Положення про науково-дослідну частину Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського icon

Положення про науково-дослідну частину Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Скачати 85.88 Kb.
НазваПоложення про науково-дослідну частину Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Дата30.05.2012
Розмір85.88 Kb.
ТипДокументи


Затверджую

Ректор

Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського


_________________Загірняк М.В.

«____» ______________ 2011 р.


ПОЛОЖЕННЯ

про науково-дослідну частину

Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського


м. Кременчук 2011

1 Загальні положення

1.1 Науково-дослідна частина Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (НДЧ) є самостійним структурним підрозділом університету, що здійснює управління фундаментальними та прикладними науково-дослідними роботами з метою розв’язання пріоритетних наукових проблем, залучення викладачів, докторантів, аспірантів і студентів до вирішення актуальних наукових завдань.

1.2 НДЧ утворюється (ліквідується) наказом ректора за поданням Вченої ради Університету. Координує роботу НДЧ проректор з наукової роботи, який здійснює загальне керівництво науковою діяльністю, забезпечує дотримання законності та державної дисципліни, заключає від імені університету договори на виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР).

1.3 Очолює НДЧ начальник науково-дослідної частини що призначається на посаду ректором університету за поданням проректора з наукової роботи. Начальник НДЧ безпосередньо здійснює керівництво її діяльності, узгоджує плани робіт наукових підрозділів.

За дорученням ректора начальник НДЧ представляє науково-дослідну частину в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності.

1.4 Діяльність НДЧ регулюється чинним законодавством України, Статутом Університету, наказами ректора, Положенням «Про організацію наукової діяльності у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського» та цим Положенням.

1.5 Результати діяльності НДЧ підлягають щорічному обговоренню на Вченій раді університету.


2 Основні завдання та функції

2.1 У галузі планування і організації наукових досліджень:

2.1.1 Організація проведення фундаментальних та пошукових досліджень з проблем природничих, суспільних, гуманітарних і технічних наук.

2.1.2 Організація проведення прикладних досліджень за замовленнями вітчизняних та закордонних підприємств, установ, організацій, фізичних осіб та ініціативних НДР щодо вирішення актуальних завдань науково-технічного розвитку.

2.1.3 Участь у розробці наукових проблем подальшого розвитку і вдосконалення вищої освіти;

2.1.4 Визначення пріоритетних і перспективних напрямів наукових досліджень в університеті.

2.1.5 Координація науково-дослідної діяльності структурних підрозділів університету.

2.1.6 Проведення внутрішньої та зовнішньої експертної оцінки проектів для виконання наукових досліджень.

2.1.7 Організація роботи щодо укладання договорів із вітчизняними та закордонними замовниками для створення науково-технічної продукції, надання науково-технічних послуг, маркетингових досліджень.

2.1.8 Забезпечення інноваційного розвитку університету шляхом трансферу технологій та комерціалізації наукових розробок.

2.1.9 Розробка бізнес-пропозицій і бізнес-планів для впровадження наукових досліджень у виробництво.

2.1.10 Визначення переліку науково-дослідних робіт, перспективних для впровадження у регіоні та відповідних галузях виробництва. Координація взаємодії виконавчої влади і місцевого самоврядування з ученими університету.

2.1.11 Здійснення контролю за своєчасним і якісним виконанням науково-дослідних робіт відповідно до технічних завдань та програм. Контроль за надходженням і витратами коштів за договорами.

2.1.12 Забезпечення державної реєстрації науково-дослідних робіт, своєчасності і достовірності звітності, що подається до органів державної статистики зокрема до Міністерства освіти і науки України.


2.2 У галузі інформаційного забезпечення наукових досліджень:

2.2.1 Реклама та популяризація результатів наукових досліджень:

 • організація виставкової діяльності;

 • видання рекламно-інформаційної продукції;

 • організація та проведення науково-технічних та науково-практичних заходів (конференцій, семінарів, симпозіумів, тижнів науки тощо);

 • організація та проведення ділових зустрічей для сприяння впровадженню результатів наукових досліджень у виробництво;

2.2.2 забезпечення роботи щодо правової охорони в Україні та за її межами об'єктів інтелектуальної власності університету, оформлення матеріалів заявок на об'єкти промислової власності та авторського права; захист об'єктів, що складають комерційну таємницю або конфіденційну інформацію, від недобросовісної конкуренції.

2.2.3 Організація сумісно з керівниками та виконавцями НДДКР роботи щодо виявлення перспективної тематики для комерційної реалізації, підготовка пропозицій та необхідних матеріалів для продажу ліцензій на об'єкти промислової власності та авторського права.

2.3 У галузі забезпечення зв'язку наукових досліджень з навчальним процесом:

2.3.1 Організація розробки наукових проблем розвитку і вдосконалення освіти в Україні.

2.3.2 Організація науково-технічної діяльності студентів, проведення конкурсів наукових робіт.

2.3.3 Сприяння залученню штатних наукових співробітників НДЧ до керівництва науковою роботою студентів та аспірантів, читанню лекцій, проведенню семінарів та інших видів занять за межами робочого часу на умовах штатного сумісництва.

2.3.4 Сприяння активному використанню технічної бази університету студентами, аспірантами і докторантами для проведення наукової роботи, виконання курсових і дипломних робіт, виробничої практики.

2.3.5 Участь у розробці й модернізації науково-дослідних лабораторій.

2.4 У галузі підвищення кваліфікації кадрів:

2.4.1 У порядку, передбаченому чинним законодавством, організовувати атестацію наукових працівників університету.

2.4.2 Сприяння підвищенню кваліфікації науковців, зокрема збільшенню кількості кадрів вищої кваліфікації.


2.5 У галузі організації праці і фінансування науково-дослідних робіт:

2.5.1 Розробка пропозицій щодо фінансового забезпечення наукових досліджень.

2.5.2 Розробка кошторису витрат для виконання науково-дослідних робіт у межах виділених бюджетних коштів.

2.5.3 Розробка і надання для затвердження в установленому порядку проекту штатного розкладу НДЧ в межах установленої чисельності працівників.

2.5.4 Залучення, в установленому порядку, професорсько-викладацького складу, навчально-допоміжного і виробничого персоналу, докторантів, аспірантів і студентів та висококваліфікованих спеціалістів інших організацій до виконання науково-дослідних робіт на умовах сумісництва та за договорами цивільно-правового характеру.

2.5.5 Розгляд і затвердження тематичного плану виконання наукових досліджень викладачів університету, що здійснюються за рахунок другої половини робочого часу.

2.5.6 Подання пропозицій про встановлення в межах базового фінансування надбавок до заробітної плати штатним науковим працівникам науково-дослідної частини, про їх преміювання за умови наявності економії фонду заробітної плати.


3 Структура

3.1 До складу НДЧ входять науково-дослідні та науково-навчальні Центри, наукові лабораторії, науково-дослідні групи кафедр і функціональних підрозділів, які забезпечують проведення НДДКР.

3.2 Дорадчим органом НДЧ є науково-технічна рада (НТР) яка очолюється проректором з наукової роботи. Робота НТР спрямована на забезпечення колегіальності, демократичності, прозорості та гласності у діяльності НДЧ і забезпечує:

 • визначення стратегії наукової діяльності університету;

 • аналіз проблем наукової діяльності університету;

 • розробку впровадження методологічних засад наукових досліджень;

 • формування пріоритетів науково-технічного та інноваційного розвитку університету;

 • розробку заходів щодо удосконалення наукової діяльності;

 • підвищення результативності досліджень та їх впровадження тощо.

3.3 НТР створюється за наказом ректора із числа провідних учених університету. В своїй діяльності НТР керуються чинним законодавством та Положенням "Про науково-технічну раду Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського", затвердженим ректором.

3.4 Структура НДЧ та його підрозділів, кількісний склад штатних співробітників і адміністративного персоналу погоджується проректором із наукової роботи та затверджуються наказом ректора університету.

3.5 НДЧ здійснює свою діяльність силами штатних робітників і співробітників університету: професорсько-викладацьким складом, науковими, інженерно-технічними працівниками, навчально-допоміжним персоналом, а також аспірантами, докторантами, студентами, стажистами-дослідниками працівниками сторонніх організацій.

3.6 Наукові Центри та лабораторії, створені при НДЧ є структурними одиницями у складі НДЧ. Вони утворюються на основі стабільно існуючих наукових колективів із метою подальшого розвитку провідних наукових шкіл університету.

3.7 Рішення про утворення, ліквідацію та реорганізацію цих підрозділів приймає ректор на підставі подання проректора з наукової роботи.

3.8 Підрозділи діють на підставі Положення про їх діяльність, яке затверджується науково-технічною радою, а також на підставі цього Положення.

3.9 Для управління підрозділами наказом ректора призначаються наукові керівники, які забезпечують оперативне керівництво і несуть відповідальність за їх діяльність.


4. Умови фінансування

4.1 НДЧ не є юридичною особою і не має самостійного балансу.

4.2 НДЧ здійснює свою фінансову діяльність за рахунок коштів, що надходять з бюджетних і позабюджетних джерел:

 • асигнування з централізованого та нецентралізованого державного бюджету Міністерства освіти і науки та ін.;

 • господарчі договори із замовниками НДДКР;

 • кошти від продажу ліцензій;

 • кошти за проведення експертиз;

 • кошти за консультаційні та інформаційні послуги;

 • інноваційні фонди;

 • кредитні ресурси;

 • гранти;

 • кошти приватних інвесторів.

Для фінансування НДДКР, розвитку матеріально-технічної бази НДЧ можуть залучатися кошти, які добровільно передають підприємства та установи, благодійні фонди, громадські організації, юридичні та фізичні особи.

4.3 Фінансування досліджень з коштів державного бюджету, які виділяються в установленому порядку Міністерством освіти і науки України, здійснюється на конкурсній основі згідно із Законом України «Про наукову й науково-технічну експертизу». Першочерговою підтримкою користуються проекти загальнодержавного значення, фундаментального та пошукового (ризикового) характеру, об’єкти науки, які складають національне надбання.

4.4 Плановий обсяг накладних витрат, який включається у собівартість НДДКР, визначається на початок поточного року і доводиться до науково-дослідних підрозділів розпорядженням проректора з наукової роботи.


Розглянуто і прийнято Науково-технічною радою

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

25 листопада 2010 року (протокол № 9)

ПОГОДЖЕНО:


Проректор

з наукової роботи А.В. Луговой


Начальник

науково-дослідної частини В.В. Никифоров


Схожі:

Положення про науково-дослідну частину Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського iconПоложення про науково-технічну раду Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Нтр) Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (кну), яка організовується згідно з Положенням «Про...
Положення про науково-дослідну частину Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського iconПоложення про організацію наукової та науково-технічної діяльності в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського
Це Положення регламентує наукову, науково-технічну діяльність (ннтд) Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського...
Положення про науково-дослідну частину Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського iconЄдині вимоги до періодичних наукових видань Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Наукові, науково-практичні, науково-методичні журнали, наукові збірники надалі – Видання – рекомендуються до друку Вченою радою Кременчуцького...
Положення про науково-дослідну частину Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського iconПоложення про науково-дослідну частину Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Науково-дослідну частину Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки створено з метою координації наукової...
Положення про науково-дослідну частину Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського iconСтату т кременчуцького національного університету імені михайла остроградського прийнято в новій редакції
Даний Статут вищого навчального закладу розроблено відповідно до чинного законодавства України І є документом, який реґламентує діяльність...
Положення про науково-дослідну частину Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського iconРеєстр охоронних документів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського за 2010 рік
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського за 2010 рік
Положення про науково-дослідну частину Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського iconПерелік документів щодо отримання вчених звань
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського” та „доцент Кременчуцького національного
Положення про науково-дослідну частину Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського iconПроведення наукових І науково-технічних заходів
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського у 2012 році
Положення про науково-дослідну частину Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського iconПоложення про науково-технічну раду Національного університету «Львівська політехніка» Проректор з наукової роботи З. Г. Піх Львів 2007 Загальні засади
Науково-технічна рада (нтр) університету організовується згідно з Положенням про науково-дослідну частину Національного університету...
Положення про науково-дослідну частину Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського iconКременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського
Друкується за рішенням Вченої ради Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського (протокол...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи