Програма фахового вступного випробування зі спеціальностей 03060101 Менеджмент організацій І адміністрування icon

Програма фахового вступного випробування зі спеціальностей 03060101 Менеджмент організацій І адміністрування
Скачати 353.35 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробування зі спеціальностей 03060101 Менеджмент організацій І адміністрування
Дата09.06.2012
Розмір353.35 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Затверджую

Голова приймальної комісії ОНЕУ

___________М.І.Звєряков

«______» лютого 2012 р.
ПРОГРАМА

фахового вступного випробування зі спеціальностей

8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» і

8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності»

на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»


Затверджено

на засіданні кафедри

менеджменту організацій та ЗЕД, протокол № 6

від «07» лютого 2011 р.


Голова фахової атестаційної комісії

Зав. кафедри, д.е.н., професор

_________І.О. Кузнецова


Одеса – 2012 р.

^ Загальні положення проведення екзамену


Програма фахового вступного випробування складена відповідно до ГСВОУ МОНУ „Освітньо-кваліфікаційної програми” підготовки бакалавра за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент».

Метою вступного випробування є комплексна перевірка знань вступників, які вони отримали в результаті вивчення циклу дисциплін, передбачених освітньо-професійною програмою і навчальними планами у відповідності до освітньо-професійного рівня «бакалавр», необхідних для опанування ними магістерських програм та проходження конкурсу.

Завданнями вступного іспиту є:

 • оцінка теоретичної підготовки вступників з дисциплін фахової підготовки бакалавра;

 • виявлення рівня і глибини практичних умінь і навичок;

 • визначення здатності застосування набутих знань під час розв’язання практичних завдань.

^ Вимоги до здібностей і підготовленості вступників. Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми магістра вступники повинні мати базову вищу освіту за однойменною спеціальністю та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі загальноекономічних та певних економічних наук.

^ Характеристика змісту програми. Програма вступних іспитів охоплює коло питань, які в сукупності характеризують вимоги до знань і вмінь вступника, який бажає навчатись з метою одержання освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” за спеціальністю “Менеджмент організацій”.

Під час складання даної програми враховувалися дисципліни циклу професійної підготовки, передбачені Освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра за спеціальністю “Менеджмент організацій”. У кожному білеті подається інтегрований матеріал певного функціонального спрямування з різних дисциплін.

Порядок проведення іспиту визначається Положенням про приймальну комісію ОНЕУ.

На вступний іспит виносяться дисципліни:

1. Основи менеджменту.

2. Операційний менеджмент.

3. Управління персоналом.

4. Основи стратегічного управління.

Вступне випробування проводиться у письмовій формі, що забезпечує високий рівень об’єктивності оцінювання, а також сприяє логічності мислення, цілеспрямованості та зосередженості вступників на глибокому уникненні в сутність питань, обдумуванні варіантів вирішення та побудови відповіді.

Виконання екзаменаційного завдання оцінюється за 100-бальною шкалою.

В пакет комплексного фахового вступного випробування входять екзаменаційні білети за такою структурою:

1) тестові завдання закритої форми, які містять дві компоненти:

а) запитальну (змістовну) частину;

б) варіанти відповідей (п’ять варіантів, один з яких є правильним).

2) практичне завдання, яке складається з двох розрахунково-аналітичних задач (ситуацій).

Розв’язання задач вимагає від вступника продемонструвати навички щодо аналізу інформації, виконання необхідних розрахунків, розробки обґрунтованих висновків щодо вирішення проблеми.

Структура розрахунково-аналітичної задачі:

 1. вихідні умови;

 2. інформаційне забезпечення;

 3. завдання.

Вступник повинен проаналізувати запропоновану ситуацію, обґрунтувати критерій прийняття управлінського рішення. На цій підставі вступник здійснює необхідні розрахунки для прийняття остаточного рішення, яке оформлюється належними висновками.

Оцінка за вступний іспит виставляється на засіданні комісії після закінчення екзамену. Після цього оголошується студентам.

Програми дисциплін наведено у розділі 1 Положення.


^ РОЗДІЛ 1. Програми навчальних дисциплін, які виносяться на комплексне фахове вступного випробування


1. Основи менеджменту

Мета: формування сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту, формування розуміння концеп­туальних основ системного управління організаціями; набуття умінь ана­лізу внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття адекватних управлінських рішень.

Предмет: загальні закономірності, принципи формування, функціо­нування та розвитку системи управління організацією; управлінські відносини.

^ Тема 1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту

Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Сутність категорій «управління» та «менеджмент». Управлінські відносини як предмет менеджменту. Менеджмент як система наукових знань. Менеджмент як мистецтво управління. Менеджери та підприємці – ключові фігури ринкової економіки. Спільне та відмінне між менеджером та підприємцем. Рівні управління, групи менеджерів. Сфери менеджменту: виробництво, фінанси, кадри, нововведення, облік, збут, зовнішньоекономічна діяльність. Існуючі парадигми менеджменту.

Методи досліджень: діалектичний, конкретно-історичний, системний підхід; моделювання: вербальне, фізичне, аналогове, математичне; науковий, експертний, соціологічні методи: анкетування, інтерв’ювання, тестування.

^ Тема 2. Закони, закономірності та принципи менеджменту

Закони та закономірності менеджменту: закон відповідності систем цілям; закон відповідності організації системи зовнішньому середовищу; закон інтеграції управління; закон економії часу; закон інерції систем; закон еластичності систем; закон безперервного удосконалення систем.

Сутність, природа та роль принципів менеджменту в досягненні мети організації. Класифікація принципів менеджменту. Принципи цілеспрямованості. Принцип ієрархічності. Принцип динамічної рівноваги. Принцип економічності управління. Принцип урахування інтересів. Взаємозв’язок між принципами менеджменту.

^ Тема 3. Історія розвитку менеджменту

Історія розвитку управлінської думки у світі та в Україні.

Передумови виникнення науки управління. Класичні теорії менеджменту: школа наукового управління; класична (адміністративна) школа управління; школа людських відносин; школа поведінських наук; емпірична школа, школа «соціальних систем», нова школа. Характеристика інтегрованих підходів до управління: процесний підхід; системний підхід; ситуаційний підхід.

Вклад у розвиток управлінської науки зарубіжних та вітчизняних вчених.

Розвиток управлінської науки в Україні. Особливості формування сучасної моделі менеджменту в Україні.


^ Тема 4. Організації як суб’єкт управління

Поняття організації. Ознаки організації. Внутрішнє середовище організації, взаємозв’язок внутрішніх змінних. Різновиди організацій: органі стичні та механістичні, прості та складні, формальні та неформальні. Загальні риси організацій: ресурсний, вертикальний та горизонтальний поділ праці, залежність від зовнішнього оточення, об’єктивність управління, структуризація.

Організація як відкрита динамічна система: керуюча та керована підсистеми. Ефект синергії. Модель організації як відкритої системи: параметри «входу», процес перетворення, параметри «виходу».

Зовнішнє середовище організації: фактори прямої та непрямої дії. Загальні характеристики зовнішнього середовища: об’єктивність, взаємозв’язок факторів, складність, динамічність, невизначеність. Оцінка факторів зовнішнього середовища. Еволюція організації. Концепції життєвого циклу організації.

Культура організації. Типи організації в Україні.

^ Тема 5. Функції та технологія менеджменту

Поняття функцій менеджменту. Функції менеджменту як види управлінської діяльності. Особливості формування функцій менеджменту. Класифікація і характеристика функцій менеджменту. Загальні (основні), конкретні (спеціальні) функції менеджменту.

Динамічний взаємозв’язок конкретних і загальних функцій. Механізм реалізації конкретних функцій менеджменту на засадах використання загальних.

Процес управління як сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих функцій, методів, управлінських рішень та інших категорій менеджменту.

Мета управлінського процесу, його учасники, предмет, засоби здійснення. Управлінський цикл. Управлінські процедури: цілевизначення, інформаційне забезпечення, аналітична діяльність, вибір варіанту дій, реалізація рішення, зворотний зв’язок. Особливості процесу управління: безперервність, нерівномірність, циклічність, послідовність, мінливість, стійкість.

^ Тема 6. Планування як загальна функція менеджменту

Сутність і зміст планування як функції менеджменту, його види та їхній взаємозв’язок.

Основні елементи системи планування. Етапи процесу планування: визначення місій та цілей; оцінка сильних і слабких сторін організації; розроблення стратегії. Базові стратегії. Оперативне планування на засадах застосування адміністративних та економічних важелів. Тактика, політика, процедури, правила. Загальна характеристика бізнес-планування.

Поняття місії в управлінні та класифікація цілей організації. Ієрархічна підпорядкованість, субординація цілей організації. Традиційний процес постановки цілей. Концепція управління за цілями.


^ Тема 7. Організаційна діяльність як загальна функція менеджменту

Сутність організаційної діяльності та її місце в системі управління. Поняття та складові організаційної діяльності.

Повноваження, обов’язки, відповідальність. Процес делегування повноважень і відповідальності. Типи повноважень: лінійні, функціональні. Вертикальна та горизонтальна структуризація управління. Скалярний процес. Вертикальна координація: прямий контроль, стандартизація. Горизонтальна координація: взаємні комунікації, тимчасові робочі групи, комісії. Департаменталізація. Взаємодія та взаємовплив структур організації. Сутність організаційної структури управління та її роль в досягненні мети. Елементи структури. Види організаційних структур управління. Лінійні та функціональні організаційні структури управління. Комбіновані організаційні структури управління. Єдиноначальність: поняття, сутність. Централізація і децентралізація.

Принципи побудови організаційних структур управління. Фактори, які впливають на формування організаційної структури. Критерії оцінки організаційної структури управління. Методи вибору організаційної структури управління. Проектування організаційних структур управління. Формування структурних елементів.

^ Тема 8. Мотивування як загальна функція менеджменту

Значення людського фактора в управлінні організацією. Психологічні та фізіологічні особливості працівника. Поняття мотивування. Принципи врахування інтересів у мотивації. Взаємозв’язок потреб, спонукань, цілей і заохочень працівника у процесі мотивації. Теорії і моделі процесів мотивування: змістовний і процесний підходи. Співставлення теорій мотивування. Засоби мотиваційного впливу. Стимулювання праці: цілі, принципи, види, форми.

^ Тема 9. Контролювання як загальна функція менеджменту

Поняття контролю та його місце в системі управління. Принципи і цілі функції контролювання. Етапи процесу контролювання: формування стандартів вимірювання, порівняння фактичного виконання зі стандартами, оцінка та регулювання. Модель процесу контролювання. Процес контролювання. Зворотний зв’язок при контролі. Види управлінського контролю.

^ Тема 10. Регулювання як загальна функція менеджменту

Поняття регулювання та його місце в системі управління. Види регулювання. Етапи процесу регулювання.

^ Тема 11. Методи менеджменту

Сутність та класифікація методів менеджменту. Методи менеджменту як сукупність способів впливу керуючої системи управління на керовану. Економічні методи менеджменту. Адміністративні методи менеджменту. Соціально-психологічні методи менеджменту. Методи менеджменту як результат виконання функцій менеджменту. Механізм взаємодії методів, принципів та функцій менеджменту.

^ Тема 12. Управлінські рішення

Сутність управлінських рішень. Управлінське рішення як результат управлінської діяльності. Класифікація управлінських рішень. Умови прийняття управлінських рішень. Фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень. Моделі прийняття управлінських рішень. Взаємозалежність рішень. Підходи до прийняття рішень. Різновиди технологій прийняття рішень. Якість управлінських рішень.

^ Тема 13. Інформація і комунікації в менеджменті

Інформація, її види та роль в менеджменті. Носії інформації. Класифікація інформації. Вимоги, які пред’являються до інформації.

Поняття і характеристика комунікацій. Різновиди «внутрішніх» та «зовнішніх» комунікацій. Перешкоди в комунікаціях. Зворотній зв’язок у процесі комунікації. Засоби комунікацій, їх переваги та недоліки.

Комунікаційний процес, елементи та етапи процесу. Моделі комунікаційного процесу. Організація комунікаційного процесу. Комунікаційні перевантаження.

^ Тема 14. Керівництво та лідерство

Поняття та загальна характеристика керівництва. Керівництво як об’єднувальна функція менеджменту. Основні фактори та визначальні аспекти керівництва. Основи керівництва: вплив, лідерство, влада. Адаптивне керівництво. Влада як елемент примушення. Форми впливу та влади. Теорії лідерства. Типологія лідерів. Поняття стилю керівництва та континіуму стилів керівництва. Характеристика та класифікація стилів керівництва. Фактори та передумови формування стилів керівництва. Критерії оцінки стиля менеджера. Особливості національних систем керівництва.

Загальна характеристика моделі сучасного менеджера.

^ Тема 15. Відповідальність та етика у менеджменті

Сутність відповідальності та етики у менеджменті.

Зміст юридичної відповідальності: дотримання конкретних державних законодавчих актів, інструкцій, норм тощо. Соціальна відповідальність як добровільна реакція на соціальні проблеми суспільства з боку організації.

Перевага та недоліки соціальної відповідальності. Сутність та значення соціальної поведінки. Етична поведінка як сукупність вчинків та дій людей.

Причини неетичної поведінки. Заходи щодо забезпечення етичної поведінки.

^ Тема 16. Організаційні зміни та ефективність менеджменту

Сутність та основні параметри організаційних перетворень. Організаційні зміни та управління ними. Моделювання процесу організаційних перетворень. Опір змінам. Система подолання опору організаційних змін.

Сутність результативності та ефективності менеджменту. Економічна, організаційна та соціальна ефективність управління.

Показники економічної, організаційної та соціальної ефективності управління, їх склад і методи визначення.

Комплексний підхід до удосконалення управління організаціями.


^ 2. ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ


Мета: формування у студентів знань щодо основних категорій, сучасних концепцій, теоретичних положень і практичних методів управління основною діяльністю підприємств, а також умінь розроблення операційної стратегії, створення і використання галузевих операційних підсистем як основи забезпечення досягнення місії організації.

Предмет: є закономірності створення та ефективного використання операційної системи підприємства.

^ Тема 1. Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту

Виробництво як процес перетворення ресурсів організації у вихідну продукцію.

Сутність операційної функції. Галузеві особливості операційної функції. Категорія "операційна діяльність" та "виробнича діяльність", їх взаємозв’язок та розбіжність.

Історичний розвиток операційного менеджменту. Взаємозв’язок між категоріями "операційна функція", "операційний менеджер", "операційна система".

Мета операційного менеджменту. Принципи, функції та методи операційного менеджменту.

^ Тема 2. Операційна стратегія як основа проектування операційної системи

Стратегічні питання, що вирішуються у операційному менеджменті.

Сутність операційної стратегії. Види операційної стратегії: переслідування, згладжування, субпідряду, комбінована.

Основні типи операційних пріоритетів. Вплив життєвого циклу на операційну стратегію.

Формування стратегії виробництва товару. Рішення, що приймаються в рамках стратегії виробництва товару.

Розробка стратегії процесу. Типи процесів: сфокусований на процесі, сфокусований на продукті та процес, що повторюється.

Особливості сфери послуг, які впливають на операційну стратегію. Формування стратегій сервісних процесів.

^ Тема 3. Операційна система організації: поняття, склад та види

Сутність системного підходу до операційного менеджменту. Операційна система як об’єкт управління.

Операційна система та її елементи: перероблююча підсистема, підсистема забезпечення, підсистема планування і контролю. "Входи" та "виходи" операційної системи.

Класифікаційні підходи до операційних систем. Одинична операційна система. Операційна система серійного типу. Операційна система масового виробництва.

Операційна система з безперервним процесом, її основні ознаки. Потокова лінія. Класифікація потокових ліній. Показники, що характеризують можливості потокових ліній та вимоги до них. Шляхи синхронізації потокової лінії. Заділи потокової лінії.

^ Тема 4. Операційна діяльність: ресурси, процеси та результати

Поняття операційної діяльності підприємства. Склад основних ресурсів як вхідних факторів операційної діяльності.

Операційні процеси організації. Прості та складні операційні процеси. Типи операційних процесів, їх ознаки.

Організація операційного процесу у просторі: технологічний та предметний напрями спеціалізації, їх переваги та недоліки.

Організація операційного процесу у часі. Структура циклу процесу промислових підприємств. Поняття та тривалість операційного циклу підприємства. Розрахунок тривалості операційного циклу. Види руху партії предметів праці за операціями у процесі обробки.

^ Тема 5. Управління процесом проектування операційної системи

Сутність, цілі та етапи проектування операційної системи. Підходи до побудови операційних систем.

Сутність та етапи проектування продукту. Продуктово-процесна матриця. Відмінності між проектуванням продукту та послуги. Види сервісних систем. Сервіс-системна матриця. Сучасні методи надання послуг. Розгортання функції якості як можливість залучення споживача до операційного процесу.

Проектування виробничих потужностей. Проектування та місце розташування підприємства: фактори мікро- і макросередовища. Переваги та недоліки централізованого та децентралізованого розміщення виробничих потужностей. Розміщення обладнання та робочих місць.

Проектування робіт і нормування праці. Соціотехнічний підхід до проектування робіт. Види норм праці.

^ Тема 6. Управління поточним функціонуванням операційної системи

Довгострокове, середньострокове та короткострокове планування виробництва. Зміст, функції та завдання оперативного управління виробництвом. Основні вимоги до систем оперативного управління виробництвом. Типові системи оперативного управління виробництвом. Диспетчеризація операційної діяльності.

Управління матеріально-технічним забезпеченням. Організація та планування ремонтного обслуговування підприємства. Мета та завдання управління матеріальними ресурсами та запасами. Основні системи управління запасами, їх переваги та недоліки. Система забезпечення "точно в термін": переваги та недоліки.

Робоче середовище та умови праці. Методи нормування праці та часу. Хронометраж.

Контроль виробничого процесу. Види контролю.

^ Тема 7. Управління проектами

Сутність проектного підходу до управління організацією. Значення процесу управління проектами.

Структура робіт проекту. Створення робочих графіків за допомогою діаграм Г. Гантта. Контроль процесу виконання проектів. Методи сітьового планування: переваги та недоліки. Техніка управління проектами методом оцінювання та розгляду програми (PERT) та методом критичного шляху (СРМ).

^ Тема 8. Основи менеджменту якості

Поняття та значення забезпечення якості товарів та послуг. Об’єкт якості.

Основні підходи щодо менеджменту якості. Аналіз існуючих підходів щодо забезпечення якості. Принципи перетворення промисловості Е. Демінга. "Спіраль якості" Дж. Джурана. Система "нуль дефектів" П. Кросбі. Комплексне управління якістю К. Ісікави. Підхід з позицій загального менеджменту якості.

Інструменти контролю якості.

Система стандартів ISO 9000.

^ Тема 9. Управління результативністю операційної діяльності

Показники результативності функціонування операційних систем. Продуктивність операційної діяльності як міра результативності операційного менеджменту. Комплексний підхід до питань продуктивності. Моделювання процесу управління продуктивністю операційної системи. Фактори, що впливають на динаміку продуктивності.


^ 3. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Мета: формування умінь щодо розроблення та здійснення кадрової політики, забезпечення цілеспрямованого використання персоналу організації.

Предмет: особливості та загальні закономірності формування, функціонування та розвитку персоналу організації.

^ Тема 1. Управління персоналом в системі менеджменту організацій

Роль та значення управління персоналом як науки. Людина як об’єкт управління персоналом. Ціннісні орієнтації персоналу та їх класифікація. Орієнтація персоналу на корпоративну культуру. Особливості та роль персоналу в досягненні конкурентоспроможності сучасних організацій.

Управління персоналом як специфічна функція менеджменту. Зміст понять «трудові ресурси», «персонал», «кадри». Системний підхід до управління персоналом організації. Основні елементи (підсистеми) управління персоналом. Загальна модель управління персоналом.

Аналіз сучасних концепцій і теорій управління персоналом. Співвідношення та зміст концепцій «управління кадрами», «управління персоналом», «менеджмент персоналу», «управління людськими ресурсами». Етапи історичного розвитку управління персоналом. Особливості управління персоналом у закордонних компаніях: можливості використання досвіду.

^ Тема 2. Управління персоналом як соціальна система

Персонал як суб’єкт і об’єкт управління. Характеристика персоналу організації. «Індивід», «Особистість». Класифікаційні ознаки персоналу за категоріями. Робітники та службовці.

Різновиди соціальних груп: за видами діяльності, за тривалістю існування.

Структура персоналу: штатна, організаційна, соціальна, рольова.

Соціальна структура персоналу: за віком, статтю, стажем роботи, рівнем освіти. Чисельність персоналу: нормативний, штатний, фактичний склад працівників. Категорії працівників у складі спискової чисельності.

Вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня працівників. Поняття посади, професії, кваліфікації.

Компетентність працівника. Види компетенцій. Професійна компетентність і професійна придатність.

^ Тема 3. Формування колективу організації

Колектив як соціальна група. Принципи формування колективу. Етапи розвитку колективу. Ознаки колективу: єдність мети, умовна відокремленість, організаційна та територіальна єдність. Людина як особистість з потребами, мотивами, цінностями, відносинами.

Формальні і неформальні групи. Врахування соціальної структури персоналу при формуванні колективу. Роль менеджера з персоналу у формуванні колективу. Специфіка жіночих колективів. Лідерські якості керівника в управлінні персоналом.

Корпоративна культура в системі управління персоналом. Формування корпоративної культури: цінності і традиції колективу.

^ Тема 4. Згуртованість та соціальний розвиток колективу

Суть та стадії згуртованості колективу. Особливості управління персоналом на етапах розвитку колективу. Колективи згуртовані, розчленовані та роз’єднані. Фактори, що впливають на згуртованість колективу. Роль комунікацій в управлінні персоналом.

Соціально-психологічні особливості колективу як об’єкта управління. Психологічна сумісність працівників в організаціях. Вимоги до психологічних якостей працівників та керівників сучасних організацій. Психологічні риси особистості керівника, вимоги до нього як до лідера.

Специфіка процесу управління персоналом в багатонаціональних організаціях.

Сутність та значення соціального розвитку колективу. Зміст, етапи розробки проекту, затвердження та реалізація плану соціального розвитку. Документальне відображення. Методи збирання соціальної інформації. Характеристика основних розділів: удосконалення умов праці, забезпечення високого життєвого рівня та підвищення культурно-побутових умов працівників, розвиток самоуправління тощо. Функції та повноваження трудових колективів.

^ Тема 5. Кадрова політика організацій

Поняття та значення сучасної кадрової політики організацій. Основні структурні складові кадрової політики. Фактори, що впливають на формування кадрової політики.

Стратегія управління персоналом. Взаємозв’язок стратегії розвитку організації, стратегії управління персоналом та кадрової політики. Зміст кадрової політики на різних етапах життєвого циклу організації.

Розробка та реалізація кадрової політики у концептуальних кадрових документах. Правова база для здійснення сучасної кадрової політики (зміст та протиріччя). Роль держави у здійсненні кадрової політики. Вплив стилю керівництва на кадрову політику. Обговорення відмінностей принципів кадрової політики в умовах ринкової системи господарювання.

^ Тема 6. Служби персоналу: організація та функції

Призначення та роль сучасних служб персоналу в організації. Стан, проблеми і тенденції розвитку кадрових служб.

Різновиди служб персоналу. Основні функції та відповідальність кадрових служб. Статус, організаційна побудова та принципи розподілу повноважень. Взаємозв’язок кадрової служби з іншими підрозділами організації. Реорганізація роботи кадрової служби.

Роль менеджера в роботі з персоналом. Процес планування роботи з персоналом. Види та вибір методів планування. Основні напрями діяльності та ролі менеджера в управлінні персоналом організації. Вимоги до ділових, професійних та особистісних рис менеджера кадрової служби.

Інформаційне забезпечення служби персоналу. Автоматизовані програми з управління персоналом. Регламентація правового забезпечення. Організація обліку та звітності по персоналу. Робота з документами по особовому складу.

Заходи по охороні та безпеці кадрової інформації.

^ Тема 7. Кадрове планування в організаціях

Поняття про кадрове планування. Мета та завдання планування персоналу. Сутність стратегічного планування людських ресурсів. Фактори, що впливають на визначення потреб у персоналі.

Планування чисельності персоналу по категоріях: основна та додаткова потреби у персоналі.

Зміст понять «вакансія», «посада», «професія», «спеціальність». Аналіз внутрішніх та зовнішніх джерел майбутніх потреб у персоналі. Прогнозування якісної та кількісної потреби у персоналі. Ключові компетенції персоналу.

Особливості закордонного досвіду планування потреб у персоналі.

^ Тема 8. Організація набору та відбору кадрів

Добір кадрів. Основні джерела інформації про вакансії. Визначення вакантних місць. Формування вимог до претендентів. Професіограма: модель співробітника і модель посади. Кваліфікаційна карта та карта компетенцій.

Залучення персоналу: створення бази даних кваліфікованих кандидатів для відбору. Характеристика джерел залучення кандидатів. Роль кадрових агентств. Лізинг персоналу.

Професійна орієнтація та профорієнтаційна робота. Методи та форми професійної орієнтації. Профорієнтація: суть та завдання, організація роботи. Методи управління професійною орієнтацією працівників. Зарубіжний досвід.

Моделі та методи відбору працівників. Критерії відбору працівників. Загальні процедури найму персоналу в організаціях.

Професійний відбір персоналу. Етапи відбору кадрів. Первинний відбір. Техніка проведення телефонної розмови з приводу працевлаштування. Анкетування. Правила проведення інтерв’ю з представниками різних рівнів управління організації. Види співбесід. Довідки про кандидата. Співбесіда з керівником підрозділу. Аналіз та оцінювання індивідуальних відмінностей претендентів, їх співставлення. Випробування. Рішення про найом.

Трудова адаптація: первинна та вторинна. Входження та інтеграція. Керівна і виховна роль керівника та менеджера персоналу. Інструктаж. Наставництво. Швидкість трудової адаптації та фактори, що її зумовлюють.

^ Тема 9. Оцінювання та атестація персоналу

Об’єктивна необхідність оцінювання персоналу в сучасній організації. Сутність та види оцінки персоналу. Критерії та методи оцінки персоналу. Інформаційні джерела.

Оцінювання якості роботи різних категорій персоналу. Оцінка індивідуального вкладу. Оцінювання робітників і службовців: рівень кваліфікації, виконавська і трудова дисципліна, якісні показники роботи, дотримання правил техніки безпеки тощо.

Оцінювання спеціалістів: рівень кваліфікації, творчість і винахідливість, ініціативність, виконавська і трудова дисципліна.

Оцінювання керівників: рівень кваліфікації, відповідальність, готовність ризикувати, організаторські здібності, стиль управління, ініціативність, показники роботи підлеглих працівників.

Атестація персоналу. Види атестацій. Призначення та зміст атестаційної комісії. Зміст атестації для різних категорій персоналу. Організація проведення атестації персоналу. Запобігання суб’єктивності, застосування комплексного підходу. Документальне супроводження атестації. Використання результатів атестації персоналу.

^ Тема 10. Управління процесом розвитку та рухом персоналу

Професійний розвиток персоналу. Виявлення та аналіз потреб персоналу. Поняття про трудову кар’єру та просування по службі. Психологічний аналіз особи працівника. Планування та управління службовою кар’єрою працівників. Моделі кар’єри: горизонтальна та вертикальна. Фактори, що визначають напрям та швидкість кар’єри.

Створення відповідних умов для зростання. Методи соціального та морального впливу на персонал. Гуманізація праці, залучення до управління.

Навчання персоналу. Інвестування в людину та його ефективність. Програми підготовки персоналу. Професійна підготовка, підвищення кваліфікації, перепідготовка. Післядипломна та додаткова освіта. Стажування. Аналіз системи багаторівневої освіти та перспектив професійного росту в Україні. Самоосвіта, саморозвиток, самовдосконалення.

Управління мобільністю кадрів. Аналіз потреб та оцінка плану розвитку персоналу. Ротація кадрів як форма руху і підвищення кваліфікації працівників. Переміщення, переведення на іншу посаду, роботу.

Планування та підготовка резерву. Формування внутрішнього резерву. Виявлення працівників з лідерським потенціалом. Особливості підготовки резерву управлінських кадрів. Наступник. Дублер. Розстановка персоналу за посадами.

^ Тема 11. Управління процесом вивільнення персоналу

Причини та фактори вивільнення персоналу. Процедура звільнення. Форми звільнення: з ініціативи адміністрації та за власним бажанням. Аутсорсинг, аутплейсмент. Соціальні та виробничі критерії вибору працівників на звільнення. Соціальні гарантії.

Типові порушення трудової та виконавської дисципліни, причини їх виникнення. Нещасні випадки. Дисциплінарний вплив.

Управління плинністю кадрів. Необхідна та надлишкова плинність кадрів, фактори, що їх зумовлюють. Показники абсолютні та відносні.

Розробка заходів з регулювання плинності персоналу. Вивчення та управління якістю трудового життя працівників організації. Управління безпекою персоналу. Організація навчання техніки безпеки та охорони здоров’я. Профілактичні та протиепідемічні заходи в управлінні персоналом.

^ Тема 12. Соціальне партнерство в організації

Соціальні партнери в організації: роботодавець і наймані працівники. Інтереси роботодавця і працівників: спільність і розбіжність, імовірність виникнення і загострення конфліктів.

Соціальне партнерство як засіб узгодження інтересів роботодавця і працівників.

Громадські організації. Роль профспілкової організації в представництві інтересів найманих працівників.

Колективний договір як головний засіб зміцнення соціального партнерства. Сторони колективного договору. Зміст колективного договору. Колективні переговори, порядок укладання та реєстрації договору. Строк чинності колективного договору та контроль за його виконанням. Соціальна відповідальність менеджера перед суспільством, колективом та окремим працівником.

^ Тема 13. Ефективність управління персоналом

Ефективність роботи персоналу: сутність та підходи. Методика оцінки ефективності. Методики оцінки за якістю та результатами праці.

Взаємозалежність ефективності роботи підприємства від робіт персоналу. Критерії ефективності. Соціальна та економічна ефективність роботи персоналу.

Бальна методика оцінки ефективності роботи персоналу: теорія, зміст та застосування.

Комплексна оцінка управлінської праці: суть, принципи застосування.

Оцінка за коефіцієнтом трудової участі: сутність, розрахунок, переваги та недоліки у застосуванні.

Порівняльна характеристика різних методів оцінки ефективності роботи персоналу.

4. Основи стратегічного управління


Мета: оволодіння теоретичними знаннями з питань стратегічного управління підприємством, інструментарієм, методикою розроблення стратегій розвитку підприємства та набуття практичних вмінь і навичок щодо використання концепції стратегічного менеджменту в діяльності підприємств.

Предмет; система та процес стратегічного управління підприємством.

^ Тема 1. Основні поняття та історія виникнення стратегічного менеджменту

Передумови виникнення стратегічного менеджменту. Визначення понять стратегічні рішення, стратегії та стратегічного менеджменту. Стратегічне планування та стратегічній менеджмент. Етапи розвитку корпоративного планування. Бюджетування, довгострокове планування, стратегічне планування, стратегічний менеджмент.

Вимоги до стратегічного менеджменту на підприємстві. Підходи до визначення поняття стратегічного управління: процес ний, функціональний, інституціональний, концептуальний.

^ Тема 2. Етапи процесу стратегічного менеджменту

Підприємство з точки зору стратегічного менеджменту. Організаційна побудова підприємства. Визначення стратегічної бізнес одиниці(СБО). Види стратегій на рівні корпорації.

Складові стратегічного менеджменту: стратегічне планування та реалізація стратегії. Стадії формування стратегії підприємства. Визначення місії та цілей організації, аналіз зовнішнього оточення та внутрішнього середовища підприємства. Аналіз стратегічних альтернатив та вибір стратегії. Реалізація та оцінка стратегії.

^ Тема 3. Місія та цілі, як орієнтири стратегічного управління

Місія, як довгостроковий орієнтир для організації. Визначення місії. Різні підходи до визначення місії. Вимоги до місії.

Цілі організації. Вимоги до цілей. Класифікація цілей по тривалості. Напрямки формування цілей: положення на ринку, інновації, продуктивність, ресурси, прибутковість, управлінські аспекти, персонал, соціальна відповідальність.
^

Тема 4. Аналіз зовнішнього середовища


Визначення зовнішнього середовища. Фактори, які впливають на діяльність організації. Галузь та галузевий аналіз. Модель привабливості галузі М. Портера. Конкуренція серед фірм у галузі. Постачальники. Споживачі. Товари - замінники. Бар’єри входу/виходу.

Методи аналізу зовнішнього середовища. PEST-аналіз. Аналіз конкурентоспроможності фірми у рамках галузі. Можливості та загрози з боку зовнішнього середовища. Побудова таблиці конкурентного статусу підприємств. Аналіз таблиці. Конкурентні переваги, напрямки підвищення конкурентного статусу.

^ Тема 5. Управлінське обстеження підприємства

Внутрішнє середовище, як основа стратегічного потенціалу. Визначення впливових факторів внутрішнього середовища. Застосування різних методів управлінського аналізу. Принципи управлінського аналізу.

SWOT-аналіз, як основа аналізу стратегічного потенціалу. Мета управлінського обстеження сильних та слабких сторін підприємства. Практичні підходи до визначення сильних та слабких сторін. Побудова матриці SWOT-аналізу. Аналіз матриці. Визначення стратегічних напрямків розвитку підприємства.

^ Тема 6. Портфель підприємства та методи портфельного аналізу

Стратегічна бізнес одиниця(СБО). Визначення бізнес-портфеля компанії. Теоретична база портфельного аналізу. Концепція життєвого циклу товару, дослідна крива, PIMS. Методи портфельного аналізу.

Аналіз за допомогою матриці Бостонської консалтингової групи(БКГ). Розподіл СБО по квадрантам матриці. Графічне відображення СБО. Розподіл грошових потоків. Принципи формування збалансованого бізнес-портфеля.

Аналіз за допомогою матриці Дженерал Електрік(Мак-Кинси). Розрахунок експертних оцінок. Побудова матриці. Розподіл СБО у матриці. Графічне відображення СБО. Стратегії для квадратів матриці.

Побудова моделі ADL/LC. Структура моделі. Розрахунок показників моделі. Три етапу формування стратегій СБО.
^
Тема 7. Види стратегічних альтернатив та формування стратегій

Фактори,які впливають на вибір стратегії. Критерії вибору стратегічних альтернативних рішень. Оцінка впливу стратегічної альтернативи на діяльність підприємства.

Види стратегічних альтернатив. Стратегічний розрив. Базові стратегічні альтернативи. Стратегії для бізнес-портфелю. Матриця Ансоффа. Стратегії для стратегічних бізнес одиниць.

^ Тема 8. Реалізація та оцінка стратегій

Планування реалізації стратегії. Напрямки реалізації стратегії. Адміністративний напрямок. Тактика, політика, процедури та правила. Економічний напрямок. Формування бюджету, управління за цілями, формування системи економічних показників. Аналіз результатів стратегій. Порівняння з місією та цілями.

РОЗДІЛ 2. Критерії оцінювання знань вступників


Оцінка знань вступників з комплексного фахового вступного екзамену здійснюється за 100 бальною системою за двома складовими:

 1. за результатами тестового контролю вступник отримує максимально 50 балів (1 бал х 50 тестів);

 2. за результатами розв’язання практичного завдання студент максимально отримує 50 балів (25 балів х 2 задачі).

Кожна задача оцінюється за такими критеріями:

25 балів – завдання виконано повністю, задача розв’язана цілком вірно з наведенням вірних формул та розрахунків, відповідним поясненням та обґрунтуванням отриманих відповідей, які свідчать про рівень навичок та вмінь, висновки аргументовані та оформлені належним чином;

21-24 балів – завдання виконано повністю, задача розв’язана вірно, але відсутні відповідні пояснення;

16-20 балів – завдання виконано не менш як на 70%, при вирішенні задачі зроблено арифметичні помилки, однак алгоритм розв’язання вірний;

11-15 балів – завдання виконано не менш як на 50%, припущені незначні помилки у розрахунках або оформленні;

1-10 балів – задача виконана менш як на 50 %, припущені принципові помилки в розрахунках і оформленні;

0 балів – задача розв’язана цілком невірно або взагалі не вирішена.

Підсумкова оцінка комплексного фахового вступного екзамену складається із загальної оцінки за всі завдання. Вступник може набрати від 0 до 100 балів включно.

Вступник, який набрав менше за 24 бали на фаховому випробуванні, не допускається до участі у конкурсі на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр».


РОЗДІЛ 3. Перелік питань для підготовки до комплексного фахового вступного ЕКЗАМЕНУ

на ОКР магістр

Перелік питань з дисципліни «Основи менеджменту»:

 1. Типи управління

 2. Організація як об’єкт управління

 3. Формальні та неформальні організації

 4. Основні складові внутрішнього середовища організації

 5. Характеристики та фактори впливу зовнішнього середовища.

 6. Еволюція концепцій менеджменту

 7. Підходи в менеджменті.

 8. Планування як загальна функція менеджменту.

 9. Місія і цілі.

 10. Етапи процесу стратегічного планування.

 11. Типи стратегій.

 12. Методи вибору стратегії.

 13. Поняття організації як функції менеджменту.

 14. Процес делегування повноважень.

 15. Види організаційних структур.

 16. Сутність функції мотивації.

 17. Процес моти­вування діяльності людей.

 18. Змістовні теорії мотивації.

 19. Процесуальні теорії мотивації.

 20. Контроль як функція менеджменту і його види.

 21. Етапи процесу контролю.

 22. Поняття управлінського рішення.

 23. Класифікація рішень.

 24. Етапи процесу ухвалення рішень.

 25. Методи та моделі ухвалення рішень.

 26. Елементи та етапи процесу комунікацій.

 27. Комунікаційні бар’єри.

 28. Характеристика стилів керівництва.

 29. Стилі лідерства.

 30. Моделі лідерства.


Перелік питань з дисципліни «Операційний менеджмент»:

 1. Поняття операційного менеджменту. Формування та розвиток операційного менеджменту.

 2. Сутність операційної стратегії. Види операційних стратегій.

 3. Операційні пріоритети.

 4. Стратегія виробництва продукту. Рішення, що приймаються у процесі розробки стратегії виробництва.

 5. Операційна стратегія у сфері послуг.

 6. Стратегія процесу. Типи процесів.

 7. Поняття операційної системи. Взаємозв’язок "вхід-перетворення-вихід" в операційних системах.

 8. Елементи операційної системи та їх взаємозв’язок.

 9. Класифікація операційних систем в залежності від типу перероблюючої підсистеми.

 10. Операційна система з безперервним процесом, її основні ознаки. Потокова лінія. Показники, що характеризують можливості та вимоги до потокових ліній.

 11. Основні ресурси операційної діяльності. Види ресурсів. Ресурсна схема операційного процесу.

 12. Операційний процес. Типи операційних процесів, їх ознаки.

 13. Принципи організації операційних процесів.

 14. Організація операційних процесів у просторі.

 15. Цикл процесу. Структура циклу процесу.

 16. Визначення тривалості операційного циклу процесу. Види руху партії предметів праці за операціями у процесі обробки. Їх переваги, недоліки, сфера застосування.

 17. Сутність та етапи проектування операційної системи. Основні підходи до побудови операційної системи.

 18. Розміщення обладнання та робочих місць.

 19. Проектування виробничих потужностей. Переваги та недоліки централізованого та децентралізованого розміщення виробничих потужностей.

 20. Фактори мікро- та макросередовища, що впливають на розміщення виробничих потужностей.

 21. Нормування праці. Види норм праці та порядок їх розрахунку.

 22. Планування операцій: довго-, середньо- та короткострокове.

 23. Диспетчеризація операційної діяльності.

 24. Основні системи управління запасами, їх переваги та недоліки.

 25. Організація та планування ремонтного обслуговування підприємства. Система планово-попереджальних ремонтів, її норми та нормативи. Структура ремонтного циклу.

 26. Структура робіт проекту. Створення робочих графіків за допомогою діаграм Г. Гантта.

 27. Методи сітьового планування: переваги та недоліки.

 28. Поняття та значення забезпечення якості товарів та послуг. Основні підходи щодо менеджменту якості.

 29. Система стандартів ISO 9000.

 30. Інструменти контролю якості.
^

Перелік питань з дисципліни «Управління персоналом»:


 1. Ринок праці та його основні категорії.

 2. Концепції управління персоналом: період виникнення та стисла характеристика.

 3. Еволюція та основні положення теорій управління персоналом.

 4. Зміст понять «персонал», «кадри»

 5. Види структур персоналу.

 6. Групи ролей працівників в організації.

 7. Штатна структура персоналу.

 8. Визначення фонду оплати праці та чисельності персоналу організації.

 9. Поняття кадрової політики, її структура та умови її формування.

 10. Типи кадрової політики за ознакою орієнтації на персонал при наборі кадрів.

 11. Зміст різновидів кадрової політики за характером кадрових заходів.

 12. Функції та організаційна побудова служб персоналу.

 13. Кадрове забезпечення діяльності служб УП.

 14. Визначення чисельності працівників кадрової служби.

 15. Методи планування персоналу

 16. Сутність, переваги та недоліки планування персоналу за методом екстраполяції.

 17. Характеристика скоректованої екстраполяції як методу планування персоналу.

 18. Зміст процесу аналізу роботи (складання моделі робочих місць).

 19. Джерела набору персоналу. Переваги і недоліки кожного з них.

 20. Характеристика та різновиди рейтингової системи оцінки персоналу.

 21. Сутність та предмети оцінки персоналу.

 22. Ранжирування як метод оцінки персоналу.

 23. Процедури процесу руху персоналу.

 24. Типи кадрового резерву.

 25. Сутність та завдання функції розміщення персоналу.

 26. Способи планування кар’єри.

 27. Джерела доходів працівника, соціальні блага та соціальні гарантії в організації.

 28. Сутність та методи навчання персоналу.

 29. Форми і причини звільнення персоналу

 30. Аутсорсінг, аутплейсмент, аутстафінг

 31. Визначення поняття „плинність кадрів” та її причини

 32. Види плинності кадрів, їх характеристикаПерелік питань з дисципліни «Основи стратегічного управління»:

 1. Передумови виникнення стратегічного менеджменту.

 2. Визначення понять стратегічні рішення, стратегії та стратегічний менеджмент.

 3. Етапи розвитку стратегічного менеджменту.

 4. Підходи до визначення поняття стратегічного управління.

 5. Підприємство з точки зору стратегічного менеджменту.

 6. Складові стратегічного менеджменту.

 7. Стадії формування стратегії підприємства.

 8. Місія, як довгостроковий орієнтир для організації.

 9. Вимоги до цілей.

 10. Напрямки формування цілей.

 11. Визначення зовнішнього середовища.

 12. Галузь та галузевий аналіз.

 13. Модель привабливості галузі М. Портера.

 14. Методи аналізу зовнішнього середовища.

 15. PEST-аналіз.

 16. Аналіз конкурентоспроможності фірми у рамках галузі.

 17. Побудова таблиці конкурентного статусу підприємств.

 18. Внутрішнє середовище, як основа стратегічного потенціалу.

 19. Принципи управлінського аналізу.

 20. SWOT-аналіз, як основа аналізу стратегічного потенціалу.

 21. Визначення бізнес-портфеля компанії.

 22. Стратегічна бізнес одиниця(СБО).

 23. Методи портфельного аналізу.

 24. Аналіз за допомогою матриці Бостонської консалтингової групи(БКГ).

 25. Аналіз за допомогою матриці Дженерал Електрік(Мак-Кинси).

 26. Побудова моделі ADL/LC.

 27. Критерії вибору стратегічних альтернативних рішень.

 28. Види стратегічних альтернатив.

 29. Базові стратегічні альтернативи.

 30. Стратегії для бізнес-портфелю.

 31. Стратегії для стратегічних бізнес одиниць.

 32. Напрямки реалізації стратегії.

 33. Аналіз результатів стратегій.4. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ літературИ

Основи менеджменту”


1. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник- 3-е изд., перераб й доп.- М.: Банки й биржи.ЮНИТИ, 1997. - 435с.

2. Мескон МХ, Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджмента: Пер. с анг. - М.: Дело, 1992. - 702 с.

3. Кравченко В.О. Менеджмент: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни: Одеса: ОДЕУ, 2007 р. – 167 с.

4. Кузьмін О.Е., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник. – К.: „Академвидав”, 2003. – 416с.

5. Немцов В.Д., Довгань Л.Є., Сініок Г.Ф. Менеджмент організацій: Навч. посібник. – К.: ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2001, - 392 с.

6.Основи менеджмента. Учебное пособие для вузов / Под. ред. А.А. Радугина.-М.: Центр, 1997. – 356 с.

7. Основи функционального менеджмента: учебное пособие/ Г.Н. Козлова, А.С.Редькин, В.А. Кавченко, И.В. Лебедев и др.; Под. общ. ред. проф. Г.Н. Козловой – Одесса: ОКФА, 2005. – 285 с.

8. Пушкар Р.М Тарнавська Н.П., Менеджмент: теорія та практика: Підручник.- 2-ге вид., перероб. І доп. - Тернопіль: Карт-бланш, 2003. – 490 с.

9. Шегда А.В. Основи менеджмента: учебное пособие.- К.: Товариство "Знання", КОО, 1998, с. 13-25.


Операційний менеджмент”Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Виробничий (операційний) менеджмент: навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2003. – 532 с.Гевко І.Б. Операційний менеджмент: навч. посіб. – К.: Кондор, 2005. – 228 с.Гэлловэй Л. Операционный менеджмент. Принципы и практика. – СПб.: Питер, 2000. – 320 с.Ильенкова С.Д. Производственный менеджмент: учеб. для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 199 с.Курочкин А.С. Операционный менеджмент: учеб. пособ. – К.: МАУП, 2000. – 144 с.Производственный менеджмент: учебник / Под ред. В. А. Козловского

– М.:ИНФРА–М,2003. – 574с.Стерлигова А.Н., Фель А.В. Операционный (производственный) менеджмент: учеб. пособие. – М.: ИНФРА–М, 2009. – 187 с.Сумець О.М. Основи операційного менеджменту. – К.: ВД "Професіонал", 2004. – 416 с.Чейз Р., Эквилайн Н., Якобс Р. Производственный и операционный менеджмент. Пер. с англ.- М.: "Вильямс", 2001. – 704 с.Яременко О.Л., Сумец А.М. Операционный менеджмент – Х.: Фолио, 2002. – 231 с.

Управління персоналом ”

 1. Егоршин А. П.. Управление персоналом: учебник для вузов / А. П. Егоршин. — 6-е изд., доп. и перераб. — Нижний Новгород: НИМБ, 2007. — 1100 с.

 2. Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом. – К.: Кондор, 2003. – 296 с.

 3. Лук`янихін В.О. Менеджмент персоналу: Навч. посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. – 592 с.

 4. Михайлова Л.І. Управління персоналом: Навчальний посібник. – К.: центр учбової літератури, 2007. – 248с.

 5. Никифоренко В.Г. Управління персоналом: Навчально-методичний посібник. – К.: Пальміра, 2003. – 260 с.

 6. Одегов Ю.Г. Управление персоналом в структурно-логических схемах: Учебник. – М.: Академический проект, 2005. – 1088 с.

 7. Управління персоналом фірми: Навч.-метод. посібник / Під ред. Крамаренко В.І. – К.: ЦУЛ, 2003. – 272 с.

 8. Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. А.Я. Кибанова – 3-е изд., доп. и перераб.- М.: ИНФРА–М., 2007. – 638с.Основи стратегічного управління”

1. Виханский О.С., Стратегическое управление: учебник. – 2-е изд. перераб. и доп. –М.: Экономист, 2006. -296 с.

2. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник. – 5-е изд. – М.: Гардарики, 2007. – 528 с.

3. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник- 3-е изд., перераб й доп.- М.: Банки й биржи.ЮНИТИ, 1997. - 435с.

4. Грант P. М. Современный стратегический аналіз, СПб.: Питер, 2008, 560 с.

5. Ицхак К. Адизес. Управление жизненым циклом корпорацій, СПб:Питер, 2007, 384 с.

6. Мескон МХ, Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджмента: Пер. с анг. - М.: Дело, 1992. - 702 с.

7. Ковалев А.И. Управление реструктуризацией предприятия. Киев: АВРИО, 2006. – 368с.

8. Кузьмін О.Е., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник. – К.: „Академвидав”, 2003. – 416с.

9. Основи функционального менеджмента: учебное пособие/ Г.Н. Козлова, А.С.Редькин, В.А. Кавченко, И.В. Лебедев и др.; Под. общ. ред. проф. Г.Н. Козловой – Одесса: ОКФА, 2005. – 285 с.

Схожі:

Програма фахового вступного випробування зі спеціальностей 03060101 Менеджмент організацій І адміністрування iconПрограма фахового вступного випробування зі спеціальностей 03060101 Менеджмент організацій І адміністрування
Програма фахового вступного випробування складена відповідно до гсвоу мону „Освітньо-кваліфікаційної програми” підготовки бакалавра...
Програма фахового вступного випробування зі спеціальностей 03060101 Менеджмент організацій І адміністрування iconПрограма фахового вступного випробування зі спеціальностей 03060101 Менеджмент організацій І адміністрування
move to 0-9283202
Програма фахового вступного випробування зі спеціальностей 03060101 Менеджмент організацій І адміністрування iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 03060101, 03060101 Менеджмент організацій І адміністрування (за видами економічної діяльності) Донецьк, Доннту, 2013р.
Спеціальність: 03060101, 03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
Програма фахового вступного випробування зі спеціальностей 03060101 Менеджмент організацій І адміністрування iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 03060101 “Менеджмент організацій І адміністрування” освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр
...
Програма фахового вступного випробування зі спеціальностей 03060101 Менеджмент організацій І адміністрування iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 03060101 “Менеджмент організацій І адміністрування” освітньо-кваліфікаційний рівень – „спеціаліст
...
Програма фахового вступного випробування зі спеціальностей 03060101 Менеджмент організацій І адміністрування iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 03060101 “Менеджмент організацій І адміністрування” освітньо-кваліфікаційний рівень – „спеціаліст
...
Програма фахового вступного випробування зі спеціальностей 03060101 Менеджмент організацій І адміністрування iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 03060101 “Менеджмент організацій І адміністрування” освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр
...
Програма фахового вступного випробування зі спеціальностей 03060101 Менеджмент організацій І адміністрування iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Спеціальність: 03060101, 03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
Програма фахового вступного випробування зі спеціальностей 03060101 Менеджмент організацій І адміністрування iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання
Менеджмент" спеціальності 03060101 "Менеджмент організацій І адміністрування" складена відповідно до вимог Галузевого стандарту вищої...
Програма фахового вступного випробування зі спеціальностей 03060101 Менеджмент організацій І адміністрування iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки спеціаліста на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Спеціальність: 03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи