Програма вступного випробування зі спеціальності 03050201 «Економічна кібернетика» icon

Програма вступного випробування зі спеціальності 03050201 «Економічна кібернетика»
НазваПрограма вступного випробування зі спеціальності 03050201 «Економічна кібернетика»
Дата09.06.2012
Розмір78.1 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії ОНЕУ

_______________М.І.Звєряков

«_____» лютого 2012 р.


ПРОГРАМА

вступного випробування зі спеціальності

8.03050201 «Економічна кібернетика»

на освітньо-кваліфікаційний рівень

«магістр»


Голова фахової атестаційної комісії

Завідувач кафедри, проф.

_________________Є.С.Якуб


Одеса 2012


ЗМІСТ


МОДУЛЬ 1. Моделювання економіки………………………………….3


МОДУЛЬ 2. Системи обробки економічної інформації………………3


МОДУЛЬ 3. Системи підтримки прийняття рішень ………………….4


МОДУЛЬ 4. Інформаційний бізнес …………………………………….4


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА …………………………………...6


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ……………………………………………..7


МОДУЛЬ 1. «Моделювання економіки» 1. Моделювання як метод наукового пізнання. Особливості економіки як об'єкту моделювання. Основні системні поняття в моделюванні. Мікро - та макроекономічні підходи до моделювання економіки. Поняття рівноваги в економіці. Моделі закритої та відкритої економіки.

 2. Лінійні технологічні моделі економіки, модель фон Неймана. Модель “витрати – випуск” Леонтьєва.

 3. Неокласична модель фірми. Властивості класичної виробничої функції.

 4. Модель поведінки споживача. Рівняння Слуцького. Реакція попиту на зміну ціни та доходу. Теорії споживання Дьюзенберрі, Модильяні-Ендоу та Фрідмена.

 5. Стандартна кейнсіанська модель економіки. Динамічна модель Кейнса.

 6. Односекторна модель Солоу. Стаціонарна траєкторія та оптимальна норма накопичення в моделі Солоу.

 7. Моделювання технічного прогресу. Нейтральність технічного прогресу.

 8. Основні поняття та позначення методу системної динаміки.

 9. Ефективний ринок та умови його існування. Моделювання динаміки суспільного боргу. Державні позики та накопичений борг.

 10. Неокейнсіанська теорія економічного циклу. Моделі економічного циклу.

 11. Задачі моделювання діяльності банків. Умови рівноваги фінансового ринку. Ринкова ставка відсотку та дисконтування. Стохастичне моделювання фінансових потоків.

 12. Моделювання ринку товарів та грошового ринку. Моделі економічної політики стабілізації. Моделювання економіко-екологічної рівноваги.


МОДУЛЬ 2. «Системи обробки економічної інформації»


 1. Основні об‘єкти та поняття платформи "1С: Підприємство 8.2". Довідники. Документи. Регістри.

 2. Основи адміністрування. Користувачі системи. Настройка ролі та інтерфейсу користувача. Сервісні можливості. Групова обробка довідників та документів. Налаштування параметрів обліку.

 3. Організація та використання плану рахунків бухгалтерського обліку. Плани видів характеристик. Субконто. Аналітичний облік.

 4. Реєстратори. Регістри бухгалтерії, накопичення, розрахунку, відомостей.

 5. Типова конфігурація. Настроювання параметрів обліку бази, та облікової політики підприємства. Робоча дата. Дата актуальності обліку.

 6. Облік грошових коштів. Відповідні документи довідники та регістри.

 7. Облік розрахунків з контрагентами. Відповідні документи довідники та регістри.

 8. Облік ТМЦ. Відповідні документи довідники та регістри.

 9. Облік виробництва. Відповідні документи довідники та регістри

 10. Облік основних засобів та нематеріальних активів. Відповідні документи довідники та регістри.

 11. Облік НДС. Відповідні документи довідники та регістри.

 12. Податковий облік. Закриття місяця. Визначення фінансових результатів.


МОДУЛЬ 3. «Системи підтримки прийняття рішень»


 1. Визначення систем підтримки прийняття рішень (СППР). Сутність та призначення СППР. Еволюція концепцій СППР.

 2. Цілі СППР та переваги їх використання. Поняття управлінської інформації в СППР.

 3. Сутність та етапи розвитку комп’ютерних інформаційних технологій. Покоління розвитку інформаційних систем. Сучасні концепції створення інформаційних систем.

 4. Аналіз і розвиток інформаційних систем підприємства. Поняття та сутність управлінського рішення в організаційному управлінні. Класифікація проблем прийняття рішень в організаційному управлінні.

 5. Процес прийняття рішень. Типові задачі прийняття рішень. Загальна модель процесу прийняття рішення.

 6. Базові компоненти (класична структура) СППР. Загальні особливості та основи побудови компонентів СППР. Архітектура СППР на основі сучасного рівня розвитку апаратних та програмних засобів.

 7. Характеристики сучасних СППР. Області застосування СППР.

 8. Загальна класифікація СППР. Класифікація СППР (розширена рамка Пауера). Класифікація СППР за ступенем залежності ОПР у процесі прийняття рішень. Класифікація СППР на основі інструментального підходу.

 9. СППР орієнтовані на дані. Концептуальні засади орієнтованих на моделі СППР.

 10. Стратегія оцінювання і вибору методів підтримки прийняття рішень у СППР.

 11. Ситуації, пов’язані з прийняттям рішень.

 12. Функції і завдання прийняття рішень. Етапи прийняття управлінських рішень.


МОДУЛЬ 4. «Інформаційний бізнес»


 1. Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на конкурентоспроможність бізнесу. Наукові підходи.

 2. Принципи електронного бізнесу. Особливості використання. Переваги і недоліки електронного бізнесу В2C для виробників та споживачів. Джерела доходу підприємств - генераторів Інтернет – трафіку.

 3. Закони Moore і Metcalfe. Застосування в інформаційному бізнесі.

 4. Сертифікація підприємств електронної комерції. Критерії оцінки для підприємств В2С(В2B).

 5. Основні компоненти стандартного Інтернет – магазина. Інтеграція Web – вузла з внутрішнім програмним забезпеченням. Переваги і недоліки.

 6. Методи створення Web-сайтов Інтернет – магазинів. Порівняльна характеристика. Можливості застосування. Правила управління Інтернет – магазином. Керівництво, відділи продажів, маркетингу, просування. Бухгалтерія, центр обробки дзвінків. Склад, служба доставки.

 7. Електронне постачання. Переваги і недоліки. Основні етапи розвитку. Інструменти електронного постачання для основних/стратегічних продуктів. Електронна взаємодія між постачальниками і покупцями в ситуаціях «розвиток взаємин». Етапи розвитку.

 8. Зворотні аукціони. Переваги і недоліки для постачальників і покупців. Інструменти підготовки і проведення зворотних аукціонів.

 9. Електронні каталоги. Цілі створення. Типи електронних каталогів. Порівняльна характеристика. Методологія функціонування punch-out/roundtrip каталогів.

 10. Віртуальні підприємства. Основні характеристики успішних віртуальних підприємств.

 11. Корпоративні портали. Цілі створення. Призначення. Переваги використання.

 12. Електронні ринки. Переваги використання для продавців і покупців. Ключові чинники успіху. Шляхи завоювання лояльності клієнтів.

^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


МОДУЛЬ 1

 1. Пономаренко Л.А. Основи економічної кібернетики. Київ, 2002.

 2. Экономическая кибернетика. П/р Ю.Г.Лысенко. Донецк, 2004.

 3. Вітлінський В.В. Моделювання економіки. К. КНЕУ: 2007. 360 С.

 4. М.Интрилигатор. Математические методы оптимизации и экономическая теория. М.:1975, 460 с.

 5. Экономико-математическое моделирование: уч. для студентов вузов / Под ред. Дрогобыцкого И.Н. - М.: Изд. "Экзамен", 2004 - 800 с.


МОДУЛЬ 2

 1.  Автоматизовані інформаційні технології в економіці. Посібник. (М.І.Семенов, І.Т. Трубілін, В.І. Лойко, Т.П. Барановська. Под ред. І.Т.Трубіліна)., -М.:Фінанси і статистика,2000., -140с.

 2. Семенова В.Ю. 1С: Бухгалтерский учет для Украины. Уч.пособие. Киев, РИМП, София, 2002.

 3. Ткаченко Н.М. Бухгалтерский учет на предприятиях Украины с разными формами собственности. К.: «А.С.К.» 2000.


МОДУЛЬ 3


 1. Диордица С.Г., Соколовская З.Н. и др. Современные информационные
  технологии в экономике. Одесса., Астропринт., 1997.

 2. Козырев А.А. Информационные технологии в экономике и управлении. Учебник. СПб. Из-во Михайлова. В.А. 2000

 3. Основи безопасности информационных систем. СПб. Питер, 2001

 4. Осипов Г.С. Приобретение знаний искусственнми системами. М.: Наука, 1997.

 5. Петров. Компьютерная безопасность. Криптографические методи защиты., М. 2001

МОДУЛЬ 4


 1. Афонина С. Электронные деньги. - СПб.: Питер,2001.

 2. Балабанов И. Интерактивный бизнес. - СПб.: Питер, 2001.

 3. Балабанов И. Электронная коммерция. - СПб.: Питер, 2001.

 4. Барроу К. Курс выживания Интернет-компании. - М.: Альпина, 2001.

 5. Голдовский И. Безопасность платежей в Интернете. - СПб.: Питер, 2001.

 6. Козье Д. Электронная коммерция. - М.: Русская редакция, 1999.

 7. Крупник А. Как продать товар и получить деньги в Internet. - М.:МикроАрт,2000.

 8. Курицкий А. Интернет-экономика. Закономерности функционирования. - СПб.:СПб Ун-т, 2000.

Критерії оцінювання письмових відповідей

на фаховому вступному іспиті


Критерії оцінювання: теорія – за результатами тестового контролю 50 балів (1 бал * 50 тестів): задачі - 50 балів (1задача * 25 балів).

За підсумками фахового вступного іспиту до магістратури вступник може набрати від 0 до 100 балів включно. Вступник, який набрав на вступному випробуванні менше за 24 бали, не допускається до участі у конкурсі на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».


Голова фахової атестаційної комісії

Завідувач кафедри, проф. _________________Є.С.Якуб


Схожі:

Програма вступного випробування зі спеціальності 03050201 «Економічна кібернетика» iconПояснювальна записка програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050201 «Економічна кібернетика» розроблена
«Економічна кібернетика» розроблена відповідно освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня...
Програма вступного випробування зі спеціальності 03050201 «Економічна кібернетика» iconПрограма вступного випробування зі спеціальності 03050201 «Економічна кібернетика»
move to 0-9283161
Програма вступного випробування зі спеціальності 03050201 «Економічна кібернетика» iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 03050201 „Економічна кібернетика
Підготовка спеціалістів за спеціальністю „Економічна кібернетика” здійснюється на основі базової вищої освіти за напрямом підготовки...
Програма вступного випробування зі спеціальності 03050201 «Економічна кібернетика» iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 03050201 „Економічна кібернетика
Підготовка спеціалістів за спеціальністю „Економічна кібернетика” здійснюється на основі базової вищої освіти за напрямом підготовки...
Програма вступного випробування зі спеціальності 03050201 «Економічна кібернетика» iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 03050201 „Економічна кібернетика
move to 0-22396284
Програма вступного випробування зі спеціальності 03050201 «Економічна кібернетика» iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 03050201 „Економічна кібернетика
move to 0-22396253
Програма вступного випробування зі спеціальності 03050201 «Економічна кібернетика» iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи. Призначена для студентів спеціальності 03050201, 050201 економічна кібернетика заочної форми навчання
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни «Моделювання економiчної динамiки» для студентів...
Програма вступного випробування зі спеціальності 03050201 «Економічна кібернетика» iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи. Призначена для студентів спеціальності 03050201, 050201 економічна кібернетика заочної форми навчання
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни «Корпоративнi iнформацiйнi системи» для студентів...
Програма вступного випробування зі спеціальності 03050201 «Економічна кібернетика» iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи. Призначена для студентів спеціальності 03050201, 050201 економічна кібернетика заочної форми навчання
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни "Математичнi моделi в менеджментi та маркетингу"...
Програма вступного випробування зі спеціальності 03050201 «Економічна кібернетика» icon«затверджено» Вченою радою двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Протокол №6 від 23. 02. 2012 р. Програма
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи