. и доп. – СПб: Издательский дом „Герда”, 2006. – 512 с.

 17. Уокер Дж. Р. Управление гостеприимством. Вводный курс: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 061122 «Гостиничный менеджмент» и специальностям сервиса 230000 / Джон Р. Уокер; Пер. с англ. В.Н. Егорова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 880 с. – (Серия «Зарубежный учебник»).


^ 1.5. Анотація програми навчальної дисципліни


Анотація програми навчальної дисципліни

Вступ до гостинності”

Навчальна дисципліна „Вступ до гостинності” розроблена для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 0502 „Менеджмент” професійного спрямування 6.050200 „Менеджмент організацій”.

Метою вивчення дисципліни є формування системи теоретичних знань з проблем розвитку та сучасного стану індустрії гостинності для фундаментальної та спеціальної освіти; знайомство з професійною термінологією. Предметом вивчення дисципліни виступають загальні поняття з туризму, менеджменту готельного, курортного та ресторанного бізнесу, міжнародної та державної нормативно-правової бази з питань туристської діяльності; міжнародні та внутрішні аспекти, масштаби операцій, які впливають на індустрію гостинності в ХХІ столітті: напрямки, проблеми.

Дисципліна складається з одного модуля, який містить три змістових модулі: 1) Готельний та ресторанний бізнес; 2) Туристська діяльність; 3) Основи менеджменту та маркетингу індустрії гостинності. Змістові модулі містять укрупнені навчальні елементи, які повністю розкривають змістові модулі та модуль „Вступ до гостинності”.


^ Аннотация программы учебной дисциплины

Введение в гостеприимство”

Учебная дисциплина „Введение в гостеприимство” разработана для студентов, которые обучаются по направлению подготовки 0502 „Менеджмент” профессиональной направленности 6.050200 „Менеджмент организаций”.

Целью изучения дисциплины является формирование системы теоретических знаний по проблемам развития и современного состояния индустрии гостеприимства для фундаментального и специального образования; знакомство с профессиональной терминологией. Предметом изучения дисциплины выступают общие понятия менеджмента гостиничного, курортного и ресторанного бизнеса, международной и государственной нормативно-правовой базы по вопросам туристской деятельности; международные и внутренние аспекты, масштабы операций, которые влияют на индустрию гостеприимства в ХХІ столетии: направления, проблемы.

Дисциплина состоит из одного модуля, который включает три содержательных модуля: 1) Гостиничный и ресторанный бизнес; 2) Туристская деятельность; 3) Основы менеджмента и маркетинга индустрии гостеприимства. Смысловые модули содержат укрупненные учебные элементы, которые полностью раскрывают смысловые модули и модуль „Введение в гостеприимство ” в целом.

^ Annotation of the program of scientific discipline

Introduction to Hospitality”

”Introduction to Hospitality” discipline is developed for students, whо are taught in the course of the preparation 0502 Management of the professional direction 6.050200 Organization Management”.

The goal of the discipline is the forming of the system of theoretical knowledge on the problems of development and modern state of hospitality for fundamental and special education; acquaintance with professional terminology. The subject of the discipline is common concepts of tourism, management of hotel, resort and restaurant business, international and state normative-legal base on the questions of tourist activity; international and internal aspects, scales of operations which influence industry of hospitality in ХХІ century: directions, problems.

The discipline consists of one module that comprises three semantic modules: 1) Hotel and Tourism business; 2) Tourist activity; 3) Hospitality Management and Marketing. The semantic modules contain large educational elements which fully expose the content of semantic modules and the module ”Introduction to Hospitality” as a whole.

^ 2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Структура робочої програми навчальної дисципліни „Вступ до гостинності” наведена в табл. 3.

Таблиця 3 – Структура навчальної дисципліни


Характеристика дисципліни:

підготовка бакалаврів

Напрям, спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний

рівень

Характеристика навчальної дисципліни

1

2

3

Кількість кредитів, відповідних до ECTS – 2,5:

у тому числі:

модулів – 1;

змістових модулів – 3;

самостійна робота – 30 годин;

Індивідуальне завдання (ІЗ) – КР.

Шифр та назва напряму:

0502 „Менеджмент”

Варіативна за вибором ВНЗ.

Рік підготовки: 1.

Семестр: 1.

Кількість годин:

усього – 90 годин;

за змістовими модулями:

ЗМ 1.1 – 29 годин;

ЗМ 1.2 – 23 години;

ЗМ 1.3 – 38 годин.

Шифр та назва спеціальності:

6.050200 „Менеджмент організацій”


Лекції: кількість годин –

18.

Практичні:

кількість годин – 18.

Самостійна робота:

кількість годин – 54,

у тому числі КР: кількість годин – 27.


Кількість тижнів викладання дисципліни: 18.

Кількість годин на тиждень – 3/2.


Освітньо-кваліфікаційний

рівень: бакалавр

Вид контролю: залік.
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Харківська національна академія міського господарства л. А. Нохріна, О. М. Кравець Програма І робоча програма iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Вступ до фаху” (для студентів 1 курсу всіх форм навчання напряму підготовки бакалавра...
Харківська національна академія міського господарства л. А. Нохріна, О. М. Кравець Програма І робоча програма iconХарківська національна академія міського господарства л. А. Нохріна, О. М. Кравець Методичні вказівки
Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до практичних занять з дисципліни „Вступ до гостинності” (для студ. І курсу денної...
Харківська національна академія міського господарства л. А. Нохріна, О. М. Кравець Програма І робоча програма iconХарківська національна академія міського господарства л. А. Нохріна, О. М. Кравець Методичні вказівки
Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до самостійної роботи з дисципліни „Вступ до гостинності” (для студ. І курсу денної...
Харківська національна академія міського господарства л. А. Нохріна, О. М. Кравець Програма І робоча програма iconХарківська національна академія міського господарства л. А. Нохріна, О. М. Кравець Методичні вказівки
Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до практичних занять з дисципліни „Вступ до гостинності” (для студ. І курсу денної...
Харківська національна академія міського господарства л. А. Нохріна, О. М. Кравець Програма І робоча програма iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Організація анімаційних послуг в туризмі” (для студентів 3 курсу всіх форм навчання...
Харківська національна академія міського господарства л. А. Нохріна, О. М. Кравець Програма І робоча програма iconХарківська національна академія міського господарства
Програма та робоча програма навчальної дисципліни "Курортологія" для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки...
Харківська національна академія міського господарства л. А. Нохріна, О. М. Кравець Програма І робоча програма iconХарківська національна академія міського Господарства
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Соціальні технології» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки...
Харківська національна академія міського господарства л. А. Нохріна, О. М. Кравець Програма І робоча програма iconХарківська національна академія міського Господарства
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Соціальні технології» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки...
Харківська національна академія міського господарства л. А. Нохріна, О. М. Кравець Програма І робоча програма iconХарківська національна академія міського Господарства
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вступ до гостинності» (для студентів 1 курсу всіх форм навчання напряму підготовки...
Харківська національна академія міського господарства л. А. Нохріна, О. М. Кравець Програма І робоча програма iconХарківська національна академія міського Господарства
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вступ до фаху» (для студентів 1 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 140103...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи