Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Правове регулювання туристської діяльності» icon

Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Правове регулювання туристської діяльності»
Скачати 175.57 Kb.
НазваМетодичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Правове регулювання туристської діяльності»
Дата08.06.2012
Розмір175.57 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни

«Правове регулювання туристської діяльності»

(для студентів 4 курсу за напрямом підготовки 0504 – «Туризм»)


Харків – ХНАМГ – 2007

Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Правове регулювання туристської діяльності» (для студентів 4 курсу за напрямом підготовки 0504 – «Туризм») / Укл.: Коляда Т.А. – Харків, ХНАМГ, 2007. – 19 с.


Укладач: Т.А. Коляда


Рецензент: доцент кафедри, к.ю.н. С.В. Венедіктов


Рекомендовано кафедрою правового забезпечення господарської діяльності, протокол № 1 від 24.09.2007 року

Вступ

Однією з найбільш прибуткових галузей економіки в світі є туристична діяльність. Її цілком справедливо називають «феноменом ХХ століття», для багатьох країн вона є джерелом отримання прибутку, що стимулює економічний розвиток.

Географічне розташування України, помірний клімат, багатство історико-культурного фонду об’єктивно створюють умови для широкого розвитку турис- тичної діяльності. Тільки недавно в Україні зробили висновок про доцільність розвитку туризму не тільки як джерела поповнення бюджетів різних рівнів, а й як своєрідної візитної картки в світі. Цілком зрозуміло, що досягти відчутних результатів у туристичній діяльності можливо лише за її правове забезпечення.

Розпочинаючи вивчення цього курсу, необхідно мати на увазі, що предмет «Правове регулювання туристської діяльності» тісно пов’язаний з іншими юридичними дисциплінами: цивільне право, господарське право, міжнародне право.

Вивчення дисципліни «Правове регулювання туристської діяльності» у вищих навчальних закладах має важливе значення в загальній системі підготовки майбутніх спеціалістів. Цей предмет розвиває загальну правову культуру, дає глибокі знання прикладного характеру, які стануть у нагоді кожному фахівцю у галузі туризму.

Цьому сприяють лекції викладачів, робота на семінарських заняттях, індивідуальна робота зі студентом, вивчення наукових праць, нормативно-правових актів, написання рефератів та контрольних робіт. Методика вивчення цієї дисципліни передбачає співробітництво та взаєморозуміння між студентом і викладачем, розвиток у студентів аналітичного мислення, вміння співставляти фактичний і теоретичний матеріал, робити самостійні висновки, прогнози та рекомендації.

Поточний контроль засвоєння знань студентами здійснюється на кожному семінарському занятті у формі усного опитування, тестування, заслуховування і обговорення реферативних повідомлень.

Заключним етапом вивчення предмета «Правове регулювання туристської діяльності» у повному обсязі є залік, мета якого полягає у перевірці знань та вмінь, набутих студентами.

Запропоновані методичні вказівки зорієнтовані в допомогу студентам щодо надання базової інформації за основним напрямом правової підготовки фахівців у галузі туризму.


ЗМ 1.1.Правове регулювання відносин у сфері туризму


Тема 1. Законодавчі акти в сфері туризму


План лекції:

  1. Державне регулювання туристської діяльності.

  2. Правовий статус державних органів з регулювання туризму в Україні.

  3. Класифікація нормативно-правових актів, які регламентують діяльність у сфері туризму.

  4. Програми розвитку туризму в Україні.


Контрольні запитання:

1. Поняття туристичної діяльності держави.

2. Правовідносини, що виникають при здійсненні туристичної діяльності.

3. Суб’єкти правовідносин, що виникають при здійсненні туристичної діяльності.

4. Повноваження Верховної ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування в галузі туризму.

5. Повноваження Кабінету Міністрів України в галузі туризму.

6. Повноваження центральних органів виконавчої влади в галузі туризму.

7. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих держаних адміністрацій, виконавчих органів місцевого самоврядування в галузі туризму.

8. Державна програма розвитку туризму.


Тематика рефератів:

1. Туристична діяльність держави.

2. Система органів, що здійснюють регулювання в галузі туризму.

3. Загальна характеристика основних нормативно-правових актів, що регламентують туристичну діяльність.

4. Міністерство культури і туризму України.

5. Державна служба курортів і туризму.


Тема 2. Цивільно-правові зобов’язання та договори


План лекції:

1. Цивільно-правове зобов’язання: поняття, підстави виникнення, сторони.

2. Припинення зобов’язання, відповідальність за невиконання зобов’язань.

3. Загальні положення про договір.

4. Особливості укладення деяких видів договорів.


Контрольні запитання:

1. Яким є зміст поняття «зобов’язання»?

2. Назвіть підстави виникнення зобов’язань.

3. У який спосіб забезпечується виконання зобов’язань?

4. За наявності яких підстав можуть припинятися зобов’язання?

5. На яких засадах мають виконуватись зобов’язання?

6. Поняття, сторони, зміст цивільно-правових договорів.

7. В чому полягає специфіка укладення деяких видів договорів?


Тематика рефератів:

1. Договір на туристичне обслуговування (договір з туристом), що укладається між туроператором та туристом.

2. Договір на туристичне обслуговування (договір з туристом), що укладається між турагентом та туристом.

3. Агентський договір, що укладається між туроператором та турагентом.

4. Агентський договір, що укладається між готелем (засобом розміщення) і турагентом.

5. Договір на реалізацію готельних послуг, що укладається між готелем (засобом розміщення) і туроператором.


Тема 3. Правовий режим міжнародної туристичної діяльності. Міжнародні нормативні акти


План лекції:

1. Міжнародно-правове регулювання туристської діяльності: класифікація нормативно- правових актів.

2. Поняття, зміст та особливості туристських формальностей.

3. Правовий статус міжнародних організацій в галузі туризму.


Контрольні запитання:

1. Розкрити поняття « Інститут міжнародного туристського права». Які норми входять до його складу?

2. Дайте загальну характеристику основним нормативним документам в галузі міжнародного туризму.

3. Які нормативно-правові акти складають правову базу регламентації туристських формальностей?

4. Розкрити поняття «туристські формальності».

5. Яких туристських формальностей необхідно дотримуватися при перетинанні державного кордону?

6. У чому полягає специфіка приписів щодо паспортних формальностей?

7. Дайте загальну характеристику правового статусу міжнародних туристських організацій.

8. Правовий статус Всесвітньої туристської організації.


Тематика рефератів:

1.Статут Всесвітньої туристської організації.(ВТО).

2. Конференція ООН з міжнародного туризму та подорожі.

3. Хартія туризму.

4. Міжнародні конвенції та правила.


Тема 4. Регламентація міжнародної туристської діяльності

у законодавстві України


План лекції:

1. Міжнародні стандарти туристсько-екскурсійних послуг та обслуговування.

2. Міжнародне співробітництво в галузі туризму.

3. Загальна характеристика Закону України «Про міжнародні договори України».


Контрольні запитання

1. Міжнародні стандарти туристсько-екскурсійних послуг та обслуговування.

2. Міжнародне співробітництво в галузі туризму.

3. Основні положення Закону України «Про міжнародні договори України».


Тематика рефератів:

1. Міжнародні договори України в галузі туризму.

2. Особливості здійснення діяльності в Україні іноземними суб’єктами туристичної діяльності.


Тема 5. Порядок оформлення виїзду українських

громадян за кордон


План лекції:

1. Порядок оформлення документів для виїзду громадян України за кордон.

2. Обмеження щодо виїзду за кордон громадян України.

3. Порядок організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення.

4. Проведення туристських подорожей з учнівською і студентською молоддю України.


Контрольні запитання:

1. Який загальний порядок оформлення документів для виїзду громадян України за кордон?

2. Назвіть обмеження щодо виїзду за кордон громадян України.

3. Який порядок організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення?

4. Як проводяться туристські подорожі з учнівською і студентською молоддю України?


Тематика рефератів:

1. Порядок виїзду громадян України за кордон.

2. Особливості виїзду за кордон неповнолітніх.


ЗМ 1.2. Підприємницьке право


Тема 1. Поняття та види підприємницької діяльності

в галузі туризму


План лекції:

1. Державне регулювання підприємництва.

2. Поняття та види підприємницької діяльності.

3. Ознаки підприємницької діяльності.

4. Суб’єкти підприємницької діяльності.


Контрольні запитання:

1. Як здійснюється державне регулювання підприємництва?

2. Дайте поняття підприємницької діяльності та назвіть її види.

3. Які вам відомі ознаки підприємницької діяльності?

4. Охарактеризуйте суб’єктів підприємницької діяльності.


Тематика рефератів:

1. Поняття та види підприємницької діяльності.

2. Суб’єкти підприємницької діяльності.


Тема 2. Правове регулювання підприємницької діяльності

в галузі туризму


План лекції:

1. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з організації іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму, екскурсійної діяльності.

2. Контроль за додержанням ліцензійних умов.

3. Методика розрахунку обсягів туристичної діяльності.


Контрольні запитання:

1. Назвіть та охарактеризуйте основні ліцензійні умови провадження господарської діяльності з організації іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму, екскурсійної діяльності.

2. Які органи здійснюють контроль за додержанням ліцензійних умов?

3. Як відбувається здійснення контролю за додержанням ліцензійних умов?


Тематика рефератів:

1. Особливості укладення контракту з Директором туристичної фірми. (трудовий контракт між власником і директором туристичної компанії).

2. Контроль за додержанням ліцензійних умов.

3. Методика розрахунку обсягів туристичної діяльності.


Тема 3. Правові засади державного регулювання підприємницької діяльності в галузі туризму


План лекції:

1. Державна реєстрація юридичних та фізичних осіб – підприємців.

2. Ліцензування туристичної діяльності.

3. Сертифікація у сфері туристичної діяльності.

4. Стандартизація у сфері туристичної діяльності.


Контрольні запитання:

1. Правові засади ліцензування туристської діяльності.

2. Державна реєстрація юридичних та фізичних осіб – підприємців.

3. Основні поняття, що застосовуються в законодавстві про ліцензування.

4. Особливості ліцензування туроператорської і турагентської діяльності.

5. Дайте характеристику системи чинних стандартів у галузі туризму.

6. Порядок сертифікації турагентської та туроператорської діяльності.


Тематика рефератів:

1. Стандарти в галузі туризму.

2. Державна реєстрація юридичних та фізичних осіб – підприємців.

3. Економіко-правові аспекти туристичної діяльності в Україні.


Тема 4. Юридична відповідальність за порушення у сфері

підприємницької діяльності


План лекції:

1. Поняття та види юридичної відповідальності.

2. Господарсько-правова відповідальність.

3. Цивільно-правова відповідальність.


Контрольні запитання:

1. Дайте поняття юридичної відповідальності, назвіть і охарактеризуйте її види.

2. Особливості господарсько-правової відповідальності.

3. Особливості цивільно-правової відповідальності.


Тематика рефератів:

1. Порядок притягнення до цивільно-правової відповідальності.

2. Поняття та види юридичної відповідальності.


Тема 5. Захист прав суб’єктів підприємницької діяльності


План лекції:

1. Конфлікти між туристичною фірмою та споживачем туристичних послуг.

2. Захист прав споживачів у галузі туризму.

3. Правоохоронні органи як суб’єкт захисту прав туриста та турфірми.


Контрольні запитання:

1. Захист прав споживачів у галузі туризму.

2. Правоохоронні органи як суб’єкт захисту прав туриста та турфірми.

3. Порядок урегулювання конфліктів між туристичною фірмою та споживачем туристичних послуг.


Тематика рефератів:

1. Поняття , види та повноваження правоохоронних органів в Україні.

2. Урегулювання конфліктів між туристичною фірмою та споживачем туристичних послуг.


Тема 6. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності


План лекції:

1. Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності.

2. Система нормативно-правових актів про зовнішньоекономічну діяльність.

3. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.

4. Правовий режим зовнішньоекономічної діяльності.

5. Зовнішньоекономічний договір.


Контрольні запитання:

1. Розкрийте поняття зовнішньоекономічної діяльності.

2. За допомогою яких нормативно-правових актів забезпечується правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

3. За якими критеріями і на які види можна класифікувати зовнішньоекономічну діяльність.

4. У яких формах може здійснюватися зовнішньоекономічна діяльність.

5. Які обмеження встановлені законом щодо певних видів зовнішньоекономічної діяльності? Яка мета таких обмежень?

6. Які категорії осіб можуть бути суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності?

Тематика рефератів:

1. Зовнішньоекономічний контракт (договір комісії), який укладається між іноземною туристичною фірмою та українським туроператором.

2. Зовнішньоекономічний договір ( форма, зміст, істотні умови).


Запитання, що виносяться на залік:


1. Поняття туристичної діяльності держави.

2. Правовідносини, що виникають при здійсненні туристичної діяльності.

3. Суб’єкти правовідносин, що виникають при здійсненні туристичної діяльності.

4. Загальна характеристика органів, що здійснюють регулювання в галузі туризму.

5. Повноваження Верховної ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування в галузі туризму.

6. Повноваження Кабінету Міністрів України в галузі туризму.

7. Повноваження центральних органів виконавчої влади в галузі туризму.

8. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих держаних адміністрацій, виконавчих органів місцевого самоврядування в галузі туризму.

9.Міністерство культури і туризму України: склад, повноваження, права та обов’язки.

10. Державна програма розвитку туризму.

11. Яким є зміст поняття «зобов’язання»?

12. Назвіть підстави виникнення зобов’язань.

13. У який спосіб забезпечується виконання зобов’язань?

14. За наявності яких підстав можуть припинятися зобов’язання?

15. На яких засадах мають виконуватись зобов’язання?

16. Поняття, сторони, зміст цивільно-правових договорів.

17. У чому полягає специфіка укладення деяких видів договорів?

18. Розкрити поняття « Інститут міжнародного туристського права». Які норми входять до його складу?

19. Дайте загальну характеристику основним нормативним документам в галузі міжнародного туризму.

20. Міжнародні договори України в галузі туризму. Участь України в міжнародних туристичних організаціях.

21.Загальна характеристика Закону України «Про міжнародні договори України».

22. Які нормативно-правові акти складають правову базу регламентації туристських формальностей?

23. Розкрити поняття «туристські формальності».

24. Яких туристських формальностей необхідно дотримуватися при перетинанні державного кордону?

25. У чому полягає специфіка приписів щодо паспортних формальностей?

26. Дайте загальну характеристику правового статусу міжнародних туристських організацій.

27. Правовий статус Всесвітньої туристської організації.

28.Міжнародні стандарти туристсько-екскурсійних послуг та обслуговування.

29. Міжнародне співробітництво в галузі туризму.

30. Основні положення Закону України «Про міжнародні договори України».

31. Який загальний порядок оформлення документів для виїзду громадян України за кордон?

32. Назвіть обмеження щодо виїзду за кордон громадян України.

33. Який порядок організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення?

34. Як проводяться туристські подорожі з учнівською і студентською молоддю України?

35. Страхування туристів при здійсненні туристичних поїздок. Особливості укладення договору страхування. Істотні умови.

36. Як здійснюється державне регулювання підприємництва?

37. Дайте поняття підприємницької діяльності та назвіть її види.

38. Які вам відомі ознаки підприємницької діяльності?

39. Охарактеризуйте суб’єктів підприємницької діяльності.

40. Назвіть та охарактеризуйте основні ліцензійні умови провадження господарської діяльності з організації іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму, екскурсійної діяльності.

41. Які органи здійснюють контроль за додержанням ліцензійних умов?

42. Як відбувається здійснення контролю за додержанням ліцензійних умов?

43. Правові засади ліцензування туристської діяльності.

44. Державна реєстрація юридичних та фізичних осіб – підприємців.

45. Основні поняття, що застосовуються в законодавстві про ліцензування.

46. Особливості ліцензування туроператорської і турагентської діяльності.

47. Дайте характеристику системи чинних стандартів в галузі туризму.

48. Порядок сертифікації турагентської та туроператорської діяльності.

49. Дайте поняття юридичної відповідальності та назвіть і охарактеризуйте її види.

50. Особливості господарсько-правової відповідальності.

51. Особливості цивільно-правової відповідальності.

52. Захист прав споживачів у галузі туризму.

53. Правоохоронні органи як суб’єкт захисту прав туриста та турфірми.

54. Порядок урегулювання конфліктів між туристичною фірмою та споживачем туристичних послуг.

55. Розкрийте поняття зовнішньоекономічної діяльності.

56. За допомогою яких нормативно-правових актів забезпечується правове регулю- вання зовнішньоекономічної діяльності.

57. За якими критеріями і на які види можна класифікувати зовнішньоекономічну діяльність.

58. У яких формах може здійснюватися зовнішньоекономічна діяльність.

59. Які обмеження встановлені законом щодо певних видів зовнішньоекономічної діяльності? Яка мета таких обмежень?

60. Які категорії осіб можуть бути суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності?


Нормативно-правові акти:


1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.

3. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 18, 19-20, 21-22. – С. 144.

4. Закон України «Про туризм» // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 31. – Ст. 241.

5. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 29. – Ст. 377.

6. Закон України «Про міжнародні договори України» // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 50. – Ст. 540.

7. Закон України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України».

8. Державна програма розвитку туризму на 2002-2010 роки. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2002 р. № 583.

9. Порядок організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 р. № 1251.

10. Основні напрями розвитку туризму в Україні до 2010 року. Затверджено Указом Президента України від 10 серпня 1999 р. № 973/99.


Список літератури


  1. Туристична діяльність в Україні: Нормативно-правове регулювання.-К.:КНТ., 2006.

  2. Правовое обеспечение международного туризма: Учебно-практическое пособие. – К.:Кондор., 2004.

3. Вахмистров В.П., Вахмистров С.И. Правовое обеспечение туризма: Учебное пособие. – Санкт-Петербург, 2005.

4. Нормативно-правові акти України з питань туризму. – К., 2004.


Навчальне видання

Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Правове регулювання туристської діяльності» (для студентів 4 курсу за напрямом підготовки 0504 – «Туризм»).


Укладач: Коляда Тетяна Анатоліївна


Відповідальний за випуск: Кубах А.І.


Редактор: М.З.Аляб’єв

Коректор: З.І.Зайцева


План 2007, поз.243 М


Підп. до друку 08.10.2007 Формат 60х84 1/16 Папір офісний

Друк на різографі. Умовно-друк. арк. 0,8 Обл.-вид. арк. 1,1

Тираж 70 прим. Замовл. №

61002,Харків, ХНАМГ, вул. Революції,12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002,Харків, вул.Революції,12


Схожі:

Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Правове регулювання туристської діяльності» iconТ. А. Коляда методичні вказівки для підготовки до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Правове регулювання туристської діяльності»
«Правове регулювання туристської діяльності» ( для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 020107 –...
Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Правове регулювання туристської діяльності» iconА. В. Науменко методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «правове забезпечення логістики»
Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Правове забезпечення логістики» ( для студентів 1 курсу...
Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Правове регулювання туристської діяльності» iconХарківська національна академія міського госопдарства c. Ю. Юр’єва Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Фінанси будівельного підприємства” для студентів...
Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Правове регулювання туристської діяльності» iconТ. А. Коляда програма І робоча програма навчальної дисципліни «Правове регулювання туристської діяльності»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Правове регулювання туристської діяльності» ( для студентів 4 курсу заочної форми...
Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Правове регулювання туристської діяльності» iconХарківська національна академія міського господарства м. В. Тонкошкур Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Технологія туристської діяльності” для студентів 2 курсу...
Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Правове регулювання туристської діяльності» iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни „Операційний менеджмент” / Укладачі:...
Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Правове регулювання туристської діяльності» iconМетодичні вказівки для проведення практичних занять
Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Менеджмент персоналу"/Укладач:...
Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Правове регулювання туристської діяльності» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Бухгалтерський облік туристичної діяльності”
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Бухгалтерський облік туристичної діяльності” (для студентів...
Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Правове регулювання туристської діяльності» iconМетодичні вказівки до проведення практичних (семінарських), індивідуальних занять та самостійної роботи із дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських), індивідуальних занять та самостійної роботи з дисципліни «Організація...
Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Правове регулювання туристської діяльності» iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни „ситуаційний менеджмент”
Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни „Ситуаційний менеджмент” для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи