Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки icon

Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Скачати 133.71 Kb.
НазваХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Дата28.07.2012
Розмір133.71 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до самостійного вивчення курсу

Основи утилізації відходів”


(для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальності

8.070800 – “Екологія і охорона навколишнього середовища“)


ХАРКІВ - ХНАМГ – 2007


Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу “Основи утилізації відходів”(для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальності .070800 – “Екологія і охорона навколишнього середовища“) Укл. Бригінець К. Д. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 15 с.


Укладач: К. Д. Бригінець


Рецензент: доц. кафедри ІЕМ, канд. техн. наук В. М. Ладиженський


Рекомендовано кафедрою інженерної екології міст,


протокол № 10 від 14. 05. 2007 р.


Зміст


Загальні положення ....................................................................................................4

Основні терміни ..........................................................................................................6

Зміст курсу ..................................................................................................................8

Змістовний модуль 1. Основні закономірності утворення відходів, методи їх переробки і складування.............................................................................................8

Змістовний модуль 2. Основні напрямки поводження з промисловими відходами......................................................................................................................9

Список літератури ....................................................................................................14


^ Загальні положення


Утворення, накопичення, збирання, перевезення, зберігання, утилізація, знешкодження і видалення відходів стали для розвинених країн однією з найбільш пріоритетних проблем, від вирішення яких залежить стан навколишнього середовища.

В Україні в результаті утворення великої кількості відходів зазначена проблема набула особливої гостроти.

Утилізація і знешкодження відходів проводиться незначною кількістю підрпиємств, які фактично не забезпечені належною технологічною базою.

Основна маса відходів видаляється у відвали, терикони, шламосховища,-хвостосховища, звалища та інші накопичувачі, яких вже нараховується декілька тисяч. Для цих накопичувачів відчужуються значні площі земельних угідь, а також на більшій частині їх не забезпечено надійної ізоляції навколишнього середовища від забруднення.

Подолання цієї небезпечної ситуації потребує ціленаправлених дій, спрямованих на створення системи заходів єфективного поводження з відходами. Тому оволодіння знаннями з цієї дисципліни є дуже необхідним.

Важливе значення у навчальному процесі має самостійна робота, яка сприяє розвитку та творчому мисленню студента. Вона націлена на розширення знань, які студенти отримують на лекційних і практичних заняттях.

Мета вивчення дисципліни “Основи утилізації відходів”: сформувати у студента уявлення про джерела та об’єми утворення відходів, методи їх переробки, утилізації, регенерації, знешкодження, складування, вплив на навколишнє природне середовище при транспортуванні та складуванні відходів. Показати що утилізація відходів є важливою ланкою в комплексі природоохоронних заходів, у той же час є економічно доцільною.

У склад курсу “Основи утилізації відходів” входять два змістовних модуля:

 1. Основні закономірності утворення відходів, методи їх переробки і складування.

 2. Основні напрямки поводження з промисловими відходами.

Курс складається з 10 тем, які послідовно розкривають актуальні наукові погляди і практичні здобутки в галузі поводження з відходами.

Ступінь опанування знаннями з кожної теми перевіряється за допомогою контрольних запитань до самоперевірки.


Самостійна робота студентів передбачає розгляд питань, які стисло викладаються на лекціях, підготовку до контрольних робіт, виконання розрахунково-графічної роботи, підготовку до іспиту.

Ці методичні вказівки сприяють самостійному опануванню знаннями студентами. При самостійній роботі студенти використовують інформацію, підходи і методи, які отримують на лекційних та практичних заняттях, а також із чисельних літературних джерел, у тому числі з рекомендованих програмою.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти обгрунтовувати та впроваджувати в своїй майбутній професійній діяльності ефективні методи поводження з відходами.


Програмою курсу передбачаються наступні форми поточного контролю знань студентів денноі форми навчання зі змістовних модулів:

 • Контрольна робота № 1 – з першого змістовного модулю;

 • Контрольна робота № 2 – з другого змістовного модулю;

 • Захист розрахунково-графічної роботи.

Підсумковий контроль передбачає складання іспиту.

Студенти заочної форми навчання виконують контрольне завдання, розрахунково-графічну роботу. Підсумковий контроль – є захист розрахунково-графічноі роботи і складання іспиту.


^ Основні терміни


Відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.


^ Небезпечні відходи – відходи, фізичні, хімічні чи біологічні характеристики яких створюють чи можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров’я людини, які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними.


Виробник відходів – фізична чи юридична особа, діяльність якої призводить до утворення відходів.


^ Поводження з відходами – дії, спрямовані на запобігання та обмеження утворення відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями і нагляд за місцями видалення.


^ Зберігання відходів – тимчасове розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи об’єктах (до їх утилізації чи видалення).


Оброблення (перероблення) відходів – здійснення будь-яких технологічних операцій, пов’язаних із зміною фізичних, хімічних чи біологічних властивостей відходів з метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення.


^ Утилізація відходів – використання відходів як вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів.

Регенерація відходів – відновлення властивостей відходів для використання їх як вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів

Видалення відходів – здійснення операцій з відходами, що не призводять до їх утилізації.


^ Знешкодження відходів – зменшення чи усунення небезпечності відходів шляхом механічного, фізико-хімічного чи біологічного оброблення.


Захоронення відходів – остаточне розміщення відходів при іх видаленні у спеціально відведених місцях чи на об’єктах таким чином, щоб довгостроковий шкідливий вплив відходів на навколишнє природне середовище і здоров’я людини не перевищував установлених нормативів.


^ Об’єкти поводження з відходами – місця чи об’єкти, що використовуються для збирання, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження та захоронення відходів.


^ Зміст курсу


Змістовний модуль 1. Основні закономірності утворення відходів, методи їх переробки і складування


Тема 1. Сучасні проблеми, які пов’язані з промисловими відходами

Накопичення відходів. Основні принципи і напрями державної політики у сфері поводження з відходами. Нормування у сфері поводження з відходами.

Запитання до самоперевірки

 1. Назвіть об’єкти накопичення відходів.

 2. Поясніть, що таке поводження з відходами, утилізація, регенерація, знешкодження їх.

 3. Назвіть, які нормативи встановлюються у сфері поводження з відходами.

Література: 9, 10, 11, 15, 18.


Тема 2. Джерела утворення, класифікація відходів, методи збагачення і переробки відходів

Утворення відходів на стадії видобування, збагачення, переробки сировини, застосування у виробництві.

Класифікація відходів. Визначення класу небезпеки відходів.

Механічні, термічні, хімічні методи переробки відходів, методи збагачення.

Запитання до самоперевірки

 1. Поясніть, як називають відходи видобування, збагачення сировини.

 2. Назвіть методи визначення класу небезпеки відходів.

 3. Охарактеризуйте методи механічної переробки відходів.

 4. Охарактерізуйте методи термічної переробки відходів.

 5. Надайте пояснення методу вилуження відходів.

 6. Охарактеризуйте методи збагачення відходів.

Література: 9, 15 –16, 18.

Тема 3. Технології складування твердих промислових відходів

Сухий і гідравлічний способи складування відходів. Типи відвалів і сховищ відходів. Способи відсипки відвалів сухим способом і заповнення сховищ відходами гідравлічним способом.

Вплив на навколишнє природне середовище сховищ і відвалів відходів.

Запитання до самоперевірки

 1. Поясніть, як здійснюється складування відходів гідравлічним способом?

 2. Назвіть складові елементи хвостосховища.

 3. Поясніть, як впливає хвостосховище на прилеглу територію.

 4. Назвіть методи складування відходів сухим способом.

 5. Поясніть, як впливають відвали відходів на прилеглу територію.

Література: 3, 13, 18.


Змістовний модуль 2. Основні напрямки поводження з промисловими відходами


Тема 4. Поводження з відходами паливно-енергетичного комплексу


Відходи видобування та збагачення вугілля, золошлакові відходи. Загальна характеристика, джерела та об’єми утворення, основні напрямки поводження, методи складування, вплив на навколишнє природне середовище при транспортуванні та складуванні відходів.

Запитання до самоперевірки

 1. Назвіть основні породи, які входять в склад відходів видобування вугілля.

 2. Поясніть причину самозапалення відвалів видобування вугілля.

 3. Обгрунтуйте основні напрямки поводження з відходами видобування вугілля.

 4. Надайте загальну характеристику відходів збагачення вугілля.

 5. Обгрунтуйте основні напрямки поводження з відходами збагачення вугілля.

 6. Поясніть, де утворюються золошлакові відходи.

 7. Надайте загальну характеристику золошлакових відходів.

 8. Обгрунтуйте основні напрямки поводження з золошлаковими відходами.

Література: 3, 7, 8, 12, 15, 16, 18, 19.


Тема 5. Поводження з відходами металургійного комплексу


Відходи видобування та збагачення залізної руди, металургійні шлаки, пил та шлам металургії. Загальна характеристика, джерела та об’єми утворення, основні напрямки поводження.

Запитання до самоперевірки

 1. Надайте загальну характеристику відходів видобування залізної руди.

 2. Обгрунтуйте основні напрямки поводження з відходами видобування залізної руди.

 3. Надайте загальну характеристику відходів збагачення залізної руди.

 4. Обгрунтуйте основні напрямки поводження з відходами збагачення залізної руди.

 5. Поясніть, де утворюються металургійні шлаки.

 6. Обгрунтуйте основні напрямки утилізації металургійних шлаків.

 7. Поясніть, де утворюються пил і шлам металургії.

 8. Обгрунтуйте основні напрямки поводження з пилом і шламом металургії.

Література: 4, 5, 7, 8, 15, 18.


Тема 6. Поводження з відходами машинобудівного комплексу


Відходи гальваніки, горіла формовочна земля, відходи та брухт чорних і кольорових металів. Загальна характеристика, джерела та об’єми утворення, основні напрямки поводження.


Запитання до самоперевірки

 1. Назвіть основні відходи гальваніки і поясніть, де вони утворюються.

 2. Обгрунтуйте основні напрямки поводження з відходами гальваніки.

 3. Поясніть, де утворюється горіла формовочна земля і основні напрямки поводження з нею.

 4. Поясніть основні напрямки поводження з відходами та брухтом чорних і кольорових металів.

Література: 5, 6, 15 – 16, 18.


Тема 7. Поводження з відходами хімічного комплексу


Відходи виробництва фосфору, фосфорноі кислоти, фосфорних добрив, калійних добрив, кальцинованої соди, ацетилену, сірчаноі кислоти, коксохімічного виробництва, виробництва та використання пластмас, гуми, відходи, які вміщують нафтопродукти. Загальна характеристика, джерела та об’єми утворення, основні напрямки поводження.

^ Запитання до самоперевірки

 1. Назвіть відходи виробництва фосфору, фосфорноі кислоти, фосфорних добрив, калійних добрив, кальцинованої соди, ацетилену, сірчаноі кислоти, коксохімічного виробництва.

 2. Надайте загальну характеристику фосфорним шлакам, фосфогіпсу, дістилерної рідини, пиритним огаркам, відходам виробництва калійних добрив, ацетилену, коксохімічного виробництва.

 3. Обгрунтуйте основні напрямки поводження з відходами, що приведені вище.

 4. Охарактеризуйте відходи виробництва та споживання гуми, пластмас і основні напрями поводження з ними.

 5. Надайте класифікацію відходів, що вміщують нафтопродукти.

 6. Назвіть основні методи знешкодження відходів, що вміщують нафтопродукти.

 7. Назвіть основні методи регенерації відходів, що вміщують нафтопродукти.

 8. Назвіть основні методи утилізації відходів, що вміщують нафтопродукти.

 9. Обгрунтуйте основні напрямки поводження з мастильно-охолоджувальними рідинами.

 10. Обгрунтуйте основні напрямки поводження з кислими гудронами.

Література: 2, 6 – 8, 14 – 18.


Тема 8. Поводження з відходами переробки деревини


Джерела та об’єми утворення. Матеріали із відходів переробки деревини на основі мінеральних в’яжучих, органічних зв’язувальних речовин і без них. Інші можливі напрямки утилізації відходів переробки деревини.

Запитання до самоперевірки

 1. Назвіть джерела та об’єми утворення відходів.

 2. Назвіть матеріали із відходів переробки деревини на основі мінеральних в’яжучих.

 3. Назвіть матеріали із відходів переробки деревини на основі органічних зв’язувальних речовин.

 4. Назвіть інші можливі напрямки утилізації відходів переробки деревини.

Література: 1, 7, 18.


Тема 9. Поводження з відходами будівельного комплексу


Джерела утворення відходів. Основні напрямки поводження.

Запитання до самоперевірки

 1. Назвіть джерела утворення відходів.

 2. Надайте основні напрямки поводження з битим склом.

 3. Надайте основні напрямки поводження з відходами бетону і залізобетону.

Література: 7, 8, 18.


Тема 10. Полігони твердих промислових відходів


Склад полігону твердих промислових відходів. Вимоги до розміщення полігонів, методи поховання відходів, санітарно-захисні зони.

Запитання до самоперевірки

 1. Назвіть вимоги до територій розміщення відходів.

 2. Охарактеризуйте методи поховання твердих промислових відходів.

Література: 17, 18.


Список літератури


 1. Вторичные материальные ресурсы лесной и деревообрабатывающей промышленности (Образование и использование): Справочник. – М.: Экономика, 1983. – 224 с.

 2. Вторичные материальные ресурсы нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности (Образование и использование): Справочник. – М.: Экономика, 1983. – 143 с.

 3. Вторичные материальные ресурсы угольной промышленности (Образование и использование): Справочник. – М.: Экономика, 1984. – 96 с.

 4. Вторичные материальные ресурсы цветной металлургии. Лом и отходы (Образование и использование): Справочник. – М.: Экономика, 1984.– 152 с.

 5. Вторичные материальные ресурсы черной металлургии (Образование и использование): Справочник. – М.: Экономика, 1983. – 143 с.

 6. Глуховский И.В. и др. Современные методы обезвреживания и захоронения токсичных отходов промышленности. – К., 1996. – 100 с.

 7. Дворкин Л.И. и др. Строительные материалы из отходов промышленности. – К.: Вища школа, 1989. – 208 с.

 8. Долгорев А.В. Вторичные сырьевые ресурсы в производстве строительных материалов. – М.: Стройиздат, 1990.

 9. ДсанПіН 2.2.7. 029-99 “Гігіїнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення”.

 10. Закон України “Про відходи” № 187/98 від 5. 03. 1998 р.

 11. Збірник нормативно-методичних документів у сфері поводження з відходами. – Харків: НДПІ “Енергосталь”, 1999. – 162 с.

 12. Ласкорин Б.Н. и др. Безотходная технология в промышленности. – М.: Стройиздат, 1986.

 13. Методичні вказівки до виконання курсової роботи “Розрахунок параметрів хвостосховища” з курсу “Основи утилізації відходів”. Бригінець К. Д. – Харків: ХНАМГ 2004. – 24 с.

 14. Мещеряков Ю. Г. Гипсовые промышленные попутные продукты и их применение в производстве строительных материалов. – Л.: Стройиздат, 1982 – 134 с.

 15. Пальгунов П.П. и др. Утилизация промышленных отходов. - М.: Стройиздат, 1990. – 352 с.

 16. Родионов А.И. и др. Техника защиты окружающей среды. – М.:Экономические проблемы малоотходных и безотходных производств – К.: Наукова думка, 1987. – 512 с.

 17. СНиП 2.01.28-85. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов.

 18. Экологія города. – К.: Либра, 2000. – 464 с.

 19. Экономические проблемы малоотходных и безотходных производств. – К.: Наукова думка, 1987.Навчальне видання

Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу “Основи утилізації відходів” (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 8.070800 – “Екологія і охорона навколишнього середовища“)


Укладач: Катерина Данилівна Бригінець


Редактор: М З. Аляб’єв


Коректор: З. І. Зайцева


План 2007, поз. 59 дод.

Підп. до друку 04.06.07

Формат 60*80 1/16

Папір офісний

Друк на ризографі

Умов друк, арк. 0,6

Обл. вид. арк. 1,1

Тираж 110 прим.

Замовл. №


61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12Схожі:

Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки до виконаня контрольньної роботи
Методичні вказівки до виконаня контрольньної роботи з дисципліни «Охорона праці» (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Пожежна профілактика в будівництві” (для магістрів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Охорона праці ” (для бакалаврів 4-го курсів заочної форми навчання напряму підготовки 060101 – «Будівництво» спеціалізації “Охорона...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки до проведення практичних занять
Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни ”Особливості економіки підприємств міського господарства” (для студентів...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки

Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства о. О. Воронков, Т. Б. Воронкова
Харківська національна академія міського господарства, вул. Революції, 12, Харків, 61002 Електронна адреса: rectorat@ksame kharkov...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства писаревський Ілля Матвійович
...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства а. І. Усіна, І. С. Баландіна Методичні вказівки
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи